Julkaistu 5.10.2016
Lau­sun­to es­teet­tö­myys­di­rek­tii­viä kos­ke­vas­ta U-jat­ko­kir­je­luon­nok­ses­ta

Liikenne- ja viestintäministeriö
Maaria Mäntyniemi
maaria.mantyniemi@lvm.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Tuomas Leppo
tuomas.leppo@stm.fi

Viite        Kirjallinen menettely 4.10.2016 LVM2016-00331

Asia        U-jatkokirjeluonnos esteettömyysdirektiivistä

Näkövammaisten liitto ry (NKL) kiittää mahdollisuudesta saada lausua esteettömyysdirektiiviä koskevasta U-jatkokirjeluonnoksesta. Todettakoon, että kirjalliselle menettelylle varattu reilun vuorokauden määräaika on erittäin lyhyt.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan mukaan esteettömyys on yksi sopimuksen yleisistä periaatteista. Suomen ratifioiman vammaisyleissopimus kuvaa esteettömyyttä edellytyksenä vammaisen henkilön itsenäiseen elämään ja osallisuuteen. Sopimuksen 9 artiklassa luetellaan laajasti esteettömyyden kohteet sekä ne asianmukaiset toimet joihin valtio tai yksityinen taho tulee velvoittaa esteettömyyden / saavutettavuuden toteutumiseksi. Kyseinen artikla kattaakin kansallista lainsäädäntöämme laajemmin eri tilanteet ja elämänalueet esteettömyyden osalta. Esteettömyysdirektiivi helpottaisi yleissopimuksen esteettömyysartiklan täytäntöönpanoa.

Kaikille tarkoitettujen tuotteiden ja palvelujen esteettömyys tukee vammaisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista ja voi myös vähentää vain vammaisille henkilöille tarkoitettujen erityispalvelujen tarvetta.

NKL pitää komission esittämää sääntelytapaa tarkoituksenmukaisena sekä kannattaa esteettömyysdirektiivin soveltamisalan säilyttämistä komission esittämässä laajuudessa. Esteettömyysdirektiivin horisontaalisella lähestymistavalla voidaan vähentää pelkästään alakohtaisen sääntelyn aiheuttamia ristiriitoja sekä esteettömyyttä koskevien lähestymistapojen epäyhtenäisyyttä ja sääntelymuutosten hallitsemattomuutta. Esteettömyysdirektiivin siirtymäsäännöksissä tulee huomioida, että tavoitellut vaikutukset on realistista saavuttaa kohtuullisessa ajassa, eikä siirtymäaikoja tulisi pidentää komission ehdottamista varsin pitkistä siirtymäajoista.

NKL tukee ehdotettua Suomen kantaa, jonka mukaan direktiiviehdotuksen ´vammaisia henkilöitä´ koskeva määritelmä vastaisi YK:n vammaissopimuksen määritelmää. On kuitenkin muistettava, että esteettömyyden lisääntyminen helpottaa em. määritelmän mukaisten vammaisten henkilöiden lisäksi myös monia ikääntyneitä, toimintarajoitteisia ja vieraan kielen puhujia.

Henkilöliikennepalvelujen pitäminen direktiiviehdotuksessa ei perusta uusia oikeuksia vaan tukee lähes kaikkien jäsenvaltioiden ratifioiman vammaisyleissopimuksen toteutumista. Henkilöliikenteen esteettömyyttä koskeva erityissääntely on riittämätöntä eikä koske esimerkiksi henkilöliikenteen ympäristöä, verkkopalveluita tai itsepalvelupäätteiden käyttöliittymiä. Koska em. sääntelyä ei ole muualla, NKL katsoo, että esteettömyysdirektiivissä tulisi säätää henkilöliikenteen (ml. lippuautomaatit, verkkopalvelut, mobiilisovellukset ja varausprosessi) esteettömyydestä. Kokemuksemme on että mikäli asia jää suositusten ja ei-velvoittavien säännösten varaan, ei esteettömyyteen kiinnitetä riittävää huomiota. Tuoreena esimerkkinä tästä ovat HSL:n uudet matkakortinlukijat, joita näkövammaisen ihmisen on mahdotonta käyttää. Esteettömiä itsepalvelupäätteitä kuten lippuautomaatteja on jo markkinoilla, ja esteettömyys ei olennaisesti lisää itsepalvelupäätteiden hintaa.

U-jatkokirjeluonnoksesta poiketen NKL katsoo, että kaikkien kuluttajille tarjottavien finanssipalveluiden (ei ainoastaan yleisimpien kuluttajille tarjottavien pankkipalveluiden) tulisi sisältyä direktiivin soveltamisalaan. Saavutettavien verkkopalveluiden ja sovellusten saatavuus parantunee lähivuosina merkittävästi julkisten elinten verkkosivustojen saavutettavuutta koskevan direktiivin myötä, mikä helpottaa myös finanssi- ja henkilöliikennepalveluihin liittyvien verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuuden toteutusta.

Julkisia hankintoja koskeva sääntely ei määrittele, miten esteettömyysvaatimukset täytetään. NKL pitää tarpeellisena julkisia hankintoja koskevien esteettömyysvaatimusten pitämistä esteettömyysdirektiivissä ja siten esteettömyysdirektiivin soveltamista myös julkisiin hankintoihin.


Näkövammaisten liitto ry


Sari Loijas              Iiro Nummela
puheenjohtaja        palvelupäällikkö