6.10.2011
Lau­sun­to VIH­REÄ KIR­JA au­dio­vi­suaa­li­teos­ten verk­ko­ja­ke­lus­ta Eu­roo­pan unio­nis­sa

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Viite:OKM 2011-00281, 7.9.2011

Asia: Lausuntopyyntö: VIHREÄ KIRJA audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa: mahdollisuuksia ja haasteita siirryttäessä digitaalisiin sisämarkkinoihin 8KOM(2011)427 lopullinen)

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä yllä mainitusta asiasta. Keskitymme erityisesti näkövammaisten tarpeiden huomioimiseen kulttuuriaineistojen saatavuudessa.

1) Äänipalvelut televisiossa

Suomessa television äänipalvelut on rajattu hyvin suppeaksi käsittämään vain vieraskielisten ohjelmien tekstityksen muuttamista synteettiseksi puheeksi ja sen lähettämistä äänikanavalla (hollanti). Useissa maissa ohjelmatekstitys on korvattu dubbauksella. Meillä Yleisradion lisäksi äänitekstitysvelvoite on koskenut vain suurimpia kaupallisia kanavia 1.7.2011 lukien. Kansainvälisesti äänipalveluilla kuitenkin tarkoitetaan ensisijaisesti ns. kuvailutulkkausta (audio description), jossa ihmisäänellä kerrotaan sellaisista visuaalisista seikoista, jotka eivät välity näkövammaisille ohjelman äänen kautta. Yleisradio on viime vuosina lähettänyt joitakin kuvailutulkattuja ohjelmia, mutta kaupallisilla kanavilla kuvailutulkkausta ei ole lainkaan.

Kuvailutulkkaus tulisi saada Suomessakin osaksi äänipalveluja, ja äänipalveluvelvoitetta pitäisi laajentaa nykyistä useammille kaupallisile kanaville. Sama koskee myös tilausohjelmapalveluja verkossa.

2) Äänipalvelut elokuvissa

Toistaiseksi maassamme on valmistettu vain muutama elokuva, joihin on liitetty kuvailutulkkauksen sisältävä ääniraita. Synteettistä äänitekstitystä elokuviin ei myöskään ole lisätty. Näkövammaiset ovat myös potentiaalinen käyttäjäryhmä, joka voisi vuokrata ja ostaa elokuvia DVD- tai vastaavilla levyillä taikka verkkopalveluna.

Äänipalvelujen käyttöönoton vauhdittamiseksi pitäisi ainakin valtion taloudellista tukea saaviin elokuviin vaatia tuen ehtona asiallisten äänipalvelujen ja esteettömän käyttöliittymän lisäämistä.

3) Äänikirjojen lainaus verkossa

Celia - Näkövammaisten kirjasto tuottaa mm. äänikirjapalveluja näkövammaisille ja muille lukemisesteisille ihmisille. Äänikirjojen kuuntelu ja lataaminen ovat lähivuosina siirtymässä verkkoon. Tekijänoikeuslain 17 §:ssä ja etenkin sen tulkinnassa meillä on omaksuttu hyvin tiukka linja "lainaus" -käsitteen suhteen. Fyysisellä alustalla olevan äänikirjan postitse lähettäminen ja kirjastoon palauttaminen täyttää vaaditut ehdot, mutta nykytekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen aiheuttaa helposti kirjastolle korkeita tekijänoikeusmaksuja.

4) Rajat ylittävät aineistosiirrot

Yhdessä maassa näkövammaisia ja muita lukemisesteisiä henkilöitä varten luvallisesti valmistettuja, saavutettavia kirjoja on voitava jakaa maan rajojen yli, jotta vältytään tarpeettomalta päällekkäistuotannolta. Suomen tulisi myötävaikuttaa asiaa koskevan sitovan WIPO-sopimuksen aikaansaamiseksi.

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Mauno Lehtinen Teuvo Heikkonen

toimitusjohtaja tiedonsaantijohtaja