Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to E 137/2011 VP Ko­mis­sion­tie­do­nan­nos­ta Eu­roo­pan par­la­men­til­le, neu­vos­tol­le, Eu­roo­pan ta­lous- ja so­siaa­li­ko­mi­teal­le se­kä aluei­den ko­mi­teal­le Yh­tei­nen Eras­mus: EU:n kou­lu­tus-, nuo­ri­so- ja ur­hei­luoh­jel­ma EU/2011/1927, EU:2011/1928

23.3.2012

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Eduskunta
Sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi


E 137/2011 VP Komissiontiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Yhteinen Erasmus: EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma EU/2011/1927, EU:2011/1928

Vammaisfoorumi on huolestunut vammaisten nuorten mahdollisuuksista osallistua tulevaisuudessa erilaisiin vaihto-ohjelmiin. Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisten nuorten vaihto-ohjelmiin osallistumisessa tarvitsemat tukitoimet taataan, ja että niille kohdennetaan erillisrahoitus.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi käsiteltäessä asiaa E 137/2011 VP. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Vammaisfoorumi on tutustunut Euroopan komission esitykseen ja Suomen kantaan unionin seuraavan rahoituskauden 2014 - 2020 vaihto-ohjelmista.

Vammaisten nuorten tarvitsemat tukitoimet

Suomen vammaispoliittisen ohjelman (Vampo) mukaan toisella asteella ja korkea-asteella opiskelevien nuorten tulee voida osallistua yhdenvertaisesti erilaisiin vaihto- ja harjoitteluohjelmiin. Osallistuminen on kirjattu Vampon toteutettaviin toimenpiteisiin (toimenpiteet 65, 68 ja 70). Tällä hetkellä mahdollisuudet vaihtelevat mm. opiskelupaikan ja taustalla olevan vaihto-ohjelman mukaan.

Yhteinen Erasmus -ohjelmaan ottamassaan kannassa Suomi huomauttaa, että erilaisten kohderyhmien tarpeet on otettava riittävästi huomioon myös esityksenä olevassa uudessa rakenteessa. Vammaisfoorumin mielestä on välttämätöntä, että ohjelmaehdotus ja tuleva ohjelma korostavat inkluusiota ja sitä, että kohderyhmänä ovat kaikki nuoret. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisten ja muiden muita heikommassa asemassa olevien nuorten tilanteeseen.

Vammaisten nuorten osallistuminen erilaisiin vaihto-ohjelmiin vaatii vahvoja tukitoimia. Vammaisfoorumi huomauttaa, että tämä on unohdettu ohjelmaluonnoksessa täysin. Vammaisten nuorten erilaisissa vaihto-ohjelmissa tarvitsemat tukitoimet on järjestettävä todellisen tarpeen mukaan. Tukitoimia voivat olla mm. tehostettu mentorointi, henkilökohtainen avustaja ja näkövammaisilla nuorilla liikkumistaidonohjaus. Vaihto-ohjelmana kyseessä voi olla vapaaehtoistyö, opiskelijavaihto tai jokin muu kansainvälisyyttä lisäävä ohjelma. Vain nuoren todellista tarvetta vastaavien tukitoimien avulla on realistista antaa vammaisille nuorille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet erilaisiin vaihto-ohjelmiin.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisten nuorten tarvitsemat tukitoimet kirjataan suoraan ohjelmaan. Lisäksi Vammaisfoorumi vaatii, että tukitoimille varataan riittävä erillisrahoitus, jotta kustannukset eivät jää lähettävän organisaation maksettavaksi. Vain näin voidaan varmistaa muita heikommassa asemassa olevien, kuten vammaisten nuorten, yhdenvertainen osallistuminen ja inkluusion toteutuminen. Ellei tukitoimia kirjata ohjelmaan, ne jäävät kunkin maan tai oppilaitoksen itse määriteltäviksi tai henkilökunnan kiinnostuksesta riippuvaisiksi. Tämä ei edistä inkluusion toteutumista.

Virtuaalinen liikkuvuus

Yhteinen Erasmus -ohjelmaluonnoksessa esitetään virtuaalisen liikkuvuuden vahvistamista. Vammaisfoorumi vaatii, että virtuaalisen liikkuvuuden vahvistamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävien virtuaalisten ympäristöjen esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja käytettävyyteen.Esteettömyys ja siihen liittyvät lähikäsitteet on sisällytettävä alusta alkaen kaikkiin tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisten palvelujen hankkeisiin. Ellei näistä huolehdita, mm. näkövammaiset nuoret ovat vaarassa jäädä virtuaalisen liikkuvuuden ulkopuolelle.

Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelijaSari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi