Lau­sun­to lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen apu­vä­li­ne­pal­ve­luis­ta

26.8.2011

Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirjaamo
PL 33
00023 Valtioneuvosto


Lausuntopyyntö 14.6.2011

Lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta koskien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluita.

Näkövammaisten Keskusliitto yhtyy Vammaisfoorumin ry:n lausuntoon asetusluonnoksesta. Vammaisfoorumin lausunnon ohella haluamme korostaa muutamia näkövammaisten apuvälineisiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Uudet tekniset apuvälineet

Näkövammaisilla ihmisillä apuvälineiden tarve liittyy pääsääntöisesti tiedonsaantiin ja liikkumiseen. Yksi suurimmista ongelmista on ollut, että näkövammaiset joutuvat odottamaan usein jopa vuosia uusien teknisten välineiden hyväksymistä apuvälineeksi. Näin on käynyt esimerkiksi kannettavien lukulaitteiden kohdalla. Kun uusiin teknologisiin innovaatioihin perustuvia apuvälineitä ei ole mainittu apuvälinepalvelujen myöntämistä koskevissa soveltamisohjeissa, niin sairaanhoitopiirit ovat evänneet näiden apuvälineiden myöntämisen kokonaan.

Näkövammaisten tulisi saada kehittyneitä uuden teknologian apuvälineitä nopeammin käyttöönsä. Yhdymme Vammaisfoorumin vaatimukseen siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen perustettaisiin apuvälineitä koordinoiva työryhmä, joka arvioisi uudet markkinoille ilmaantuvat apuvälineet sekä ohjeistaisi ja suosittelisi toimintakäytäntöjä sairaanhoitopiireihin.

Apuvälineen ohjelmien päivitys riittävän usein

Asetuksessa on syytä tuoda selkeästi esille, että apuvälineen käytön seurannan tai apuvälineen huollon tulee sisältää laitteen tai ohjelman päivittämisen riittävän usein ja viivytyksettä ilman erillistä hakuprosessia. Esimerkiksi matkapuhelinten puheohjelmat tai tietokoneeseen liittyvät ohjelmat tarvitsevat päivitystä kun ohjelmista tulee uusia versioita.

Viivytyksettömyys

Asetuksessa tulee korostaa apuvälinepalvelun oikea-aikaisuutta, joka sisältää sen, että apuväline on saatava viipymättä käyttöön. Erityisesti näkövammaisilla koululaisilla ja opiskelijoilla ongelmana on ollut se, että koulussa tai opinnoissa tarvittavaa apuvälinettä on joutunut odottamaan viikkoja tai jopa kuukausia. Näkövammaisen koululaisen tai opiskelijan on mahdotonta pysyä opetuksessa mukana ilman asianmukaisia apuvälineitä.

Kilpailutus ja opaskoirat

Näkövammaisten Keskusliitto on huolissaan kilpailuttamisen vaikutuksista yksilöllisiin apuvälineratkaisuihin. Apuvälineen tulee vastata yksilöllistä tarvetta siten, että näkövammainen henkilö selviytyy apuvälineen turvin mahdollisimman itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Kilpailutus ei saa olla esteenä yksilöllisen apuvälineen saamiselle. Opaskoira on hyvin erityslaatuinen apuväline ja sen erityislaatuisuus tulee ottaa kilpailutuksessa huomioon. Tavalliset kilpailutuksen menetelmät eivät sovellu opaskoiran hankintaan, koska hankinnassa ei hankita vain opaskoiraa vaan opaskoiran saaminen apuvälineeksi käsittää hyvin laajan prosessin koiran jalostuksesta sen eläkkeelle siirtymiseen. Kullekin yksilöllisesti soveltuvan koiran saaminen vaatii myös ammattitaitoa kouluttajalta, koska kukin käyttäjä tarvitsee oman yksilöllisten tarpeiden mukaisen koiran ja kukin koira on myös oma yksilö. Opaskoiria ei voi olla samalla tavalla varastossa kuin muita apuvälineitä.

Lisätietoja: sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa, virpi.peltomaa@nkl.fi, 09-3960 4660.

Helsingissä 26.8.2011

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja