Lausunto 31.5.2013
Vies­tin­tä­vi­ras­ton pe­rus­te­lu­muis­tio vies­tin­tä­pal­ve­lu­jen tar­jon­taan vel­vol­lis­ten yleis­pal­ve­luy­ri­tys­ten ni­meä­mi­ses­tä

Näkövammaisten Keskusliitto ry
Viestintävirasto

Asia

Viestintäviraston perustelumuistio viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisestä

Lausuntopyyntö perustelumuistioon tehdyistä muutoksista 1970/9510/2012 / 20.5.2013

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua perustelumuistioon tehdyistä muutoksista.

Valtioneuvoston asetuksen 1/2012 kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista 2 §:ssä näkövammaisten erityistarpeista säädetään:
"Näkövammaisen käyttäjän on saatava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun liittymän asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat palvelut esteettömästi.
Lisäksi liittymää koskeva lasku ja viestintämarkkinalain 80 §:ssä tarkoitettu laskuerittely on toimitettava hänelle esteettömässä muodossa."

Viestintäviraston perustelumuistiossa todetaan:
"Valtioneuvoston asetuksen 2 §:llä on turvattu näkövammaisten henkilöiden mahdollisuus yleispalveluliittymän hallintaan ja laskutuksen esteettömyyteen. Säännös soveltuu viestintämarkkinalain 60 c §:ssä tarkoitettuun liittymään riippumatta siitä, käytetäänkö liittymällä puhelin- vai internetyhteyspalveluja.

Näkövammaisille henkilöille esteettömiä asiakassuhteen hoitamisen tapoja ovat asiakaspalvelupisteet ja puhelinpalvelu. Sen sijaan yksinomaan sähköinen liittymän hallintapalvelu ei välttämättä ole esteetön."

Pelkkää puhelinliittymää käyttävän näkövammaisen kannalta asiakassuhteen hoitaminen puhelimitse tai asiakaspalvelupisteessä käynti on yleensä toimiva tapa saada esteetöntä palvelua. Sen sijaan internetliittymän osalta olisi kohtuullista, että edellä mainittujen tapojen lisäksi myös näkövammaiset voisivat hoitaa asioitaan palveluntarjoajan kanssa sähköisesti.

Näkövammaisten Keskusliitto katsoo kyseessä olevan välttämättömyyspalvelu, joka tulisi tarjota kaikille käyttäjille yhdenvertaisella tavalla riippumatta esim. asiakkaan vammaisuudesta tai iästä. Esteettömän sähköisen asiointipalvelun sisällyttäminen yleispalvelun piiriin mahdollistaisi näkövammaiselle asiakkaalle liittymän kokonaisvaltaisen ja omaehtoisen hallinnoinnin sekä mm. sopimusehtoihin tutustumisen ja liittymän estojen hallinnan samalla tavalla kuin muillekin asiakkaille.

Perustelumuistiossa todetaan, että "Laskutuksen osalta esteetön palvelu on esimerkiksi tekstimuotoinen (ei kuva-pdf) sähköinen lasku. Lisäksi esteettömänä palveluna on huomioitu se, jos teleyritys tarjoaa näkövammaisille henkilöille henkilökohtaista avustusta laskutukseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja laskun maksamiseen."

Näkövammaisten Keskusliitto pitää merkittävänä parannuksena aiempaan muistioluonnokseen verrattuna sitä, että laskun voisi saada esteettömässä sähköisessä muodossa ja etenkin mahdollisuutta saada teleyritykseltä henkilökohtaista avustusta laskutukseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja laskun maksamiseen.

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja