Lausunto 8.10.2013
Lau­sun­to eh­do­tuk­ses­ta lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le ja vam­mai­sil­le avus­tus­ta an­ta­vien lin­ja-au­to­ter­mi­naa­lien ni­meä­mi­ses­tä

Vammaisfoorumi ry
Invalidiliitto ry

Liikenteen turvallisuusvirastolle

Asia: Lausunto ehdotuksesta liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä.

Viite: Lausuntopyyntö Dnro TRAFI/17161/03.03.00/2013


Vammaisfoorumi ja Invalidiliitto kiittävät mahdollisuudesta lausua Liikenteen turvallisuusviraston ehdotuksesta liikuntarajoitteisille ja vammaisille avustusta antavien linja-autoterminaalien nimeämisestä.

Pidämme erittäin tärkeänä, että myös linja-autoliikenteessä mahdollistetaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden avustaminen. Toimivalla avustamisella voidaan mahdollistaa vammaisen ja liikuntarajoitteisen henkilön itsenäinen liikkuminen. Tavoitteena tulee olla, että kaikki linja-autoasemat ovat tulevaisuudessa sellaisia, joista on mahdollista saada avustusta.

Pidämme Liikenteen turvallisuusviraston ehdotusta avustusta antavista linja-autoasemista lähtökohtaisesti hyvänä alkuna. On tärkeää saada linja-autoasemat nimettyä pikaisesti ja ymmärrämme, että asemien on oltava sellaisia, joissa voidaan antaa avustusta välittömästi ja tosiasiallisesti. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että avustusta antavat linja-autoasemat eivät jää nyt listattuihin vaan jatkossa muutkin linja-autoasemat saadaan sellaisiksi, että niissä voidaan antaa EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen mukaistaa avustamista. Avustusta antavia linja-autoasemia tulee lisätä jatkossa merkittävästi. Myös ne linja-autoasemat, jotka eivät ole Matkahuollon toiminnan piirissä tulee saattaa sellaisiksi, että niissä voidaan antaa avustusta. Esimerkiksi Lapissa tällaisia asemia on runsaasti.

Pidämme hyvänä, että avustusta antaviksi asemiksi lisättiin Kotka, Kouvola, Lappeenranta ja Pori alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Nimettyjen asemien listasta puuttuu kuitenkin vielä monta tärkeää paikkakuntaa. Avustusta antavien asemien pitäisi kattaa koko maa. Nyt asemien listalta puuttuu Pohjois-Suomi Rovaniemen pohjoispuoli ja Kainuu. Pohjanmaalta sekä Länsi-Suomesta puuttuu monta merkittävää paikkakuntaa.

Pidämme tärkeänä, että Liikenteen turvallisuusvirasto ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin uusien linja-autoasemien saattamiseksi sellaiseksi, että niissä voidaan antaa asetuksen mukaista avustusta. Vain kattava verkosto avustusta antavista linja-autoasemista mahdollistaa vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden vapaan ja itsenäisen liikkumisen. Avustettavien asemien priorisoinnissa on myös syytä kiinnittää huomiota sellaisiin asemiin, jotka toimivat liikenteen solmukohtina, ts. asemiin, joissa tapahtuu paljon bussinvaihtoja tai vaihdetaan liikennevälineestä toiseen. Avustamisen ennakkotilaamisjärjestelmän toimivuudesta ja palautteenantomahdollisuuksista on myös huolehdittava, samoin kuin palveluun liittyvästä esteettömästä tiedottamisesta.

Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri


Invalidiliitto ry
Marja Pihnala
toimitusjohtaja

Anssi Kemppi
järjestöpäällikkö