Vammaisfoorumin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

16.8.2012

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan hallituksen esitykseen lasten päivähoidosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumin kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi päivähoitolain säännöksiä siten, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Siirron jälkeen päivähoito lakkaisi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

Siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön

Vammaisfoorumi suhtautuu myönteisesti lasten päivähoidon lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirtämiseen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Siirron yhteydessä on huolehdittava, että vammaisten lasten päivähoidossa ja esiopetuksessa tarvitsemat palvelut ja tukitoimet turvataan. Samoin on huolehdittava vammaisuuteen liittyvän tietotaidon olemassaolosta.

Laki varhaiskasvatuksesta

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan ja säädetään laki varhaiskasvatuksesta. Tässä yhteydessä mm. päivähoitopalvelujen sisältöjä ja järjestämistä arvioidaan kokonaisuutena.
 
Vammaisfoorumi vaatii, että uutta lakia valmistellessa mukaan otetaan myös vammaisiin lapsiin ja heidän tarpeisiinsa liittyvää asiantuntijuutta. Siten mahdollistetaan vammaisten lasten ja heidän perheidensä äänen kuuluminen varhaiskasvatuslain valmistelussa ja säätämisessä.

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimintaa on tarkoitus jatkaa. Vammaisfoorumi muistuttaa vammaisiin lapsiin liittyvän osaamisenmerkityksestä myös varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa.

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Esityksen 7 a §:n mukaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi laaditaan lapselle kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa.
 
Vammaisfoorumi pitää hyvänä yhteistyövelvoitteen säilyttämistä. Kuntoutussuunnitelma on moniammatillisesti laadittava kokonaisuus, jossa monien vammaisten lasten kohdalla tarvitaan useamman tahon asiantuntijuutta.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, sari.kokko(ät)nkl.fi puh.050 401 5802
 
 
Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri