LAUSUNTO 9.10.2014
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen kun­tou­tu­se­tuuk­sis­ta ja kun­tou­tus­ra­hae­tuuk­sis­ta an­ne­tun lain muut­ta­mi­ses­ta

VAMMAISFOORUMI RY
HANDIKAPPFORUM RF
FINNISH DISABILITY FORUM

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnokseen.

1.Yleistä

Vammaisfoorumi pitää kannatettavana Kelan vammaisetuuksien ja vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen välisen kytköksen purkua. Erityisen tärkeänä muutoksen perusteluna Vammaisfoorumi pitää kuntoutuksen oikea-aikaisuuden tavoittelua. Tällä hetkellä Kelan vammaisetuuksien myönnössä ei oteta huomioon kuntoutustarvetta, silti nämä etuudet toimivat kuntoutukseen pääsyn ”portinvartijoina”. Vammaisfoorumin jäsenjärjestöissä on jäsenenä esimerkiksi paljon sellaisia vammaisia ihmisiä, jotka vammaisten heikon työllisyystilanteen vuoksi ovat eläkkeellä ja saavat alinta eläkettä saavan hoitotukea, ja ovat sitä myötä kuntoutuksen ulkopuolella tai harkinnanvaraisuuden varassa

Vammaisten henkilöiden elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös merkittävästi vammaisetuuksien saantiin. Esimerkiksi nuorten täyttäessä 16-vuotta käy hyvin useasti, että vammaistuen muuttuessa yli 16-vuotiaan tueksi, taso laskee. Näin käy, vaikka kuntoutustarpeessa ei tapahdu muutoksia tai kuntoutustarve jopa kasvaa. Samoin käy usein myös niissä tapauksissa, jolloin vammainen henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle ja on aiemmin saanut vammaistukea.

Vammaisfoorumi haluaa kuitenkin muistuttaa, että edellä kuvattu muutos lisää huomattavasti ohjaus- ja koulutustarvetta niin lähettävien tahojen kuin päätöksentekiöidenkin keskuudessa, koska asiantuntemuksen vaatimustaso nousee merkittävästi muutoksen seurauksena. Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan koulutustarpeella on niin taloudellisia, yhteiskunnallisia kuin viranomaisten toimintaankin liittyviä vaikutuksia.

Vammaisfoorumi kannattaa vaikeavammaisuus käsitteen korvaamista vaativalla. Vaikeavammaisuus käsite viittaa vahvasti diagnoosipohjaisuuteen, eikä kerro mitään myöskään kuntoutuksen sisällöstä. Vaativa-käsitteellä viitataan kuntoutuksen asiantuntijaedellytyksiin ja moniammatillisuuteen.

Vammaisfoorumi kannattaa myös vajaakuntoinen käsitteestä luopumista.

2.Yksityiskohtaisista perusteluista

Pykälä 9

Hyvän kuntoutuskäytännön kriteerit
 
Perusteluissa todetaan, että kuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista. Vammaisfoorumi katsoo, että yhdenvertaisen kohtelun, asiakkaiden oikeusturvan ja myös lähettävän tahon kannalta on tärkeää, että hyvän kuntoutuskäytännön kriteerit ovat kunkin vammaryhmän osalta määriteltynä ja helposti saatavilla esimerkiksi Kelan sivuilla.
 
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ikäraja
 
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yläikärajan tulisi noudattaa eläkeikärajoja. Tämän hetkisen eläkelainsäädäntömme mukaan myös vammaisten ihmisten on mahdollista työskennellä 68-vuotiaiksi. Tulevaisuudessa vielä pidempään. Vammaisen ihmisen oikeus lääkinnälliseen kuntoutukseen tulisi säilyä niin kauan kuin hän on työelämässä.
 
ICF-luokituksen käyttö
 
Perusteluissa todetaan: ”Sairautta tai vammaa ja siihen liittyvää suoritus- ja osallistumisrajoitetta arvioitaessa taustalla olisivat viitteellisinä ICF-luokituksen suorituskyvyn ja suoritustason tarkenteet.”  Vammaisfoorumi pitää erittäin tärkeänä, että ICF:ää käytetään nimenomaan viitteellisesti, koska luokituksen tuntemus ei edelleenkään ole yleistä ja silloin on mahdollista, että sitä käytetään virheellisesti.
 
Pykälän 9 momentin 2 perusteluissa kuvataan lääketieteellisten perusteiden lisäksi muita tekijöitä, jotka on otettava huomioon vaativan kuntoutuksen tarvetta arvioitaessa. Vammaisfoorumi pitää näitä tekijöitä erityisen tärkeinä, koska ko. tekijät eivät välttämättä tule esiin ICF-luokituksen mukaisessa arvioinnissa. Tekijöiden merkitys painottuu yksilöllisten elämäntilanteiden mukaan ja on erilainen eri vammaryhmien kohdalla.
 
Kuntoutussuunnitelma
 
Vammaisfoorumin mielestä on ilahduttavaa, että perusteluihin on kirjoitettu vahvasti kuntoutujan osallisuus kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa. Tärkeää on myös läheisten ihmisten mukanaolo, kunhan se ei tarkoita vammaisen ihmisen sivuuttamista omassa asiassaan.
 
Vammaisfoorumi on sen sijaan huolissaan asiantuntemuksen riittävyydestä erityisesti kuntoutussuunnitelman laadinnassa. Perusteluissa todetaan: ” Kuten nykyisin, kuntoutussuunnitelman laatisi lääkäri tai lääkäri yhdessä moniammatillisen ryhmän kanssa.” Käytännössä em. lääkäri on hyvin usein vaihtuva terveyskeskuslääkäri ja muu terveyskeskuksen hoitohenkilökunta, ja esimerkiksi ICF-luokituksen soveltaminen ei ole heidän työnsä arkipäivää, eivätkä he useinkaan tunne asiakasta hyvin tai pidemmältä ajalta. Mitä harvinaisemmasta vammasta on kyse, sitä vaatimattomampi on usein vammaisen erityistarpeiden tuntemus. Siksi aiemmin lausunnossa esitetty koulutustarve korostuu lain voimaan tulon jälkeen. Samoin päättävän tahon vastuu. Käynnissä olevassa sote-uudistuksessa kuntoutuksen asiantuntemuksen lisääntynyt tarve tulisi ottaa huomioon.
 
Kela uudistaa jatkuvasti lomakkeita, joilla kuntoutusta haetaan. Olisi tärkeää, että lomakkeiden kysymykset vastaisivat uudistuvaa kuntoutuksen tarpeen arviointia. Jos asiakas ja lähettävä taho eivät tunne esimerkiksi ICF-luokitusta, osaisivat he kuitenkin kysymysten perusteella antaa oikeita tietoja Kelan päätöksentekoa varten.
 
Kaiken kaikkiaan Vammaisfoorumi katsoo, että Kelan tulisi aina palauttaa kuntoutussuunnitelma täydennettäväksi, jos se havaitsee siinä puutteita. Suunnitelman puutteellisuus ei saisi koskaan olla hylkäävän päätöksen peruste.
 
Jokapäiväinen/päivittäinen -käsite tulisi perusteluissa avata.
 
Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää huomiota myös käsitteisiin jokapäiväinen ja päivittäinen. Vammaispalvelulaissa käsitteellä ei tarkoiteta toimintoja, jotka tapahtuvat konkreettisesti joka päivä, vaan jotka toistuvat tavanomaisessa elämässä, ja niissäkin on yksilöllistä vaihtelua. Esimerkiksi kaupassa ei käydä välttämättä joka päivä, mutta se liittyy toistuvaan arkirutiiniin ja on siksi osa joka päiväisiä toimintoja. Käsitteet olisi hyvä avata perusteluissa.

Pykälä 10

Kuntoutuksen kesto
 
Perusteluissa todetaan, että jatkossa ei olisi enää tarkoituksenmukaista säätää kuntoutuksen kestosta. Vammaisfoorumi on samaamieltä, mutta peräänkuuluttaa kuitenkin kuntoutuksen keston riittävyyttä. Kuntoutus on pitkälle oppimista ja oppimisen lainalaisuuksien mukaan oppiminen tapahtuu hyppäyksitttäin. Kuntoutukselle on siis varattava riittävästi aikaa.
 
Myös tässä kohtaa Vammaisfoorumi haluaa korostaa päätöksentekijän vastuuta. Jos kuntoutussuunnitelmassa esitetty kuntoutuksenkesto on alimitoitettu, on Kelan syytä oikaista tämä päätöksenteossaan.
 
Kotikäynnit
 
Perusteluissa kuvataan hyvin sitä, miten terapioita voidaan toteuttaa myös kotikäyntien avulla. Vammaisfoorumi haluaa muistuttaa, että esimerkiksi lasten kohdalla toisinaan päiväkodissa kohtuullisessa määrin annettu terapia on käytännöllistä kaikkien osapuolten kannalta ja helpottaa vanhempien tilannetta. Tämän tulisi myös olla mahdollista, mutta se ei saa silti johtaa siihen, että lapsen päivähoito muuttuu pelkäksi terapiaksi ja sulkee lapsen pois kaikille lapsille tarkoitetusta normaalista ohjauksesta ja leikistä.

Pykälä 11

Laitoksen määrittely
 
Pykälän 11 kohdalla todetaan, että sen osalta muutos on tekninen. Vammaisfoorumin kokemusten mukaan laitoksen määrittelyssä on esiintynyt ristiriitaisia näkemyksiä ja tämän vuoksi olisi hyvä, että perusteluita tarkennettaisiin tältä osin.
 
Esimerkiksi valtion erityiskoulut (mm. Onerva Mäen –koulu) on joidenkin koululaisten kohdalla katsottu laitokseksi ja vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus on evätty tällä perusteella. Vammaisfoorumi katsoo, että koulu on kuitenkin koulu, vaikka oppilaat asuisivatkin siellä. Jos oppilaalla on vaativia lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeita, joita koulu ei pysty hoitamaan, tulisi ne myöntää vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.
 
Hankalia tilanteita on aiheutunut myös omaishoidettavien kohdalla silloin, kun omaishoitajan loman ajaksi hoidettava on sijoitettu laitostyyppiseen yksikköön, mm. palvelutaloon. Esimerkiksi terapioita on katkaistu täksi ajaksi. Käytännössä kuntoutuksen katkeaminenon voinut aiheuttaa omaishoitajalle lisärasituksen, koska hoidettava on ollut huonommassa kunnossa loman jälkeen kuin ennen lomaa. Monta kertaa mös terapeutin vaihtuminen voi olla vahingollista kuntoutuksen vaikuttavuudelle. Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan kuntoutuksen tulisi olla mahdollista myös em. kuvatuissa tilanteissa 11 pykälän sitä estämättä.

Pykälä 15

Matkakustannukset
Pykälässä todetaan: ”Matkakustannuksia voidaan korvata useamminkin, jos se on perusteltua lapsen tapaamisen turvaamiseksi tai opiskelusta johtuvasta syystä. Vammaisfoorumin kokemuksen mukaan esimerkiksi vammaiselle vanhemmalle on hyvin harvoin korvattu useampia matkoja kotipaikkakunnalle kuukaudessa, vaikka hänellä olisi useampiakin lapsia ja tapaaminen olisi välttämätöntä useammin. Vammaisfoorumi katsoo, että lain perusteluissa olisi hyvä avata esimerkkitapauksia, joissa matkoja voidaan myöntää useammin.
Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi rajaus yhdistellä vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen matkoja. Rajauksen poisto on Vammaisfoorumin mielestä paikallaan, mutta ehdotamme, että perusteluihin kuvattu mahdollisuus käyttäää yksilökuljetusta tai tuttutaksia tulisi nostaa myös pykälätasolle. Vammaisfoorumi ehdottaa, että momentti muotoiltaisiin seuraavasti: ” Kuntoutusmatkoja voidaan yhdistellä, kuten sairausvakuutuslain 4 luvussa säädetään, ellei kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista muuta johdu”

Pykälä 16

Ulkomailla annettu kuntoutus
 
Pykälässä 16 on voimassa olevan lain avohoito korvattu sanalla terapia. Vammaisfoorumi katsoo, että avohoito on laajempi käsite kuin terapia. Tämän vuoksi ehdotammekin, että pykälää täydennetään seuraavasti: ”Vakuutetulle voidaan korvata muussa kuin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu ammatillinen kuntoutus, vaikeavammaisten avohoidossa tai terapiana toteutettu vaativa lääkinnällinen kuntoutus…”
 
 
3. Lopuksi
 
Vammaisfoorumi pitää erittäin tärkeänä, että lain voimaantuloajoittuisi vuoden 2016 alkuun. Uudistus tulisi sisällyttää seuraavaan hallitusohjelmaan ja varmistaa näin voimaansaattaminen.
Lisätietoja Merja Heikkonen, 050-383 5226, merja.heikkonen@nkl.fi


VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri