Lausunto 16.1.2015
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laeik­si ylio­pis­to­lain ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lain muut­ta­mi­ses­ta

HE 244/2014 vp

Näkövammaisten Keskusliitto ry
PL 61
00030 IIRIS

Eduskunnan sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi

Taustaa

Näkövammaisten Keskusliitto ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi sen käsitellessä hallituksen esitystä 244/2014.
 
Valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö Vammaisfoorumi yhtyy Näkövammaisten Keskusliiton lausuntoon.
 
Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan osa yhteishaussa tarjolla olevista opiskelupaikoista varataan niille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Yhden paikan sääntöä ehdotetaan tiukennettavaksi siten, että kukin voi ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden lukukautta kohti. Lisäksi säädettäisiin muun muassa korkeakoulujen velvollisuudesta ottaa siirto-opiskelijoita.
 
Näkövammaisten Keskusliitto haluaa kiinnittää sivistysvaliokunnan huomiota opiskelijavalintoihin liittyviin seikkoihin.

Yliopistolaki

Opiskelupaikkojen varaaminen 36 b §

Uudessa pykälässä säädettäisiin yliopiston velvollisuudesta varata opiskelupaikkoja hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin Suomen korkeakoulujärjestelmän mukaista tutkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa.
 
Näkövammaisten Keskusliiton mielestä kiintiöiden käyttöön ottaminen on hyväksyttävä tapa toteuttaa opiskelijavalintauudistuksen toinen vaihe. On hyvä, että paikkojen varaamisessa on myös poikkeuksia, sillä joihinkin tutkintoihin valittavien opiskelijoiden määrä on niin pieni, ettei kiintiöiden käyttö ole tarkoituksenmukaista.
 
On ehdottoman välttämätöntä, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja opiskelualaa kesken korkeakouluopintojen vaihtavien mahdollisuus hakeutua suorittamaan toista tutkintoa turvataan. Alan vaihtamisesta ei saa tehdä kohtuuttoman vaikeaa.
 
Alan vaihtaminen voi olla perusteltua monista syistä. Vammainen nuori tai työikäinen voi tulla työkyvyttömäksi tutkintoaan vastaaviin tehtäviin tai hän ei ole yrityksistä huolimatta saanut työtä omalta alaltaan. Tällöin hakeutuminen suorittamaan toista tutkintoa on oltava tosiasiassa mahdollista. Myös elinikäinen oppiminen, työelämän muutokset ja omien kiinnostuksen kohteiden muuttuminen vaikuttaa koulutusvalintoihin.
 
Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että korkeakoulujen valintaprosesseissa on huolehdittava esteettömyyden toteutumisesta. Valintakokeiden ja valintakoetilanteiden on oltava esteettömiä ja kaikilla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua valintakokeisiin ja tulla valituksi opiskelemaan. Valintakokeiden erityisjärjestelyjen toteuttaminen on varmistettava.
 
Vuoden 2012 alussa voimaan tullut Sora-lainsäädäntö on vaikeuttanut vammaisten opiskelemaan hakeutumista. Näkövammaisten Keskusliitto ja Vammaisfoorumi ovat useaan otteeseen nostaneet esiin Sora-säädösten kielteiset vaikutukset. Vammaisjärjestöissä on myös kerätty tapausesimerkkejä tilanteista, joissa Sora-säädökset ovat merkittävästi vaikeuttaneet tai kokonaan estäneet vammaisten opiskelemaan hakeutumisen. Sora-säädösten vammaisille aiheuttamia ongelmia ei ole otettu vakavasti.

Ammattikorkeakoululaki

Opiskelupaikkojen varaaminen, 28 b §

Näkövammaisten Keskusliitto viittaa yllä yliopistolain 36 b §:n kohdalla lausumaansa.

Oikaisumenettely, 57 §

Esityksen mukaan sääntelyä muutettaisiin siten, että opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen saisi vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa ”valinnan tulosten julkistamisesta”. Muutos yhdenmukaistaa yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säännökset.

Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että opiskelijavalinnan tulokset on julkistettava sellaisella tavalla, että ne ovat myös näkövammaisten saavutettavissa. Sähköisten järjestelmien on oltava esteettömiä, saavutettavia ja käytettäviä. Tämä on varmistettava ennen järjestelmien käyttöönottoa.


Näkövammaisten Keskusliitto ry
 
Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja