Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to Tu­le­vai­suu­den pe­ru­so­pe­tus - val­ta­kun­nal­li­set ta­voit­teet ja tun­ti­ja­ko -työ­ryh­mä­muis­tios­ta

20.3.2012

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
perusopetus@minedu.fi

Tulevaisuuden perusopetus–valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:6

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut Tulevaisuuden perusopetus - valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -työryhmämuistioon.

Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Työryhmä on laatinut esitykset perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi. Hallitusohjelman mukaisesti esitys mm. vahvistaa taide- ja taitoaineiden opetusta, yhteiskunnallista kasvatusta ja arvokasvatusta. Lisäksi se vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja monipuolistaa kieliohjelmia.

Vammaisfoorumi ei ota kantaa oppiaineiden tuntimääriin ja niihin esitettäviin muutoksiin eikä oppiainekokonaisuuksien sisältöihin. Lausunnossaan Vammaisfoorumi kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota vammaisten oppilaiden kannalta keskeisiin asioihin ja vammaisuuden vaikutukseen perusopetukseen liittyvissä asioissa.

Ehdotus perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevaksi valtioneuvoston asetukseksi

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

Asetuksen 2 luvun 4 §:ssä säädetään koulutuksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen edistämisestä. Pykälän 1 momentissa korostetaan, että opetuksessa on pohdittava aiempaa enemmän erilaisten vuorovaikutteisten, tieto- ja viestintäteknologisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä oppimisen edistäjänä ja opetuksen pedagogisena ratkaisuna. Esityksen mukaan tämä mahdollistaa nykyistä paremmin myös koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ottamisen mukaan koulun opetustyön resurssiksi. Pykälän 2 momentin mukaan oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan ja sitä edellyttävän tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

Vammaisfoorumi vaatii, että tieto- ja viestintäteknologian käytössä on paneuduttava sen esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä tarvittavien apuvälineiden tosiasialliseen saatavuuteen. Näkövammaisilla oppilailla on oltava yhtäläinen mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. Sama koskee puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota käyttäviä oppilaita ja oppilaita, joilla on motoristen ongelmien aiheuttamia vaikeita toimintarajoitteita. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, ellei laaja-alaista esteettömyyttä nosteta keskeiseksi kysymykseksi.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on lisääntynyt myös kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Vammaisfoorumi muistuttaa, etteivät mm. näkövammaiset vanhemmat saa jäädä kehityksen ulkopuolelle. Myös kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvässä tieto ja viestintäteknologiassa esteettömyyden toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Varhainen tunnistaminen ja tukitoimien oikea-aikaisuus

Asetuksen 2 luvun 4 §:ssä säädetään koulutuksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen edistämisestä. Pykälän 2 momentissa edellytetään, että erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukitoimien oikea-aikaiseen kohdentumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Vammaisfoorumin mielestä varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen tuki on edellytys oppioikeuden toteutumiselle. Vammaisten oppilaiden kohdalla keskeisiä ovat mm. apuvälineet, koulunkäyntiavustaja, oppimateriaalit sekä opettajan ja koulunkäyntiavustajan tarvitsema tuki ja ohjaus. Vammaisen oppilaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet on järjestettävä tarvetta vastaavasti.

Lisäopetus ja sen erityiset tavoitteet

Asetuksen 5 §:ssä säädetään muille kuin oppivelvollisuuttaan suorittaville annettavan perusopetuksen erityisistä tavoitteista. Työryhmä ei esitä muutoksia lisäopetuksen erityisiin tavoitteisiin. Se kuitenkin korostaa lisäopetuksen mahdollisuuden tärkeyttä jokaisen opetuksenjärjestäjän toiminnan piirissä ja järjestäjien yhteistyönä toteutettuna. Lisäopetuksen erityisenä tavoitteena on kehittää nuoren valmiuksia uravalintaan, parantaa edellytyksiä jatko-opintoihin sekä edistää elämänhallintataitoja.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että vammaisilla oppilailla on oltava yhtäläinen oikeus tarpeitaan vastaavaan lisäopetukseen. Vammaisen nuoren lisäopetusta ja sen järjestämispaikkaa harkittaessa on katsottava kokonaistilannetta ja nuoren todellisia tarpeita. Tällä hetkellä vammaisen nuoren hakeutuminen todellisia tarpeita vastaavaan lisäopetukseen ei kaikissa kunnissa toteudu.

Erityisesti näkövammaisille nuorille suunnattua lisäopetusta järjestetään Jyväskylän näkövammaisten koulussa, joka on valtion erityiskoulu. Yleisten lisäopetuksen tavoitteiden ohella sen lisäopetuksessa painotetaan näkövammaisten erityistaitoja, joita ovat mm. apuvälineiden käyttö, liikkumistaito, itsenäisen elämän taidot ja sosiaaliset taidot. Jos näkövammaisen nuoren lisäopetuksen tavoitteena on nimenomaan opiskeluvalmiuksien parantaminen, näkövammaistaitojen vahvistaminen on oleellinen osa tavoitetta. Tätä tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa kotikunnan järjestämässä lisäopetuksessa.

Puhevammaisilla nuorilla, erityisesti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja käyttävillä, on oltava mahdollisuus saada lisäopetusta heidän todellisia tarpeitaan vastaavissa paikoissa. Vaikea- ja monivammaisten oppilaiden lisäopetus toteutuu harvoin tavoitteiden ja tarkoituksen mukaan kotikunnassa. Tämän vuoksi heillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus osallistua lisäopetukseen oppilaitoksissa (myös kansanopistoissa), joissa annettava lisäopetus vastaa parhaiten heidän tarpeitaan.

Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi