Lausunto 24.1.2014
Lau­sun­to luon­nok­ses­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si laik­si ylei­ses­tä asu­mis­tues­ta

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Sosiaali- ja terveysministeriö

Diaarinumero STM015:00/2010

Vammaisfoorumin 30 jäsenjärjestöä edustavat yli 320 000 vammaista ja pitkäaikais-sairasta henkilöä. Vammaisfoorumin tavoitteena on vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien puolesta toimiminen.

Vammaisfoorumi ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää kannanottonaan seuraavaa:

Vammaisfoorumi näkee hyvänä asiana, että asumistukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja uudistetaan, jolloin tuen hakeminen ja asumistuen arviointi helpottuvat. Uudistuksessa on nykyistä lakia paremmin otettu huomioon erilaiset siirtymäajat esimerkiksi asumistuen saajan tulojen noustessa. Esitettävät lakimuutokset pääsääntöisesti kannustavat ottamaan työtä vastaan ja parantavat tuensaajien taloudellista selviytymistä tulojen muuttuessa. Erittäin hyvä uudistus on, että omavastuuosuuksien uusi määrittely lisää tuen määrää erityisesti lapsiperheillä.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaitten henkilöiden kannalta asumistukijärjestelmän suurimpana ongelmana on ollut asumistuen tarkistamiseen ja takaisinperintään liittyvät käytännöt. Niihin liittyvistä ongelmista tarkemmin jäljempänä.

Hyväksyttävät asumismenot 9 §

Omakotitalossa asuvalle henkilölle asunnon hoitomenot hyväksyttäisiin ruokakunnan koon mukaan, eikä todellisilla hoitomenoilla olisi merkitystä asumistuen määräytymiseen. Tästä voi aiheutua kohtuuttomia tilanteita esimerkiksi silloin, jos koko ikänsä omakotitalossa asunut iäkäs henkilö jää asumaan taloon puolison kuoltua. Hoitomenoksi hyväksyttäisiin 89 euroa kuukaudessa (vuoden 2010 taso), mutta pelkästään lämmityskustannukset vanhassa talossa voivat olla monikertaiset, vaikka kesäkuukaudet laskettaisiin mukaan. Erityistilanteissa asumistukea tulisi korottaa, jotta lain muutos ei aiheuta kohtuuttomia tilanteita tukien saajille.

Vammaisen henkilön enimmäisasumismenot 11 §

Vammaisfoorumi näkee erittäin hyvänä, että lakiin on kirjattu vammaisten henkilöiden apuvälineiden, hoidon tai avustavan henkilön tilantarve, jolloin enimmäisasumismenot huomioidaan yhtä henkilöä suuremman henkilöluvun mukaan kuin mitä ruokakunnan koko on. Hallituksen esityksessä on mainittu hengityslaitepotilaat sekä muut vammaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tilaa vieviä apuvälineitä. Vammaisfoorumi ehdottaa, että hallituksen esitykseen kirjattaisiin joitakin esimerkkejä tilaa vievistä apuvälineistä, esim. sähköpyörätuoli, seisonta- ja kävelytelineet sekä näkövammaisella tietokone ja pistetulostuslaite. Erittäin hyvä on, että hallituksen esityksessä on mainittu lisätilan tarpeena avustavan henkilön tilantarve, opaskoira tai avustajakoira.

Etuoikeutettu tulo 14 §

Vammaisfoorumi kannattaa sitä, että etuoikeutetuksi tuloksi lisätään omaishoidon tuen hoitopalkkio, joka on etuoikeutettua tuloa myös eläkkeensaajan asumistuessa. Näin ollen kaikki omaishoidon tukea saavat perheet ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Asumistuen tarkistaminen 27 §

Hallituksen esityksen mukaan asumistuki tarkistetaan, kun ruokakunnan tulot ovat nousseet vähintään 400 euroa kuukaudessa tai alentuneet 200 euroa kuukaudessa.

Vammaisfoorumi näkee myönteisenä sen, että asumistuen tulotarkistusta edellyttäviä tulorajoja esitetään korotettavaksi. Tämä kannustaa työn vastaanottamiseen.

Tarkistamisen ajankohta 28 §

Vammaisfoorumi näkee myönteisenä muutoksena sen, että tuensaaja voi saada muuttunutta tuloa vähintään yhden kuukauden ajan ennen kuin tuki tarkistetaan. Esimerkiksi työsuhteen alkaessa ensimmäinen palkka on yleensä käytettävissä vasta kuukauden lopussa. Lisäksi muutos kannustaa ottamaan työtä vastaan.

Hallituksen esityksen mukaan pitkäaikaistyöttömien asumistuki tarkistettaisiin samalla tavalla kuin muidenkin tuen hakijoiden. Nykyisen käytännön mukaan pitkäaikaistyöttömien tuki on tarkistettu vasta kuuden kuukauden kuluttua työllistymisestä. Vammaisfoorumi näkee että muutos ei kannusta pitkäaikaistyöttömiä työn vastaanottamiseen erityisesti silloin, jos kyseessä on muutaman kuukauden työ, joten esityksessä tulisi pysyttää kuuden kuukauden tarkistusaika.

Asumistuen takaisinperiminen 31 §

Vammaisjärjestöihin tulee asiakkailta yhteydenottoja asumistuen kohtuuttomista takaisinperinnöistä. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa Kela on itse tehnyt laskelmissa virheen, on saatettu periä liikaa maksettu asumistuki takaisin täysimääräisenä. Asiakkaalla, jolla on tulona pelkkä kansaneläke, voi kuitenkin olla mahdotonta maksaa edes pientä summaa kuukausittain takaisin. Takaisinperintää on saatu kohtuullistettua vasta sitten, kun järjestöstä on oltu yhteydessä Kelaan. Vammaisfoorumi katsoo, että mikäli Kela on itse tehnyt asumistukilaskelmissa virheen ja myöntänyt liikaa asumistukea, niin pääsääntöisesti Kelan tulisi pidättäytyä asumistuen takaisinperinnästä ja takaisin perittävien tukien kohtuullistaminen olisi poikkeus. Tässä tulisi noudattaa periaatetta, että mikäli henkilön varallisuuden lisäys johtuu viranomaisesta itsestään, niin asia tulisi ratkaista henkilön eduksi.

Lisätietoja: sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa, puh. 09 39604660, vipi.peltomaa(ät)nkl.fi.


Helsingissä tammikuun 24. päivänä 2014

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri