Lausunto 10.6.2014
Hal­li­tuk­sen esi­tys Edus­kun­nal­le pe­ru­so­pe­tus­lain muut­ta­mi­ses­ta

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taustaa

Vammaisfoorumi ry on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi perusopetuslain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia siten, että esiopetus muutettaisiin velvoittavaksi. Lapsen olisi ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistuttava vuoden mittaiseen esiopetukseen tai esiopetukselle asetetut tavoitteet olisi saavutettava sen toiminnan kautta, johon lapsi osallistuu.

Esitys koskee kaikkia lapsia, myös vammaisia lapsia. Vammaisfoorumi huomauttaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön olisi ollut toivottavaa pyytää lausuntoa myös Vammaisfoorumilta tai yksittäisiltä vammaisjärjestöiltä. Lausuntopyynnön jakelussa oli vain Valtakunnallinen vammaisneuvosto.

Esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi

Vammaisfoorumi suhtautuu myönteisesti esiopetuksen muuttamiseen velvoittavaksi.
 
Yleisperustelujen mukaan lapsen koulun aloittamista helpottavan jatkumon edistäminen on keskeinen osa esiopetusta. Lisäksi esitystä pidetään perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta parantavana. Tosiasiassa näiden tavoitteiden on toteuduttava myös vammaisten lasten kohdalla. Vammaisella lapsella on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen esiopetukseen. Lisäksi hänellä on oltava yhdenvertainen oikeus oppia ja kehittää oppimisvalmiuksiaan ennen perusopetukseen siirtymistä.  Näitä ovat mm. sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, omatoimisuustaidot, apuvälineiden käytön harjoittelu, erilaiset kommunikaatioon liittyvät seikat sekä pistekirjoituksen oppimisessa tarvittavien valmiuksien harjoittaminen.
 
Jotta esiopetus on tosiasiassa yhdenvertaista ja koko ikäluokan osallistavaa, on kiinnitettävä huomiota sen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Esiopetusta on tarjottava vammaisille lapsille, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa, heidän omassa asuin- ja kasvuympäristössään.

Vammaiset maahanmuuttajalapset

Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen valmistavan opetuksen päättymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Esityksen mukaan lapsi voisi siirtyä myös esiopetukseen ennen valmistavan opetuksen päättymistä, jos hän kykenee toimimaan esiopetuksessa.
 
Vammaisten maahanmuuttajalasten kannalta on tärkeää, että he osallistuvat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on merkitystä vammaiselle maahanmuuttajalapselle mm. kotoutumisen ja tulevan koulunkäynnin näkökulmasta. Lisäksi sen avulla voidaan kertoa maahanmuuttajaperheille yhdenvertaisista mahdollisuuksista sekä vammaisen lapsen koulunkäynnin ja tulevaisuuden useista vaihtoehdoista.
 
Vammainen maahanmuuttajalapsi tarvitsee tukea sekä vammaisuutensa että maahanmuuttajataustansa vuoksi. On välttämätöntä, että hänellä on riittävästi aikaa hankkia esiopetuksen aloittamiseksi tarvittavat taidot. Lisäksi hänen kuntoutustarpeensa, mahdolliset apuvälineet ja muut tarvittavat seikat on varmistettava ennen esiopetuksen aloittamista.

Tuen tarve

Perusopetuslain 30 §:n mukaisesti esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada riittävää oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Yleisperustelujen mukaan esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi edistäisi lapsen tuen tarpeiden havaitsemista ja tuen saamista. Perusteluissa korostetaan erityisesti oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten tuen tarpeiden ennakoinnin merkitystä ja tuen aloittamista vuotta ennen perusopetuksen alkua.
 
Monet vammaiset lapset ovat perusopetuslain 25 § 2 momentin mukaisen pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Useille heistä tehdään myös päätös perusopetuslain 17§:n mukaisesta erityisestä tuesta.
 
Käytännössä vammaisten lasten esiopetuksessa tarvitsema ja todellisuudessa saama tuki kohtaavat vaihtelevasti. Esiopetuksen säätäminen velvoittavaksi todennäköisesti parantaa niiden vammaisten lasten tuen tarpeen havaitsemista ja toteutumista, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta ja/tai erityisestä tuesta. Ei kuitenkaan riitä, että tuen tarpeet on vain kirjattu lain perusteluihin. Niiden on toteuduttava myös käytännössä ja näyttävä vammaisten lasten esiopetuksen toteuttamisessa.
 
Esiopetuksen ja tuen järjestämisessä etusijalla on oltava lapsen etu. Tähän velvoittavat mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artikla, joka koskee vammaisia lapsia. Vammaisfoorumi huomauttaa, että ***lain perusteluissa on aiheellista mainita erikseen vammaiset lapset.*** Lapsen vammaisuus on eri asia kuin oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen, joka on nostettu esiin yleisperusteluissa.
 
Esityksen mukaan velvoittavuus turvaisi lapsen oppimisen ja kasvun edellyttämän tuen jatkumon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei tämä saa jäädä pelkäksi kirjaukseksi. Lapsen tuen tarve ja tukitoimien vaihtoehdot on otettava vakavasti ja tuki on järjestettävä lapsen tarpeiden mukaisesti. Tuen tarpeet ja toteuttamistavat on selvitettävä yhdessä vammaisen lapsen huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijatahojen kanssa. Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä tiedonkulku ja yhteistyö on varmistettava.

Perusopetuslaki

26 a § Esiopetukseen osallistuminen

Pykälän 2 momentin mukaan perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen tilanne ei muuttuisi. Lapsella olisi yhä velvollisuus osallistua esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi hänellä olisi oikeus saada esiopetusta 5-vuotiaana.
 
Vammaisfoorumi pitää hyvänä, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten tilanne säilyy ennallaan.
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin perusopetuslain 27 §:n mukaisesti perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin aloittavan lapsen oikeudesta saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Tässäkin tilanne säilyisi nykyisenä.
 
Osa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista vammaisista lapsista valitsee 7-vuotiaana perusopetuksen aloittamisen sijasta ylimääräisen esiopetusvuoden. Tämä on perusteltua esim. lapsen kehityksen tai perusopetuksessa tarvittavien erityistaitojen harjoittamisen vuoksi. Vammaisfoorumi pitää hyvänä, että 3 momentti säilyttää nykyisen käytännön.
 
Pykälän 4 momentin mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Ellei lapsi osallistu esiopetukseen, lapsen asuinkunnan tulee seurata, että esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan sen toiminnan kautta, johon lapsi osallistuu.
 
Vammaisfoorumi muistuttaa, että kaikilla vammaisilla lapsilla on oltava yhdenvertainen oikeus esiopetukseen muiden lasten kanssa. Yksityiskohtaisissa perusteluissa mainittua kotiopetusta tai muuta esiopetustapaa ei pidä tarjota ensisijaisena edes vaikeimmin vammaisille lapsille. Heidän on saatava esiopetuksessa tarvitsemansa tuki ja sen avulla yhdenvertainen osallistumisoikeus.

Lausunnon keskeinen sisältö

  • Vammaisfoorumi suhtautuu myönteisesti esiopetuksen muuttamiseen velvoittavaksi.
  • Vammaisella lapsella on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen esiopetukseen. Lisäksi hänellä on oltava yhdenvertainen oikeus oppia ja kehittää oppimisvalmiuksiaan ennen perusopetukseen siirtymistä.
  • Jotta esiopetus on tosiasiassa yhdenvertaista ja koko ikäluokan osallistavaa, on kiinnitettävä huomiota sen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Esiopetusta on tarjottava vammaisille lapsille, yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa, heidän omassa asuin- ja kasvuympäristössään.
  • Käytännössä vammaisten lasten esiopetuksessa tarvitsema ja todellisuudessa saama tuki kohtaavat vaihtelevasti. Esiopetuksen säätäminen velvoittavaksi todennäköisesti parantaa niiden vammaisten lasten tuen tarpeen havaitsemista ja toteutumista, joilla ei ole päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta ja/tai erityisestä tuesta. Ei kuitenkaan riitä, että tuen tarpeet on vain kirjattu lain perusteluihin. Niiden on toteuduttava myös käytännössä ja näyttävä vammaisten lasten esiopetuksen toteuttamisessa.
  • Esiopetuksen ja tuen järjestämisessä etusijalla on oltava lapsen etu. Tähän velvoittavat mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artikla, joka koskee vammaisia lapsia. Vammaisfoorumi huomauttaa, että lain perusteluissa on aiheellista mainita erikseen vammaiset lapset. Lapsen vammaisuus on eri asia kuin oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen, joka on nostettu esiin yleisperusteluissa.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi
 
 
Vammaisfoorumi ry
  
Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri