Lausunto 7.10.2013
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laeik­si sai­raus­va­kuu­tus­lain se­kä Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen kun­tou­tu­se­tuuk­sis­ta ja kun­tou­tus­ra­hae­tuuk­sis­ta an­ne­tun lain 6 ja 7 §:n muut­ta­mi­ses­ta HE 128/2013 VP

Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laeik­si sai­raus­va­kuu­tus­lain se­kä Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen kun­tou­tu­se­tuuk­sis­ta ja kun­tou­tus­ra­hae­tuuk­sis­ta an­ne­tun lain 6 ja 7 §:n muut­ta­mi­ses­ta

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Taustaa

Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi sen käsitellessä hallituksen esitystä laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 128/2013 VP).

Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia. Muutokset koskevat osasairauspäivärahaa ja Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa ammatillista kuntoutusta.

Pääsääntöisesti Vammaisfoorumi kannattaa esityksiä. Se haluaa kiinnittää työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan huomiota seuraaviin asioihin.

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

6 § Ammatillisen kuntoutuksen järjestäminen

Opiskelukyky

Vammaisfoorumi kannattaa opiskelukyvyn heikentymisen lisäämistä yhdeksi ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisen perusteeksi.

Kuntoutustarpeen kokonaisvaltainen arviointi

Työ- ja opiskelukyvyn olennainen heikentyminen -myöntöedellytykseen esitetään lisättäväksi kuntoutustarpeen kokonaisvaltainen arviointi. Tällöin sairauden, vian tai vamman lisäksi ammatillisen kuntoutuksen myöntämiseen voisivat vaikuttaa esim. henkilön alentunut fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, taloudelliset tai sosiaaliset seikat, pitkittynyt työttömyys ja syrjäytymisvaara.

Vammaisfoorumi kannattaa esitettyä laajennusta. Myös vammaisissa nuorissa on heitä, jotka ovat saattaneet jäädä Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen ulkopuolelle. Monin tavoin tukea tarvitsevien kohdalla ammatillisen kuntoutuksen tulee olla riittävän laaja-alaista, pitkäjänteistä ja yksilöllistä. Esimerkiksi viittomakielisten kohdalla on huolehdittava mahdollisuudesta omakieliseen kuntoutukseen.

Työkyvyttömyyden estäminen

Esityksen mukaan nykyisin käytettävästä termistä työkyvyttömyyden uhka luovutaan. Yksityiskohtaisissa perusteluissa ja pykälätasolla käytetään termiä työkyvyttömyyden estäminen.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että työkyvyttömyyden estäminen yhtenä ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytyksenä on toteuduttava myös käytännössä. Työkyvyttömyyden estäminen voi tulla kyseeseen esim. vamman tai sairauden edetessä tai nuoren tai työikäisen vammautuessa. Se voi tulla myös kyseeseen tilanteissa, joissa työssäkäyvän vammaisen työskentelyolosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Näitä muutoksia voivat olla esim. työympäristössä tai työn tekemiseen käytettävissä teknisissä järjestelmissä tapahtuvat muutokset.

Etenevät sairaudet

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja ammatillinen kuntoutus

Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan henkilön oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ei estäisi Kansaneläkelaitosta järjestämästä ammatillista kuntoutusta, jos kuntoutuksen tavoitteena olisi työhön paluun mahdollistaminen tai sellaisten lisäansioiden hankkiminen, joilla olisi henkilölle olennaista merkitystä toimeentulon turvaamisen kannalta. Lisäksi riittäisi, että henkilö olisi todennäköisesti kykenevä säännölliseen olennaisia lisäansioita tuottavaan työhön.

Tämä on myönteistä, sillä monelle työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle pienelläkin lisäansiolla on merkitystä. Oikeuden on koskettava myös kansaneläkelain (568/2007) mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavaa henkilöä. Olennaisena lisäansiona pidettävä tulojen lisääntyminen noin neljäsosalla on kohtuullinen määrä.

Asiakkaiden ohjaaminen

Esityksen mukaan lakimuutokset todennäköisesti vähentäisivät asiakkaiden tarpeetonta ohjaamista viranomaiselta toiselle, jolloin asiakkaat saisivat oikea-aikaista kuntoutuspalvelua oikeasta paikasta.

Vammaisten kohdalla ongelmana on heidän ohjaamisensa edestakaisin Kansaneläkelaitoksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston välillä ilman, että kumpikaan viranomainen ottaa vastuuta asiakkaan asioista. Tässä on osittain kyse myös viranomaisten tietämättömyydestä. Ristiriitaisen ohjaamisen ja viestinnän vuoksi vammainen asiakas ei välttämättä saa tarvitsemaansa palvelua, vaan joutuu ainoastaan siirretyksi eri viranomaistahojen välillä.

Taloudelliset vaikutukset

Esityksen mukaan Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten lieventäminen lisäisi kuntoutujia arviolta 1 000 henkilöllä, jonka seurauksena vuotuiset kuntoutuskustannukset lisääntyisivät arviolta 2,3 miljoonalla eurolla ja kuntoutusrahakustannukset 2,4 miljoonalla eurolla. Kustannuksista valtion osuus olisi yhteensä arviolta 2,4 miljoonaa euroa.

Vammaisfoorumi muistuttaa, ettei kuntoutujien määrän kasvaminen saa heikentää eri tavoin vammaisten mahdollisuuksia heidän tarvitsemaansa ammatilliseen kuntoutukseen.


Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi