Lau­sun­to luon­nok­ses­ta val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sek­si kuu­lo-, pu­he- ja nä­kö­vam­mai­sil­le tar­jot­ta­vien yleis­ten pu­he­lin­pal­ve­lu­jen vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sis­ta

10.11.2011

Liikenne- ja viestintäministeriö

PL 31

00023 Valtioneuvosto

 

Viite LVM/1670/03/2011

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista. Otamme lausunnossamme kantaa lähinnä näkövammaisten ja kuurosokeiden tilannetta ajatellen.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää hyvänä, että vammaisten erityistarpeet viestintäpalveluiden käyttämisessä yksilöidään lainsäädännössä.

Asetusluonnoksen 2 §:ssä käsitellään näkövammaisten erityistarpeita. Näkövammaiselle tarjottavan liittymän tulee mahdollistaa puhelinpalveluiden omatoiminen hallinnointi. Avainasemassa on käytännössä operaattorin nettisivujen toteutus. Apuvälinekäyttäjän on nykyään mahdotonta tai hyvin hankalaa hallinnoida liittymänsä ominaisuuksia, koska esteettömyysnäkökohtia ei ole sivustoilla juurikaan huomioitu. Jotta näkövammaisille ei tarvitsisi luoda rinnakkaisia omia liittymän hallinnoinnin mahdollistamia sivuja, pitäisi esteettömyysperiaatteet ottaa huomioon koko sivustolla ja kaikkia käyttäjiä koskien. Niille näkövammaisille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää internetyhteyttä, pitäisi taata maksuton asiakaspalvelu puhelinliittymänsä hallinnointia varten.

Pykälässä on otettu kantaa myös liittymää koskevan laskun ja laskuerittelyn muotoon. Ne on toimitettava näkövammaiselle asiakkaalle esteettömässä muodossa. Toteutustapoja voi olla useita kuten tekstimuotoinen sähköpostiviesti, pistekirjoitus- tai isokirjoitusasiakirja, äänite jne. Toteutustapa määriteltäneen yksilön tarpeiden mukaisesti 3 §:n tarkoittamassa selvityksessä.

Asetusluonnoksen sanamuoto mahdollistaa yksilöllisten erityistarpeiden huomioinnin. Tulkintaongelmien välttämiseksi olisi kuitenkin hyvä, jos 2 §:ssä mainittaisiin velvollisuus tarjota esteetön nettisivu ja maksuton asiakaspalvelu liittymän omatoimista hallintaa varten samoin kuin laskun ja laskuerittelyn esteetön muoto yksilön kannalta.

3 §:ssä tarkoitettu erityistarpeen osoittaminen ei saisi muodostua kovin mutkikkaaksi. Vamman olemassaolo voitaneen osoittaa lääkärintodistuksella tai muulla asiantuntijalausunnolla, mutta lähtökohtaisesti näkövammainen asiakas itse määrittelee hänelle sopivan esteettömän toteutustavan.


NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja