Lau­sun­to EU-ase­tus­luon­nok­ses­ta liit­tyen au­to­jen me­luun

Lau­sun­to 11.1.2012

Liikenteen turvallisuusvirasto
Kehityspäällikkö Keijo Kuikka
keijo.kuikka@trafi.fi
kirjaamo@trafi.fi


Lausuntopyyntönne 2.1.2012
EU-asetusluonnos autojen melusta KOM(2011)856.
Kansallisten vaikutusten arviointi.
Diaarinumero 22834/03.00.03.00/2011


Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua EU-asetus luonnoksesta liittyen autojen meluun. Autojen äänimelun vähentäminen on kannatettava asia. Liikenteen melun vähentäminen helpottaa myös näkövammaisia, kos-ka silloin kuuloaistia on helpompi käyttää paremmin apuna liikkumisessa. Uudistuksissa tulee kuitenkin ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat, täysin ääne-tön auto on näkövammaiselle vaaraksi.

Tähän turvallisuusnäkökohtaan liittyen haluamme nostaa tässä lausunnossa esille kaksi tärkeää kohtaa.

Luonnoksessa puhutaan AVAS- järjestelmästä. Sen oletetaan tuottavan automaattisesti ääntä käynnistyksestä 20 km/ t nopeuteen saakka. Sitä suuremmasta nopeudesta ei puhuta mitään, joten ilmeisesti oletetaan äänen olevan silloin tarpeeton. Mielestämme näkövammaisen jalankulkijan kannalta varoitusäänen puuttuminen yli 20 km/t nopeudessa voi olla vaarallista, koska silloin esimerkiksi katua ylittävä näkövammainen ei saisi mitään äänihavaintoa normaalin liiken-teen nopeudella lähestyvästä sähköautosta. Renkaista ja korista aiheutuu ääntä, mutta äänitehostetta tarvittaisiin, jotta sähköauton tunnistaisi varmuudella kuulon avulla.

Luonnoksessa puhutaan AVAS- järjestelmän äänen tyypistä ja voimakkuudesta, mutta äänen erottuvuudesta muusta katumelusta ei ole mainintaa. Mielestämme sähkö- ja hybridiauton varoitusäänelle olisi asetettava joku erottuvuuskriteeri, esim. katumelun taajuudesta poikkeava taajuusalue.

Nyt kun sähkö - ja hybridiautot ovat vielä melko harvinaisia, olisi hyvä tilaisuus panostaa mahdollisimman erottuviin varoitusääniin, jolloin suhteellisen hiljaisillakin äänillä voitaisiin saada aikaiseksi riittävä varoitusinformaatio. Yleismelu voisi siten liikenteessä vähentyä sähkö- ja hybridiautojen yleistymisen myötä, vaikka niistä lähtisikin varoitusääni. Pelkästään äänenpaineeseen (desibeleihin) perus-tuvat kriteerit sähköautojen varoitusäänille voisivat sen sijaan olla jopa lisäämässä katumelun tasoa.

Luonnoksessa puhutaan merkkiäänijärjestelmän taukokytkimestä, jolla on tarkoitus sallia kuljettajalle mahdollisuus kytkeä merkkiääni pois päältä. Tämä saattaa olla tarkoituksenmukaista joissain tapauksissa, mutta mielestämme näkövam-maisten kannalta olisi tärkeää, että ääni kytkeytyisi automaattisesti päälle katkon jälkeen. Esitetyn järjestelyn mukaisesti merkkiäänen päälle kytkennän tekee kul-jettaja ja ilman automaatiota tämä järjestelmä mahdollistaisi mahdollisuuden ajaa ilman merkkiääntä. On melko luultavaa, että kuljettajat pitävät merkkiääntä pois päältä pitkiäkin aikoja tai kokonaan, jos asia on heidän harkinnassa.

Helsingissä tammikuun 11. päivänä 2012

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja


Lisätietoja antaa: esteettömyysasiamies Juha Seppälä p. 09-3960 4552, juha.seppala@nkl.fi
oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto p. 09-3960 4604, liisa.murto@nkl.fi