Lausunto 28.11.2014
Hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nos ra­han­ke­räys­laik­si

Sisäministeriö
hare@intermin.fi
jukka.tukia@intermin.fi

Viite Lausuntopyyntö SM1419853 00.01.05.00

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitys-luonnoksesta rahankeräyslaiksi.

Keräystarkoituksen muutos

Luonnoksessa esitetään, että keräystarkoitusta ei enää rajattaisi yleishyödylliseen toimin-taan. Näkövammaisten Keskusliitto ei kannata tätä keräystarkoituksen laajennusta.

Keräystarkoitus pitäisi edelleenkin olla vain yleishyödylliseen toimintaan. Keräys-tarkoituksen laajentaminen lisäisi kilpailua ja vaikuttaisi heikentävästi yleishyödyllisten yhdistysten toimitaan ja heidän varankeruuseensa. Tästä onkin lyhyesti mainittu esitysluonnoksen yleisperusteluissa, jossa todetaan että vaihtoehtoisten rahankeräyskohteiden lisääntyminen voi johtaa rahankeräystuottojen alenemiseen ja keräyskustannusten kasvamiseen kilpailun kiristymisen seurauksena. Oman varainhankinnan tuottojen pienentyessä paine julkisen tuen ja avustusten lisäämiselle voi kasvaa yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi osana yhteiskunnan hyvinvointipalveluita. Tätä asiaa ei ole kuitenkaan tämän tarkemmin esitysluonnoksessa avattu tai selvitetty. Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan ylläpitäminen osana yhteiskunnan hyvinvointipalveluita on tärkeä seikka ja tässä lakiuudistuksessa olisi tullut tarkemmin selvittää tämän uudistuksen vaikutuksia yleishyödyllisiin yhdistyksiin. Varsinkin kun myös julkisen tuen määrät ovat pienentyneet ja raha-automaattiyhdistys on koko ajan kiristänyt avustusten jakamista. Ennen kuin tällaista esitystä käyttötarkoituksen muutoksesta voitaisiin edes harkita, olisi tätä asiaa pitänyt tarkemmin selvittää ja tehdä se yhdessä järjestöjen kanssa.

Rahankeräyksen toimeenpano-oikeuden laajentuminen

Rahankeräyksen toimeenpano oikeutta esitetään laajennettavaksi. Näkövammaisten Keskusliitto ei kannata toimeenpano laajentamista kunnalla, valtiolle ja kirkolle, joilla on jo verotusoikeus. Rahankeräyksellä ei tulisi korvata verovaroin rahoitettuja julkisen sektorin palveluja vaan lisätä yhteistä hyvää tukevaa kansalaistoimintaa.

Ilmoitusmenettely

Nykyisen lain mukainen lupamenettely on kankea ja se vaatii uudistamista. Esitysluonnoksessa esitetty ilmoitusmenettely ja julkinen rekisteri on lähtökohtaisesti hyvä. Tässä mallissa tulisi kuitenkin vielä tarkemmin miettiä miten voitaisiin estää mahdolliset väärinkäytökset. Pitäisikö esim. maistraateille säätää jonkinlainen velvollisuus tarkistaa rekisteröityvän yhdistyksen tietojen oikeellisuus. Valvontaan tulisi myös panostaa enemmän. Valvonnan tehokkuus on tärkeää jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. Mahdolliset väärinkäytökset saattavat vaikutta negatiivisesti oikein toimiviin hyvän maineen omaaviin keräystä järjestäviin yhteisöihin.

Lopuksi

Näkövammaisten Keskusliitto esittää, että lakia ei annettaisi esitetyssä muodossa vaan lain valmistelua vielä jatkettaisiin ja selvitettäisiin tarkemmin esityksen vaikutuksia nykyisiin rahankeräystä toimeenpaneviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.


Näkövammaisten Keskusliitto ry

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja


Lisätiedot: oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, liisa.murto[ät]nkl.fi 050-5508899