Lausunto 27.9.2013
Las­ten­suo­je­lun laa­tu­suo­si­tus - So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ra­port­te­ja ja muis­tioi­ta 2013:20

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Sosiaali- ja terveysministeriö

Diaarinumero STM071:000/2012

Taustaa

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua lastensuojelun laatusuosituksista. Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu lastensuojelun laatusuositus on tarkoitettu ohjaamaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön tekemistä ja järjestämistä.

Laatusuositusten keskeiset periaatteet

Vammaisfoorumi kannattaa laatusuosituksiin kirjattuja lastensuojelutyötä ohjaavia keskeisiä periaatteita. Näitä ovat mm. lapsen edun asettaminen lähtökohdaksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hengessä sekä asiakkaan ihmisarvon ja perusoikeuksien kunnioittaminen.

Lapsen, nuoren ja perheen kohtaaminen

Lastensuojelulain (417/2007) 20 §:n mukaan lastensuojelua toteutettaessa on selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Lain 24 § velvoittaa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvomaan lapsen edun toteutumista ja avustamaan lasta tai nuorta oikeusavun piiriin tai huolehtimaan lain 22 §:n mukaisen edunvalvojan hakemisesta.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että tässä tarkoitettu lapsen, nuoren ja perheen kohtaaminen koskee myös vammaisia lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan sekä perheitä, joissa on vammainen vanhempi. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artikla käsittelee vammaisia lapsia. Artiklan mukaan on varmistettava, että vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa. Vammaisten lasten näkemyksille on annettava asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Lisäksi heillä on oikeus saada vammaisuutensa ja ikänsä mukaista apua tämän oikeuden toteuttamiseksi.

Vammaisten lasten ja nuorten kohdalla on tarvittaessa käytettävä viittomakieltä, puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota tai muuta vammaisen lapsen tai nuoren kommunikaatiokeinoa sekä tarvittaessa tulkkia. Vain siten voidaan varmistaa vammaisen lapsen tai nuoren mielipiteen ja kokemuksen kuuleminen sekä osallisuus tilanteissa, joissa hän ei voi ilmaista itseään puheella. Vastaavien asioiden on toteuduttava myös vammaisten vanhempien kohdalla.

Yhteistyö eri palvelujen välillä

Laatusuositusten mukaan jokainen lapsen, nuoren ja perheen kanssa toimiva yhteistyötaho vastaa oman toimialansa palveluiden avulla siitä, että asiakas saa tarvitsemansa avun. Vammaisfoorumi huomauttaa, että etenkin vammaisten kohdalla vaarana on palvelujen pirstaloituminen ja kokonaiskuvan katoaminen. Vammaisen lapsen tai nuoren erityistarpeet ja hänen perheensä tilanne sekä vammaisten vanhempien tarpeet on otettava huomioon läpileikkaavasti lastensuojelun kaikilla osa-alueilla. Tässä kohden on huolehdittava myös moninkertaistenvähemmistöjen, kuten maahanmuuttajataustaisten vammaisten lasten ja nuorten, heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien asemasta.

Lastensuojelu on tiiviisti kytköksissä muihin lasten ja perheiden palveluihin. Ei voi olla tilanteita, joissa kunta edellyttää lastensuojelun asiakkuutta, vaikka palvelu olisi mahdollista järjestää perheitä tukevana palveluna esim. sosiaalihuoltolain (710/1982) (mm. kotipalvelu tai perhetyö), vammaispalvelulain (380/1987) tai kehitysvammalain (519/1977) (esim. tilapäishoito) nojalla. Perheiden on päästävä näiden palvelujen piiriin ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Vammaisten vanhempien sekä vammaisten lasten ja nuorten perheiden on kaikkialla Suomessa saatava yhdenvertaisesti tukea ja apua yleisistä palveluista. Esimerkiksi perhekeskusten henkilöstöllä on oltava tietämystä ja osaamista vammaisuuteen liittyvistä asioista.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 23 artikla käsittelee kodin ja perheen kunnioittamista. Artiklan mukaan mm. kaikilla avioliittoikäisillä vammaisilla on oikeus perustaa perhe. Lisäksi vammaisille lapsille ja heidän perheilleen annetaan tietoa, palveluja ja tukea. Tämä tarkoittaa myös vammaisten vanhempien oikeutta olla vanhempia ja saada siihen tarvitsemaansa apua ja tukea (esim. henkilökohtaista apua ja kotipalvelua).

Vammaisten lasten perheiden kohdalla ongelmana ovat riittämättömät palvelut jaksamiseen. Tämä aiheuttaa uupumista ja sen myötä mahdollista lastensuojelun palvelujen tarvetta. Vammaisfoorumi muistuttaa, että vanhempien kokemus avun tarpeesta on aina otettava vakavasti, eikä sitä saa torjua.

Asiakassuunnitelmat

Laatusuositusten mukaan useiden asiakassuunnitelmien samanaikainen tekeminen voi johtaa toisiinsa nähden ristiriitaisiin tavoitteisiin. Tämän vuoksi asiakassuunnitelmat laaditaan yhteisenä muiden viranomaisten kanssa.

Vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä vammaisten vanhempien kohdalla asiakassuunnitelman laatimisessa on otettava huomioon myös heille mahdollisesti sosiaalitoimessa laadittu palvelusuunnitelma tai erityishuolto-ohjelma tai terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma.

Lastensuojelun henkilöstön osaamisen kehittäminen

Lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen vaatii mm. vahvaa perus- ja täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuden hyödyntää muiden alojen asiantuntijoita. Laatusuositusten mukaan erityisryhmien, kuten vammaisten lasten tai vanhempien kohdalla on voitava löytää asiaan liittyvää asiantuntija-apua. Vammaisfoorumi muistuttaa vammaisjärjestöissä olevasta vammaisuuteen liittyvästä osaamisesta, jota lastensuojelun henkilöstö voi käyttää työnsä tukena.

Seuranta ja arviointi

Vammaisfoorumi pitää hyvänä ehdotusta, jonka mukaan kuntien tulee osana lastensuojelulain mukaista hyvinvointisuunnitelmaa hyväksyä lastensuojelun laatusuunnitelma. Lastensuojelun käsikirjan yhteyteen luotavat laatusivut ja laatusuositusta valmistelleen työryhmän vuosittaiset kokoontumiset, joissa arvioidaan laatusuositusten toteutumista valtakunnallisella tasolla, ovat kannatettavia. Myös kansalaisten mahdollisuus kommentoida laatusivuilla julkistettavaa arviointiraporttia on suositeltavaa.

Lastensuojelun toteutumisen arvioinnissa käytetään kokemusasiantuntijoita. Vammaisfoorumista on tärkeää, että kokemusasiantuntijoina on myös vammaisia, jolloin heidän äänensä saadaan yhtäläisesti esiin arvioinnissa.

Lastensuojelun toimipisteiden ja viestinnän esteettömyys

Vammaisfoorumi muistuttaa, että lastensuojelun ja perheiden palvelujen toimipisteiden on oltava esteettömiä. Niihin on päästävä esim. pyörätuolilla.

Perheiden palveluihin liittyvän viestinnän on oltava kaikille saavutettavaa. Tietoa on voitava saada asiakkaalle soveltuvassa muodossa, selkokielellä ja asiakkaan äidinkielellä. Lisäksi erilaisten sähköisten palvelujen on oltava saavutettavia ja käytettäviä.

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko 050 401 5802 etunimi.sukunimi@nkl.fi