11.9.2018
Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi

Viite: Asiantuntijalausuntopyyntö 3.9.2018
Asia:Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 92/2018 vp)

Näkövammaisten liitto ry (jäljempänä NKL) kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta saada lausua hallituksen esityksestä (HE 92/2018 vp) laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta.

NKL
  • esittää koneäänen avulla lukemisesteisten käyttöön tuotetut äänitallenteet rajattavaksi korvausoikeuden ulkopuolelle
  • pitää hyvin perusteltuna sitä, että lukemisesteisten käyttöön tarkoitettuja saavutettavia julkaisuja voivat valmistaa kaikki direktiivin tarkoittamat valtuutetut yhteisöt
  • esittää, että alan itsesääntelyllä luodaan toimintatavat, jotka varmistavat saavutettavien julkaisujen käyttäjäpiirin tekijänoikeuslaissa tarkoitetun mukaiseksi.
Perusoikeusnäkökulmasta nyt käsillä oleva tekijänoikeuslain muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 92/2018 vp) on kannatettava. Lukemisestedirektiivi ja -asetus toteuttavat hyvin julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi tehtyä Marrakeshin sopimusta sekä edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen velvoitteiden toteutumista Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Lukemisestedirektiivin mukaan jäsenvaltioissa olevia korvausjärjestelmiä tulee rajoittaa, jotta ne eivät muodostuisi esteeksi direktiivin tavoitteille. Korvaustasoa arvioitaessa olisi otettava huomioon valtuutetun yhteisön voittoa tavoittelematon luonne, tämän direktiivin yleistä etua koskevat tavoitteet, poikkeuksesta hyötyvien henkilöiden edut, oikeudenhaltijoille mahdollisesti aiheutuva haitta ja tarve varmistaa saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajat ylittävä levittäminen. Velvollisuutta suorittaa korvausta ei olisi, jos  oikeudenhaltijalle koituva haitta on vähäinen.

NKL pitää lukemisesteisille välitettävien äänikirjojen korvausoikeuden säilyttämistä nykyisessä muodossa osittain ongelmallisena. NKL:n näkemyksen mukaan lukemisesteisten käyttöön koneäänen avulla tuotettuja äänitallenteita ei tulisi katsoa korvausoikeuden piiriin kuuluviksi äänikirjoiksi. 17 b §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että "Korvausoikeutta ei olisi, jos äänitallenne toimitetaan lukemisesteiselle suoratoistoon perustuvan palvelun avulla tai lukemisesteinen käyttää koneäänilukijaa." NKL ehdottaa lausetta muutettavaksi seuraavaan muotoon: "Korvausoikeutta ei olisi, jos äänitallenne toimitetaan lukemisesteiselle suoratoistoon perustuvan palvelun avulla tai äänitallenne on tehty koneäänellä."

NKL pitää tärkeänä, että lukemisesteisten käyttöön tarkoitettuja saavutettavia julkaisuja voivat jatkossa valmistaa  kaikki  direktiivin tarkoittamat valtuutetut yhteisöt. Vaikka lukemisesteisille tarkoitettuja saavutettavia julkaisuja voisi jatkossa valmistaa ja välittää nykyistä useampi toimija, on todennäköistä että uusien toimijoiden toiminnan volyymit jäävät suhteellisen vähäisiksi nykyisiin toimijoihin verrattuna. Todennäköisempää on, että uudet toimijat tuottavat saavutettavia julkaisuja lukemisesteisen henkilön pyynnöstä kuin omana toimintanaan.

Kirjallisuuden alan oikeudenhaltijat ovat olleet huolissaan siitä, miten jatkossa voidaan varmistaa, että kappaleet päätyvät vain tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen lukemisesteisten yksinomaiseen käyttöön. NKL edellyttää, että tekijänoikeuslain rajoituksista voivat hyötyä vain tekijänoikeuslain tarkoittamat lukemisesteiset henkilöt.
Henkilön oma käsitys lukemisesteisyydestä ei välttämättä vastaa poikkeussäännösten edellyttämää lukemisesteisyyttä. NKL kannattaa alan itsesääntelyä, jolla luodaan selkeät periaatteet ja toimintatavat, jotka varmistavat saavutettavien julkaisujen käyttäjäpiirin tekijänoikeuslaissa tarkoitetun mukaiseksi.

Lisätietoja:
järjestöpäällikkö, Markku Möttönen
050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO RY

Jukka Tahvanainen   
toimitusjohtaja