Lau­sun­to Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton mää­räys­luon­nok­seen es­teet­tö­myy­des­tä rau­ta­tie­jär­jes­tel­mäs­sä

8.11.2011

Liikenteen turvallisuusvirasto

kirjaamo@trafi.fi

 

Lausuntopyyntönne 20.10.2011

Liikenteen turvallisuusviraston määräysluonnokseen esteettömyydestä rautatiejärjestelmässä


Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto haluaa nostaa muutaman asian esille, jotka liittyvät määräysluonnoksen osaan III, Kansallinen soveltaminen.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää hyvänä, että luonnosta on valmisteltu yhdessä Invalidiliiton asiantuntijoiden kanssa. Haluamme tässä kuitenkin huomauttaa, että esteettömyyskysymyksissä näkövammaisilla henkilöillä on aivan erilaiset ongelmat kuin liikuntavammaisilla. Vaikeutena on mm. informaation saanti eikä niinkään liikkumisen vaikeus sinänsä. Tästä syystä olisikin ollut hyvä, jos määräysluonnoksen kansallisia määräyksiä olisi suunniteltu yhdessä myös Näkövammaisten Keskusliiton esteettömyysasiantuntijan kanssa.

Yksityiskohtaisia kommentteja

Kohdassa 4.1.2.3.2 tulisi tuntoon perustuvan polun suunnittelussa huomioida Näkövammaisten Keskusliiton asiantuntijoiden suositukset. Tämä tulisi lisätä tekstiin. Näkövammaisten Keskusliiton asiantuntija on nimenomainen asiantuntija tuntoon perustuvassa reitissä. Käsite "Tuntoon perustuvat polut" on mielestämme huono ja vähän asiasta kertova. Parempi voisi olla esimerkiksi "valkoisella kepillä tunnistettava ohjaava reitti".

Kohdassa 4.1.2.11.1. ihmettelemme, mikä on rautatieliikennepaikalle annettavassa visuaalisessa tiedotuksessa noudatettava Suomessa vakiintuneeksi muodostunut käytäntö. Mielestämme mitään tällaista käytäntöä ei ole olemassa. Tämä sama vakiintunut käytäntö mainitaan kohdassa 4.2.2.8.1.

Kohdassa 4.1.2.11.1 todetaan myös, että tietoa voidaan antaa näyttölaitteissa niin, että se tavoittaa mahdollisimman suuren osan matkustajista. Tässä tiedotuksessa tulisi huomioida myös näkövammaiset. Näyttölaitteiden tulisi olla sijoitettuna sellaiselle tasolle että niitä heikkonäköiset ihmiset pääsevät lukemaan läheltä ja tekstin tulisi olla mahdollisimman suurikirjaimista, myös kontrasteihin tulee kiinnittää huomiota.

Samassa kohdassa puhutaan hätätilanteen varalta annettavasta tiedotuksesta. Tällainen hätätilanteita varten ennalta annettava tieto tulisi olla saatavissa myös selkokielellä ja pistekirjoituksella.

Kohtaan 4.1.2.11 Näkyvä tiedotus tulisi lisätä määräys siitä, että tekstit ja kuvasymbolit olisi oltava myös saatavissa pistekirjoituksella ja lisäksi kuvasymbolit kohokuvioina. Tärkeää etukäteisinformaatiota voisi olla myös sanallisina kuvauksina, eli sanakarttoina ladattavissa jostakin linkistä tietokoneeseen tai puhuvaan mobiililaitteeseen. Tärkeää tietoa infrastruktuurista on esim. infopisteen/laituripalvelun ja asiakaspalvelun sekä vessan sijainti. Aseman ja laiturialueen tilan kuvaus on myös tärkeää suunnistautumisen helpottamiseksi ja tiedostamiseksi mahdollisista vaaratekijöistä reitillä.

Lopuksi

Näkövammaisten Keskusliitto pitää lisäksi erittäin tärkeänä, että junavaunuissa on varattuna paikka näkövammaiselle matkustajalle, joka matkustaa opaskoiran kanssa. Liikuntarajoitteisille henkilöille tarkoitettujen paikkojen tulee olla sellaisia, että ne soveltuvat myös opaskoiran kanssa matkustavalle.

Määräyksissä tulisi myös huomioida se, että junan saapuessa asemalle, annetaan tietoa siitä, kummalla puolella junaa laituri sijaitsee. Tämä tieto helpottaa huomattavasti näkövammaisen sujuvaa liikkumista ja on turvallisuus tekijä siinä tilanteessa jos oven saa auki molemmilta puolilta.

Helsingissä marraskuun 8. päivänä 2011

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja


Lisätietoja antaa: esteettömyysasiamies Juha Seppälä p. 09 3960 4552, juha.seppala@nkl.fi

oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto p. 09 3960 4604, liisa.murto@nkl.fi