Lausunto 13.6.2014
Hal­li­tuk­sen esi­tys laik­si so­siaa­li­huol­lon asia­ka­sa­sia­kir­jois­ta

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish disability forum

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto

Viite: Lausuntopyyntö 30.4.2014

Vammaisfoorumi ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä. Vam-maisfoorumin 30 jäsenjärjestöä edustavat yli 330 000 vammaista ja pitkäaikaissairas-ta henkilöä.

Vammaisfoorumi näkee hyvänä että asiakkaan asiakirjoja koskevat asiat ovat kootusti asiakasasiakirjalaissa.

Vammaisfoorumi pitää sosiaalihuollon yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena säh-köisten asiakastietojärjestelmien kehittämistä. Asiakastyössä kertynyttä tietoa tulee voida hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi toiminnan suunnitteluun, arviointiin, valvon-taan ja tutkimukseen. Esimerkiksi omaishoidon osalta nykytilanne on sellainen, että osa kunnista joutuu keräämään tilastotietoa manuaalisesti asiapapereista muun mu-assa valtakunnallisia kyselyjä varten. Hyvin suunniteltujen ja toistensa kanssa kom-munikoivien sähköisten asiakastietojärjestelmien avulla työntekijöiden työaikaa sääs-tyy ja työtä voidaan kohdentaa paremmin asiakastyöhön.

Seuraavassa Vammaisfoorumin muutosehdotuksia lakiluonnokseen.

Luku 2 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat

5 § Asiakasasiakirjoihin kirjattavat perustiedot
Vammaisfoorumi katsoo, että luetteloon tulee lisätä "kohta 10 kommunikaatio ja tiedonsaantitapa", jolloin asiakkaan perustiedoissa näkyy kommunikointitapana viittomakieli ja tiedonsaantitapa mahdollistaa pistekirjoituksen ja tiedonsaannin sähköisessä muodossa apuvälineitä käyttäville henkilöille.
 

6 § Asiakasasiakirjakohtaiset tiedot
Lain perusteluihin tulee lisätä sosiaalihuoltolakiesityksen 33 §:n mukainen oikeus saada selvitys eri vaihtoehdoista. Asiakkaan palvelutarvetta koskeviin asiakirjoihin tulee kirjata mitä palveluihin ja tukitoimiin liittyviä vaihtoehtoja asiakkaan kanssa on käyty läpi. Asiakkaan oikeusturvan kannalta vaihtoehtojen kirjaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Valitustilanteessa ongelmana on se, että asiakkaan on vaikea näyttää toteen, ettei hänelle ole annettu riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista, jos asiat on käyty läpi pelkästään suullisesti.
 
Asiakkaan ja työntekijän arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista tulee lisätä pykälään sosiaalihuoltolakiesityksen 50 §:n mukaisesti.
 
Vammaisfoorumi pyytää selkeyttämään lain perusteluissa kappaleita 7 ja 8, joissa todetaan: "Palvelusuunnitelman arvioinnin lisäksi on arvioitava suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista" ja "Esimerkiksi henkilön palvelutarvetta tulisi arvioida myös siinä tapauksessa, kun henkilö ilmaisee tarvitsevansa tai hakevansa vammaispalvelulain mukaista tiettyä yksilöityä palvelua tai tukitoimea, esimerkiksi henkilökohtaista apua, kuljetuspalvelua tai autoavustusta".

3 luku Asiakastietojen kirjaaminen

8 § Asiakirjoissa käytettävä kieli
Lain perusteluja tulee muuttaa siten, että palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa koskevat asiakirjat ovat asiakkaan kannalta ymmärrettäviä ja saavutettavia. Lain perusteluissa tulee mainita esimerkiksi selkokielen käyttäminen sekä näkö- ja kuulonäkövammaisille esteettömät asiakirjat.
 
Vammaisfoorumi on ilahtunut siitä, että lain perusteluissa oikeus ruotsi kieleen on hyvin esillä.
                     
9 § Asiakastietojen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa
Vammaisfoorumi näkee hyvänä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakaskertomuksen laatimisen, mutta pyytää lain säätäjää kiinnittämään huomioita siihen, kuka määrittelee kenellä on oikeus mihinkin tietoon.
                     
10 § Asiakastietojen kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä
Pykälän kirjauksessa ensimmäisessä lauseessa lienee kirjoitusvirhe.

5 luku Asiakkaan ja laillisen edustajan oikeus asiakastietoihin

23 § Informointi tietojen käsittelystä
Lain perusteluihin on lisättävä, että asiakasta tulee informoida asiakastietojen käsittelystä asiakkaalle saavutettavalla tavalla, esimerkiksi käyttämällä selkokieltä sekä näkö- ja kuulonäkövammaisille esteettömällä tavalla.

Lausunnon keskeinen sisältö

1) Asiakkaan asiakirjoja koskevat tulee olla kootusti asiakasasiakirjalaissa.
 
2) Asiakasasiakirjojen perustietoihin liittyvään luetteloon tulee lisätä "kohta 10 kommunikaatio ja tiedonsaantitapa", jolloin asiakkaan perustiedoissa näkyy kommunikointitapana viittomakieli ja tiedonsaantitapa mahdollistaa esteettömän tiedonsaannin apuvälineitä käyttäville henkilöille.
 
3) Palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa koskevat asiakirjat tulee olla asiakkaan kannalta ymmärrettäviä ja saavutettavia. Asiakasta tulee informoida asiakastietojen käsittelystä asiakkaalle saavutettavalla tavalla.
 
4) Asiakkaan palvelutarvetta koskeviin asiakirjoihin tulee kirjata mitä palveluihin ja tukitoimiin liittyviä vaihtoehtoja asiakkaan kanssa on käyty läpi.
 
 
Lisätietoja: Näkövammaisten Keskusliitto ry, sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa, virpi.peltomaa(ät)nkl.fi, puh. 09 3960 4660, 050 585 0374.
 
 
VAMMAISFOORUMI RY
Merja Heikkonen
puheenjohtaja       

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri