Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä Edus­kun­nal­le laeik­si opis­ke­li­joi­den oi­keus­tur­va­lau­ta­kun­nas­ta an­ne­tun lain ja am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun lain 44 §:n muut­ta­mi­ses­ta HE 98/2011 vp

9.11.2011

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Eduskunnan sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi

Vammaisfoorumi pitää hyvänä lautakunnan päätöksistä tehtävien muutoksenhakujen keskittämistä yhteen hallinto-oikeuteen. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen tulee saada hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lautakunnan jäsenillä tulee olla käytettävissään tarvittava vammaisuuteen liittyvä osaaminen tilanteissa, joissa opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös on tehty terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvillä perusteilla.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi käsiteltäessä hallituksen esitystä 98/2011. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Esityksessä ehdotetaan useita muutoksia lakiin opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011). Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta on muutoksenhakuelin, joka toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998), ammattikorkeakoululain (351/2003) ja yliopistolain (558/2009) mukaisissa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa. Lautakunta perustetaan vuoden 2012 alussa.

Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan päätökseen

Esityksessä lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 8 a §, jossa säädetään muutoksenhakuoikeudesta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan antamaan opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen. säännös koskisi sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain että yliopistolain mukaisia opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevia päätöksiä.

Ehdotetun8 a §:n mukaan lautakunnan päätökseen haettaisiin muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoin muutoksenhaussa noudatettaisiin hallintolainkäyttölain säädöksiä ja asiat tulisi käsitellä kiireellisinä. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla. Esityksen mukaan opiskelijan käytettäväksi ehdotettava kaksivaiheinen muutoksenhakumenettely varmistaisi perustuslain mukaisen oikeussuojatarpeen sekä valitusten käsittelyn keskittämisen kautta yhtenäisen ratkaisukäytännön muodostumisen.

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen keskittäminen yhteen hallinto-oikeuteen on hyvä linjaus.Vammaisfoorumin mielestä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen tulee saada hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Opiskeluoikeuden peruuttaminen merkitsee voimakasta puuttumista opiskelijan oikeuksiin, joten tarvittaessa opiskeluoikeuteen liittyvät kysymykset on voitava ratkaista korkeimmassa oikeusasteessa. Tämä on välttämätöntä etenkin, jos opiskeluoikeus peruutetaan sillä perusteella, että katsotaan olevan ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. (esim. Yliopistolaki 43a §:n 1 momentin 2 kohta). Kun henkilön terveydentila ja toimintakyky määritellään perusteeksi opiskeluoikeuden peruuttamiseen, koskettaa tämä niin perustavanlaatuisia perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, että päätöksestä tulee olla muutoksenhakuoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Luvanvaraiseen muutoksenhakuun korkeimmasta hallinto-oikeudesta on kiinnittänyt huomiota myös oikeusministeriö, kun se on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa valmisteilla olleesta esityksestä.

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpano ja tarvittava tietämys vammaisuudesta

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpanosta säädetään lain 2 §:ssä. Lautakunnassa on sivutoiminen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen muuta sivutoimista jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Muista jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla ammatillisen koulutuksen, yhdellä korkeakoulusektorin, yhdellä lääketieteen, yhdellä opiskeluterveydenhuollon ja yhdellä muun opiskelijahuollon asiantuntemusta. Lisäksi lautakunnassa tulee olla opetushenkilöstön ja opiskelijoiden edustus.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että lautakunnalla on tärkeä tehtävä opiskelijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamisessa sekä yhteisten

pelisääntöjen luomisessa. Tämän vuoksi on välttämätöntä, ettälautakunnan jäsenillä on käytettävissään tarvittava vammaisuuteen liittyvä osaaminen tilanteissa, joissa opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös on tehty terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvillä perusteilla. Ellei lautakunnan jäsenillä ole tarvittavaa tietämystä, heidän on hankittava se ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi