8.3.2018
Lau­sun­to kos­kien val­tio­neu­vos­ton ase­tus­ta te­le­vi­sio- ja ra­dio­toi­min­nas­ta an­ne­tun val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen muut­ta­mi­ses­ta

Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi

Viite: Lausuntopyyntö LVM/9/03/2018
Asia: Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetuksesta televisio- ja
radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta sekä liikenne- ja viestintäministeriön päätös ääni- ja tekstityspalvelun liittämisestä ohjelmistoluvan haltijan ohjelmistoihin.

Näkövammaisten liitto ry (myöhemmin NKL) kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta saada lausua Valtioneuvoston asetuksesta televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä liikenne- ja viestintäministeriön päätöksestä ääni- ja tekstityspalvelun liittämisestä ohjelmistoluvan haltijan ohjelmistoihin.

NKL pitää kannatettavina ehdotettuja asetusmuutoksia ja päätösehdotusta. Ehdotetut muutokset ja päätös ovat tarpeellisia ja turvaavat näkövammaisten sananvapauteen sisältyvän oikeuden vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä.

YK:n vammaisten henkilöiden  oikeuksien yleissopimuksen 30 artiklan 1 b alakohdan mukaan sopimusvaltioiden on taattava vammaisille mahdollisuus päästä osallisiksi mm. televisio-ohjelmista ja elokuvista yhdenvertaisesti muiden väestöryhmien kanssa. Yleissopimuksen 9 artiklassa säädetään esteettömyydestä ja todetaan mm., että sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille  henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn tiedottamiseen ja viestintään. Suomi on allekirjoittanut ja ratifioinut ko. yleissopimuksen, joka on osa Suomen kansallista velvoittavaa lainsäädäntöä.

NKL huomauttaa, että tehtyyn esitykseen sisältyy näkövammaisten kannalta merkittävä puute. Lain tasolla ei edellytetä äänipalvelun lisäämistä suomen- ja ruotsinkielisiin lähetyksiin. Vieraskielisiä osuuksia sisältävät suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat (tyypllisesti uutis- ja ajankohtaisohjelmat) jäävät näkövammaisilta saavuttamatta. Lisäksi äänipalvelu tulisi tuottaa sekä suomen- että ruotsinkielisenä, jos tekstityskieli on valittavissa.

Näkövammaisten liitto toivoo, että mainittu epäkohta huomioidaan lainsäädännön jatkovalmistelussa ja näkövammaisten yhdenvertaisuus toteutetaan tältäkin osin.

Näkövammaisten liitto ry

Markku Möttönen       
järjestöpäällikkö

Iiro Nummela
palvelupäällikkö

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Iiro Nummela, p. 050 464 5339, iiro.nummela@nkl.fi       
      
Järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi