Lausunto 9.10.2013
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ole­vien työ­hön­pa­luun edis­tä­mi­ses­tä an­ne­tun lain 6 ja 12 §:n muut­ta­mi­ses­ta HE 131/2013 VP

Vammaisfoorumi ry Lausunto
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi sen käsitellessä hallituksen esitystä laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 131/2013 VP).

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annettua lakia. Lisäksi lain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2016 loppuun.

Lailla mahdollistettaisiin työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättäminen, ja se koskee sekä työeläkelakien että kansaneläkelain mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Lakia sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettyihin takuueläkkeisiin.


1. Hallituksen esityksessä ehdotettavat muutokset

6 § Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen kesto ja eläkkeen lakkauttaminen sekä 12 § Voimaantulo

Lain 6 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisjaksojen välissä edellytettyä aikaa lyhennettäisiin kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Lisäksi lain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2016 loppuun.

Vammaisfoorumi kannattaa molempia ehdotuksia.

2. Lakiesitykseen liittyviä lisämuutostarpeita kaikkein heikoimmin työllistyvien osalta

2.1 Ensimmäinen laki vuonna 2002

Laki, jonka nojalla työkyvyttömyyseläkkeen saattoi jättää lepäämään, tuli ensimmäisen kerran voimaan vuonna 2002. Tällöin laki koski vain täyttä kansaneläkettä saavia. Edes ne, jotka saivat niin pientä työeläkettä, ettei se vaikuttanut kansaneläkettä pienentävästi, eivät kuuluneet lain piiriin.

Vuonna 2002 kuukausittainen ansaintaraja oli 558,66 euroa. Ansaintarajaa ei ollut sidottu indeksiin.

Kaikki lain piiriin kuuluvat saivat eläkkeen lepäämään jättäessään kannustimen, joka oli ylimmän vammaistuen suuruinen.

Vuonna 2002 häviäjiä olivat ne, joilla oli täysi kansaneläke sekä pieni työeläke, joka teki heistä lain piiriin kuulumattomia. Lain selkeä puute oli myös se, etteivät työeläkettä saavat voineet jättää eläkettä lepäämään.

2.2 Seuraava laki vuonna 2010

Tällä hetkellä voimassa oleva laki tuli voimaan vuoden 2010 alusta, ja se on voimassa vuoden 2013 loppuun.
 
Uudistetun lain nojalla kaikki eläkkeellä olevat, eläkkeen suuruudesta tai laadusta huolimatta, saavat jättää eläkkeen lepäämään. Ylimmän 16 vuotta täyttäneen vammaistuen (entinen ylin vammaistuki) suuruisen kannustimen eläkettä lepäämään jättäessään saavat vain ne, jotka saivat ennen eläkkeen lepäämään jättämistä eläkettä saavan hoitotukea.
 
Täyttä kansaneläkettä saavia työikäisiä on noin 63 000, joista noin puolet saa eläkettä saavan hoitotukea. Etenkin kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien keskuudessa on paljon henkilöitä, jotka eivät saa eläkettä saavan hoitotukea. Käytännössä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työllistymisedellytykset huononivat vuoden 2010 alussa voimaantulleen lain mukana.
 
Myönteistä vuoden 2010 alusta voimaantulleessa laissa oli ansaintarajan sitominen kansaneläkeindeksiin, ja että se on takuueläkkeen suuruinen seuraten takuueläkkeen nousua.

3. Mitä tulevaisuudessa?

Vaikka Vammaisfoorumi kannattaa hallituksen esityksessä 131/2013 ehdotettavia muutoksia, se on huolestunut eläkettä lepäämään jättävien, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta. Ehdotuksen mukaan kytköstä eläkettä saavan hoitotuen ja eläkkeen lepäämään jättämisen kannustimena myönnettävän ylimmän 16 vuotta täyttäneen vammaistuen välillä ei olla purkamassa. Muutosta parempaan ei ole tapahtumassa mielenterveyskuntoutujien eikä kehitysvammaisten kohdalla.
 
Vammaisfoorumista huomattavasti parempi käytäntö olisi myöntää ylimmän 16 vuotta täyttäneen vammaistuen suuruinen kannustin aina kaikille täyttä kansaneläkettä tai takuueläkettä saaville, jotka jättävät eläkkeen lepäämään. Eläkettä saavan hoitotuki voisi jatkua kriteerinä muissa eläkkeissä. Tämän muutoksen myötä kannustin kohdistuisi kaikkein heikoimmin työllistyviin vammaisiin tai pitkäaikaissairaisiin ihmisiin.
 
Kaikkein vaikeimmin työllistyvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistyminen helpottuisi, jos täysi kansaneläke tai takuueläke oikeuttaisi aina ylimmän 16 vuotta täyttäneen vammaistuen suuruiseen kannustimeen eläkettä lepäämään jätettäessä. Toinen helpottava tekijä olisi täyttä kansaneläkettä tai takuueläkettä saavien osalta ansaintarajan muuttaminen kuukausisidonnaisesta vuosisidonnaiseksi.
 
On huomattava, ettei edellä esitetyllä ole kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Pikemminkin ne voivat vähentää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarvetta esim. toimeentulotuelle tai asumistuelle, lisätä heidän mahdollisuuksiaan ansaita työtuloja sekä parantaa heidän tulevaa vanhuuseläkettään. Muutoksella voisi olla myös verokertymää lisääviä vaikutuksia.

Lisätietoja

Invalidiliitto ry sosiaalineuvoja Pirkko Justander, (09) 613 191, etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi
Näkövammaisten Keskusliitto ry koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri