Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­ja ja ylio­pis­to­ja kos­ke­vien ase­tus­ten muut­ta­mi­ses­ta

18.5.2011

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum


Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

maiju.tuominen@minedu.fi

Ammattikorkeakouluja ja yliopistoja koskevien asetusten muuttaminen

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti opiskeluoikeuden peruuttamiseen vammaisuuden perusteella. Vaarana on, että tehdyt muutokset heikentävät vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista sekä vaikuttavat kielteisesti vammaisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin heille soveltuvilla aloilla.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut asetusluonnoksiin valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) muuttamisesta.

Eduskunta on 15.3.2011 (PTK 171/2010 vp) hyväksynyt koulutusta koskevien lakien muutokset, joiden tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen keinovalikoimaa opiskelijoita koskevien soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymysten osalta.

Vammaisfoorumi on aiemmissa opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä eduskunnan sivistysvaliokunnalle jättämissään lausunnoissa suhtautunut kriittisesti lainsäädäntöön lisättyihin vammaisuutta koskeviin muutoksiin. Vammaisfoorumi on muistuttanut valmistelijoita perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin kirjatuista säännöksistä sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta.

Lausunnossaan Vammaisfoorumi käyttää termejä vamma, vammaisuus tai vammainen. Tällä Vammaisfoorumi tarkoittaa vammaa, sairautta tai terveydentilaan liittyvää seikkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimien valtioneuvoston asetusluonnoksia käsittelevien muistioiden mukaan asetusehdotuksista on pyydetty keskeisten sidosryhmätahojen lausunnot. Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei lausuntopyynnön jakelussa ole mukana vammaisjärjestöjä tai valtakunnallista vammaisneuvostoa, jotka ovat keskeisessä asemassa käsiteltäessä vammaisuuteen ja vammaisiin opiskelijoihin liittyviä asioita.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Suomalaisen koulutuksen periaatteisiin liittyvät oleellisesti opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmistaminen, esteettömän opiskelun tavoitteet ja opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy.

Uudistetun lainsäädännön mukaan tutkinnon suorittamiselle ilmeisenä esteenä oleva opiskelijan vamma, sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä seikka voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. Peruuttaminen näillä perusteilla on mahdollista, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä tai niihin liittyy potilas- tai asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta tai yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Vammaisfoorumi korostaa, että lainsäädäntöön tehty muutos saattaa vaarantaa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden. Yhdenvertaisuus vaarantuu, jos opiskeluoikeus peruutetaan vammaisuuden vuoksi ilman erityisen pätevää perustetta. Vammaisfoorumi perustelee näkemystään mm. perustuslain syrjinnän kiellolla, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esim. vammaisuuden tai terveydentilan perusteella. Myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 24 artiklassa korostetaan yhdenvertaista oikeutta perus-, toisen ja kolmannen asteen koulutukseen.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen liittyy aloihin, joilla on paljon koulutustarjontaa, ja jotka ovat monilta osin soveltuvia myös eri tavoin vammaisille opiskelijoille. Vammaisfoorumi muistuttaa, etteivät uudistetut säädökset saa vaikuttaa vammaisten opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin kyseisillä aloilla. Vammaisten kohdalla työllistymiseen vaikuttavat koulutuksen ja työkokemuksen ohella myös esim. asenteet.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään ammattikorkeakoululain 25 a §:ssä ja yliopistolain 43 a §:ssä. Ammattikorkeakouluista annettuun valtioneuvoston asetukseen esitetään lisättäväksi uusi 18 a § ja yliopistoista annettuun valtioneuvoston asetukseen uusi 2 a §, jotka koskevat opiskeluoikeuden peruuttamista.

Ammattikorkeakoulu ja yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden, kun opintoi-hin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista, jos on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai opiskelija on opinnoissaan vaarantanut toistuvasti tai vakavasti toisen ihmisen terveyden tai turvallisuuden ja osoittautunut siten ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa. Myös aiemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan tiedon salaaminen hakuvaiheessa voi olla perusteena opiskeluoikeuden peruuttamiselle.

Esityksen mukaan opiskeluoikeuden peruuttamisen mahdollisuus kohdistuu erityisesti niihin opintoihin, joiden suorittaminen mahdollistaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun laillistetun ammat-tihenkilön tai nimikesuojatun ammattihenkilön aseman. Esityksen mukaan ammattikorkeakouluissa opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa pykälää sovelletaan humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoon (viittomakielentulkki (amk) ja yhteisöpedagogi (amk)) sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (esim. fysioterapeutti (amk), geronomi (amk), kuntoutuksenohjaaja (amk) ja sosionomi (amk)). Lisäksi opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (357/2003) mukaisissa ammatillisissa opettajankoulutusopinnoissa. Esityksen mukaan yliopistoissa opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan pykälän soveltamisen piirissä olevia opintoja ovat mm. lääketieteellisen alan tutkintoon, psykologian kandidaatin ja maisterin sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavat opinnot. Lisäksi opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista luokanopettajan, erityisopettajan, opinto-ohjaajan ja lastentarhanopettajan sekä sosiaalityöntekijän tehtäviin johtavassa koulutuksessa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan (PeVL 60/2010 vp), että opiskeluoikeuden peruuttaminen ihmisen vammaisuuteen liittyvän perusteen nojalla ammattikorkeakoululain 25 a §:n 1 momentin 2 kohdassa ja yliopistolain 43 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa on oltava mahdollista vain poikkeuksellisesti. Perustuslakivaliokunta edellytti, että kyseisiä pykäliä on täydennettävä ilmeisyyskriteerillä tai vastaavalla. Eduskunnan sivistysvaliokunta muutti kyseisiä pykäliä lisäämällä perustuslakivaliokunnan edellyttämän ilmeisyyskriteerin (SiVM 14/2010).

Ilmeisyyskriteerin lisäämisestä huolimatta Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti opiskeluoikeuden peruuttamiseen vammaisuuden perusteella. Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista annettuihin valtioneuvoston asetuksiin esitettävissä uusissa pykälissä luetelluista tutkinnoista useat soveltuvat hyvin eri tavoin vammaisille opiskelijoille. Tutkinnot eivät myöskään anna soveltuvuutta vain tiettyyn rajattuun tehtävään, vaan mahdollistavat hyvin erilaiset työtehtävät. Vammaisfoorumi vaatii objektiivisuutta arvioitaessa ilmeisyyskriteerin täyttymistä tilanteessa, jossa opiskeluoikeuden peruuttamista harkitaan vammaisuuden perusteella.

Sivistysvaliokunnan lausumassa 1 edellytetään opiskelijoiden mahdollisuutta riittävään opinto-ohjaukseen sekä opiskelijahuollon palveluihin ja muuhun ennaltaehkäisevään tukeen kaikilla koulutusasteilla. Samoin lausuma edellyttää opiskeluterveydenhuollon kehittämistä. Vammaisfoorumi korostaa opinto-ohjauksen ja muun tuen merkitystä myös vammaisille opiskelijoille. On välttämätöntä, että opinto-ohjaajilla on kaikilla koulutusasteilla riittävästi tietoa vammaisuudesta ja sen vaikutuksista ammatinvalintaan ja koulutukseen hakeutumiseen. Lisäksi Vammaisfoorumi muistuttaa vammaisjärjestöissä ole-vasta asiantuntemuksesta, jota opinto-ohjaajat voivat käyttää työnsä tukena.

Lainsäädäntöön liittyvä ohjeistus ja koulutus

Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei uudistetun lainsäädännön käyttöönotto ole mahdollista ilman ammattikorkeakouluille ja yliopistoille annettavaa koulutusta ja ohjeistusta. Tietoisuus lainsäädännön vaikutuksista ja soveltamisesta on tällä hetkellä heikkoa. Lisäksi uudistetut pykälät ovat edelleen varsin tulkinnanvaraisia, joten niiden tarkastelu ilman taustalla olevan perustelutekstin tuntemusta on huolestuttavaa. On välttämätöntä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa koulutus- ja ohjeistustarpeen vakavasti ja laatii valtakunnallisen ohjeistuksen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää mm. opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Koulutusta ja ohjeistusta laadittaessa ja toteutettaessa on mukaan otettava vammaisuuteen liittyvää asiantuntemusta.

Lainsäädännön toimivuuden ja vaikutusten seuranta

Sivistysvaliokunnan lausumassa 2 edellytetään, että hallitus seuraa uudistetun lainsäädännön toimivuutta ja vaikutuksia. Lainsäädännön soveltaminen tarkoittaa suoraa puuttumista opiskelijan perustuslaillisiin oikeuksiin. Vammaisfoorumi edellyttää, että lainsäädännön vaikutuksia seurataan myös vammaisten opiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien näkökulmasta. On välttämätöntä seurata, millaisia vaikutuksia uudistuksella on vammaisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin aloilla, joilla opiskeluoikeuden peruuttamista voidaan soveltaa.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri