Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to So­Ra-lain muu­tok­sis­ta am­ma­til­li­sis­sa tut­kin­nois­sa

Opetushallituksen lausuntopyyntö 3.11.2011 nro 32/421/2011

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti vammaisuuteen liittyviin opiskelijaksi ottamisen esteisiin ja opiskeluoikeuden peruuttamiseen vammaisuuden perusteella. Vaarana on, että tehdyt muutokset heikentävät vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista sekä vaikuttavat kielteisesti vammaisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin heille soveltuvilla aloilla. Vammaisfoorumi edellyttää, että vammaisen opiskelijan tilanteeseen paneudutaan huolellisesti. Ei ole hyväksyttävää, että vammaisen opiskelijan opiskelumahdollisuudet evätään esim. pelkän diagnoosin perusteella paneutumatta apuvälineiden, opiskelutekniikoiden ym. tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut ns. SoRa-lain ammatillisiin tutkintoihin aihe-uttamia muutoksia käsittelevään Opetushallituksen asiakirjaan. Vammaisfoo-rumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Eduskunta on 15.3.2011 (PTK 171/2010 vp) hyväksynyt koulutusta koskevien lakien muutokset, joiden tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkea-koulujen keinovalikoimaa opiskelijoita koskevien soveltumattomuus- ja turval-lisuuskysymysten osalta.

Vammaisfoorumi on aiemmissa opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä eduskun-nan sivistysvaliokunnalle jättämissään lausunnoissa suhtautunut kriittisesti lainsäädäntöön lisättyihin vammaisuutta koskeviin muutoksiin. Vammaisfoo-rumi on muistuttanut valmistelijoita perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin kir-jatuista säännöksistä sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevas-ta yleissopimuksesta.

Lausunnossaan Vammaisfoorumi käyttää termejä vamma, vammaisuus tai vammainen. Tällä Vammaisfoorumi tarkoittaa vammaa, sairautta tai tervey-dentilaan liittyvää seikkaa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Suomalaisen koulutuksen periaatteisiin liittyvät oleellisesti opiskelijoiden yh-denvertaisuuden varmistaminen, esteettömän opiskelun tavoitteet ja opiskeli-joiden syrjäytymisen ehkäisy.

Uudistetun lainsäädännön mukaan tutkinnon suorittamiselle ilmeisenä estee-nä oleva opiskelijan vamma, sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä seikka voi olla opiskelijaksi ottamisen este tai peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. Tämä on mahdollista, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä tai niihin liittyy potilas- tai asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta tai yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 27 a § ja 32 §, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 11 §)

Vammaisfoorumi korostaa, että lainsäädäntöön tehty muutos saattaa vaaran-taa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden. Yhdenvertaisuus vaarantuu, jos opiske-lijaksi ei oteta tai opiskeluoikeus peruutetaan vammaisuuden vuoksi ilman eri-tyisen pätevää perustetta ja vahvaa kytkentää turvallisuuteen. Vammaisfoo-rumi perustelee näkemystään mm. perustuslain syrjinnän kiellolla, jonka mu-kaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esim. vammaisuuden tai terveydentilan perusteella. Myös YK:n vammaisten henki-löiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 24 artiklassa korostetaan yhden-vertaista oikeutta perus-, toisen ja kolmannen asteen koulutukseen.

Opiskelijaksi ottamisen esteet ja opiskeluoikeuden peruuttaminen liittyvät aloi-hin, joilla on paljon koulutustarjontaa, ja jotka ovat monilta osin soveltuvia myös eri tavoin vammaisille opiskelijoille. Vammaisfoorumi muistuttaa, etteivät uudistetut säädökset saa vaikuttaa vammaisten opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin kyseisillä aloilla. Vammaisten kohdalla työllistymi-seen vaikuttavat koulutuksen ja työkokemuksen ohella myös esim. asenteet.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Yleistä terveydentilavaatimuksista

Lainsäädännön mukaan terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää tur-vallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiske-lijaksi hakeutuvalla tai opiskelijalla ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaa-rantaisivat hänen oman tai muiden lähellä olevien terveyden tai turvallisuuden. Tämä edellyttää säädettyjen turvallisuusvaatimusten toteutumista ja sitä, ettei estettä voida kohtuullisin toimin poistaa.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisen opiskelijaksi hakeutuvan tai opiskeli-jan tilanteeseen paneudutaan huolellisesti. Ei ole hyväksyttävää, että vam-maisen opiskelijan opiskelumahdollisuudet evätään esim. pelkän diagnoosin perusteella paneutumatta apuvälineiden, opiskelutekniikoiden ym. tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ohjeistuksessa on korostettava, ettei vammaisuus voi pelk-känä diagnoosina olla koskaan este opiskelulle. On välttämätöntä, että vam-maisen opiskelijaksi hakeutuvan tai opiskelijan toimintakyvyn rajoitukset selvi-tetään. Lisäksi on selvitettävä, miten mm. yksilöllisillä opetusjärjestelyillä, hen-kilökohtaistamisella tai apuvälineillä voidaan mahdollistaa opiskelu ja tutkin-non suorittaminen.

Esityksen mukaan opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perus-teltua, ettei häntä valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammat-teihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja mahdollistavat opiskelijalle koulutuksen suorittamiseen liittyviä yksilöllisiä rat-kaisuja.

Vammaisfoorumi vaatii, että opiskelijavalinnassa vammaisen ja pitkäaikaissai-raan opiskelijan osalta todella otetaan huomioon ammatteihin ja työhön liitty-vät moninaiset tehtävät. Vaikka vammaisuuden vuoksi kaikki tutkinnon työteh-tävät eivät olisi mahdollisia, on tarkasteltava kokonaisuutta ja seikkoja, jotka mahdollistavat opiskelun, tutkinnon suorittamisen ja työllistymisen. Tilanteet, joissa vammaista opiskelijaksi hakeutuvaa ei oteta koulutukseen, koska hän ei vammaisuuden vuoksi voi toimia kaikissa alan työtehtävissä, eivät ole hyväk-syttäviä.

Humanistinen ja kasvatusala

Humanistisella ja kasvatusalalla opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät säädökset koskevat viittomakielisen ohjauksen perus-tutkintoa (viittomakielen ohjaaja), lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (lastenoh-jaaja) ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla esim. psyykkinen tai fyysinen sai-raus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallis-tumisen sekä sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentele-vien terveyden tai turvallisuuden. Esimerkkeinä mainitaan psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten ti-lanteiden pelkotila tai viittomakielisen ohjauksen perustutkinnossa viittomisen estävä sairaus tai vamma.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että humanistisella ja kasvatusalalla on monen-laisia työtehtäviä. Vammaisuus ei suoraan saa olla opiskelijaksi ottamisen es-te, vaan tilannetta on tarkasteltava yksilöllisesti ja laaja-alaisesti.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan ja toiminta-kykyyn liittyvät säädökset koskevat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lä-hihoitaja) sekä mm. kehitysvamma-alan ammattitutkintoa, päihdetyön am-mattitutkintoa, hierojan ammattitutkintoa, liikunnan ammattitutkintoa, kehitys-vamma-alan erikoisammattitutkintoa, näkövammaistaitojen ohjaajan erikois-ammattitutkintoa, puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa, työvalmen-nuksen erikoisammattitutkintoa, vanhustyön erikoisammattitutkintoa ja hiero-jan erikoisammattitutkintoa. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla esim. fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siten, että estävät käytän-nön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen.

Liikunta-alalla opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan ja toimintakykyyn liitty-vät säädökset koskevat liikunnanohjauksen perustutkintoa (liikuntaneuvoja), liikunnan ammattitutkintoa, valmentajan ammattitutkintoa ja valmentajan eri-koisammattitutkintoa. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla esim. psyyk-kiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen. Esimerkkeinä mainitaan ajankohtainen hoi-tamaton psykoosi, vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikun-taelimistön sairaus.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että käytännön tehtävät ja työssäoppiminen voivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sisältää hyvin erilaisia työtehtäviä. Vammaisuuden aiheuttamat rajoitteet on otettava huomioon, mutta ne eivät saa olla korostetusti ohjaamassa opiskelijavalintaa ja opiskelua. Vaikka vam-maisuuden vuoksi kaikki tutkinnon työtehtävät eivät olisi mahdollisia, on tar-kasteltava kokonaisuutta ja seikkoja, jotka mahdollistavat opiskelun, tutkinnon suorittamisen ja työllistymisen. Tilanteet, joissa vammaista opiskelijaksi ha-keutuvaa ei oteta koulutukseen, koska hän ei vammaisuuden vuoksi voi toimia kaikissa alan työtehtävissä, eivät ole hyväksyttäviä.

Opinto-ohjaus

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 14/2010) lausumassa 1 edellytetään opiskelijoiden mahdollisuutta riittävään opinto-ohjaukseen sekä opiskelijahuollon palveluihin ja muuhun ennaltaehkäisevään tukeen kaikilla koulutusasteilla. Samoin lausuma edellyttää opiskeluterveydenhuollon kehit-tämistä.

Vammaisfoorumi korostaa opinto-ohjauksen ja muun tuen merkitystä myös vammaisille opiskelijoille. On välttämätöntä, että opinto-ohjaajilla on kaikilla koulutusasteilla riittävästi tietoa vammaisuudesta ja sen vaikutuksista amma-tinvalintaan ja koulutukseen hakeutumiseen. Lisäksi Vammaisfoorumi muistut-taa vammaisjärjestöissä olevasta asiantuntemuksesta, jota opinto-ohjaajat voivat käyttää työnsä tukena.

Lainsäädännön toimivuuden ja vaikutusten seuranta

Sivistysvaliokunnan mietinnön lausumassa 2 edellytetään, että hallitus seuraa uudistetun lainsäädännön toimivuutta ja vaikutuksia. Lainsäädännön sovelta-minen tarkoittaa suoraa puuttumista opiskelijan perustuslaillisiin oikeuksiin.

Vammaisfoorumi edellyttää, että lainsäädännön vaikutuksia seurataan myös
vammaisten opiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien näkökulmasta. On välttämätöntä seurata, millaisia vaikutuksia uudistuksella on vammaisten opis-kelu- ja työllistymismahdollisuuksiin aloilla, joilla opiskeluoikeuden peruutta-mista voidaan soveltaa.

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi