Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to Eu­roo­pan ko­mis­sion eh­do­tuk­ses­ta uu­des­ta kou­lu­tus-, nuo­ri­so- ja ur­hei­lua­lan ra­hoi­tu­soh­jel­mas­ta ”Eras­mus for all”

Lau­sun­to 21.12.2011

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum


Opetus- ja kulttuuriministeriö
johanna.hulkko@minedu.fi
seija.astala@minedu.fi


Vammaisfoorumi on huolestunut vammaisten nuorten mahdollisuuksista osal-listua tulevaisuudessa erilaisiin vaihto-ohjelmiin. Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisten nuorten vaihto-ohjelmiin osallistumisessa tarvitsemat tukitoimet taataan, ja että niille kohdennetaan erillisrahoitus.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut Euroopan komission esitykseen unionin seuraavan rahoituskauden 2014-2020 vaihto-ohjelmista. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Euroopan komissio esittää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualan vaihto-ohjelmista muodostetaan yksi Erasmus for all –ohjelma, joka sisältää kaikki nykyiset vaihto-ohjelmat. Tavoitteena on, että Euroopan parlamentti ja neu-vosto tekevät päätöksen ehdotuksesta vuoden 2012 aikana ja uusi ohjelma käynnistyy vuoden 2014 alusta.

Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota seuraaviin asioihin.

Non-formaalin oppimisen merkitys

Komission esityksen mukaan Yout in Action –nuorisotoimintaohjelmaa ei ole tarkoitus säilyttää. Vammaisfoorumin mielestä linjaus on huolestuttava. Oh-jelman poistamista eivät myöskään puolla esim. komission kyselyyn vastan-neet ohjelman käyttäjät eikä Euroopan Parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasi-oiden valiokunta. Ohjelmien yhdistäminen olisi myös Euroopan Unionin oman nuorisostrategian vastaista.

Nykyisessä Youth in Action –ohjelmassa tuetaan vahvasti nuorten osallistu-mista, aktiivista kansalaisuutta ja nuorten omaa tekemistä. Koulutusta ja työl-listymistä korostavassa komission esityksessä on sivuutettu mm. nuorten va-paa-ajalla tapahtuva non-formaali oppiminen.

Vammaisfoorumi korostaa non-formaalin oppimisen merkitystä vammaisten nuorten yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Sen avulla on mah-dollista saada kokemuksia, onnistumisia, rohkeutta ja konkreettista palautetta omista toimintatavoistaan ja –mahdollisuuksistaan. Non-formaali oppiminen ei läheskään aina näy heti, vaan sen vaikutus nuorelle konkretisoituu pidemmäl-lä ajalla. Vammaisissa nuorissa on useita esimerkkejä, joissa ilman non-formaalin oppimisen tuomaa kokemusta nuoren tulevaisuus (itseluottamus ja usko omiin mahdollisuuksiin, opiskelemaan hakeutuminen, toiselle paikkakun-nalle muutto jne.) olisi ollut hyvin erilainen.

Nuorisoaloitteet

Vammaisfoorumi on huolestunut nuorisoaloitteiden tulevaisuudesta. Tällä het-kellä niistä ei ole mitään mainintaa komission esityksessä. Nuorisoaloitteet ovat olleet hyvin pitkälle nuorten itsensä hallinnoimia. Lisäksi ne ovat olleet ai-noita, joita on voinut tehdä vapaamuotoinen nuorten ryhmä ilman taustalla olevaa organisaatiota. Tämä on aito tapa antaa nuorten toteuttaa hankkeita it-se. Ne ovat myös tapa opetella aktiiviseksi kansalaiseksi ja antaa nuorille ko-kemus siitä, että omalla toiminnalla on merkitystä ja sen kautta voi tosiasiassa vaikuttaa.

Vammaisjärjestöissä nuorisoaloitteet ovat olleet eräs tapa antaa vammaisille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus toimintaan. Esimerkiksi Näkövammais-ten Keskusliitto on toteuttanut menestyksellisesti useita nuorisoaloitteita. Niillä on ollut korvaamatonta merkitystä näkövammaisille nuorille ja heidän tulevai-suuden mahdollisuuksilleen (esim. rohkaistuminen liikkumaan valkoisen kepin avulla uusissa ympäristöissä).

Vaihto-ohjelmissa tarvittavat tukitoimet

Vammaisten nuorten osallistuminen erilaisiin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin edellyttää riittävien tukitoimien olemassaoloa. Suomen vammaispoliittisen oh-jelman (Vampo) mukaan toisella asteella ja korkea-asteella opiskelevien nuor-ten tulee voida osallistua yhdenvertaisesti erilaisiin vaihto- ja harjoitteluohjel-miin. Osallistuminen on kirjattu Vampon toteutettaviin toimenpiteisiin (toimen-piteet 65, 68 ja 70). Tällä hetkellä mahdollisuudet vaihtelevat mm. opiskelu-paikan ja taustalla olevan vaihto-ohjelman mukaan.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisten nuorten erilaisissa vaihto-ohjelmissa tarvitsemat tukitoimet järjestetään todellisen tarpeen mukaan. Vammaisten nuorten tarvitsemia tukitoimia voivat olla mm. tehostettu mentorointi, henkilö-kohtainen avustaja ja näkövammaisilla nuorilla liikkumistaidonohjaus.
Tukitoimien saantiin ei saa vaikuttaa vaihto-ohjelma tai muu vastaava seikka.

Kyseessä voi olla vapaaehtoistyö, opiskelijavaihto tai jokin muu kansainväli-syyttä lisäävä ohjelma. Tukitoimille on varattava riittävä erillisrahoitus, jotta niiden kustannukset eivät jää lähettävän organisaation maksettavaksi. Vain näillä toimenpiteillä on realistista antaa vammaisille nuorille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet erilaisiin vaihto-ohjelmiin.

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry
vs. nuorisosihteeri Virpi Oinonen, 050 596 5022, virpi.oinonen@nkl.fi
koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@omat.fi