Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sia kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen 33 ar­tik­lan to­teut­ta­mi­ses­ta

Lau­sun­to 23.3.2011

Ulkoasiainministeriölle

Artiklan 33 täytäntöönpaneminen

Sopimuksen 33 artiklaan sisältyy jäsenvaltioille kolme eri velvoitetta:

1. Sopimuspuolet nimeävät organisaationsa mukaisesti yhden tai useamman valtiollisen tahon tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita varten ja harkitsevat asianmukaisesti valtiollisen koordinaatiojärjestelmän perustamista tai nimeämistä helpottamaan tähän liittyvää toimintaa eri aloilla ja tasoilla. 1-kohdan mukaan jäsenvaltion tulee osoittaa joku valtiohallinnon sisäinen elin (focal point) koordinoimaan sopimuksen implementointia. Tällaista elintä ei ole Suomessa vielä nimitetty. Sopimuksen vaatimus tulisi täyttää välittömästi ja Suomeen tulisi perustaa/nimetä taho, joka koordinoisi sopimuksen täytäntöönpanoa.

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan tällaisena paikallisena focal pointtina voisi toimia Valtakunnallinen vammaisneuvosto, jossa jo nyt ovat edustettuna useat ministeriöt ja vammaisjärjestöt.

Jotta YK:n sopimuksen velvoitteet tulisi täysimääräisesti täytettyä ja focal point voisi koordinoida sopimuksen implementointia kaikilla niillä alueilla, jota sopimus koskee, tulee VANEa laajentaa niin, että mukana olisivat myös laajemmin muiden ministeriöiden edustajia. Mukaan pitäisi saada ainakin oikeusministeriö, jolle kuuluvat kieliasiat ja ulkoasiainministeriö, jolle kuuluu sopimuksen toimeenpano. Myös muiden ministeriöiden mukanaolo on tärkeää, koska YK:n sopimuksen soveltamisala koskettaa kaikkien ministeriöiden toimialaa. VANElle tulee lisäksi taata riittävät resurssit tämän tehtävän hoitamiseksi. Tämä tarkoittaa ainakin yhden henkilön palkkaamista nykyisen henkilöstön lisäksi. Tämän lisäksi voisi vahvistaa yhteistyötä sisäasiainministeriön kanssa sen tekemän yhdenvertaisuustyön osalta.

Vammaisfoorumi kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että vammaiskysymykset eivät ole vain sosiaali- ja terveysasioihin liittyviä kysymyksiä, vaan koskettavat kaikkia elämän- ja hallinnon aloja. Myös YK:n sopimus koskee laajastikaikkia eri elämän alueita. Tästä syystä ja jotta ihmisoikeudet toteutuisivat parhaiten, Vammaisfoorumi pitää tärkeänä, että vastuu vammaisasioiden hoitamisesta kuuluu yhtäläisesti kaikille ministeriöille. Tämä olisi myös peruste siirtää Valtakunnallinen vammaisneuvosto valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

2. Kukin sopimuspuoli oikeus- ja hallintojärjestelmänsä mukaisesti ylläpitää tai vahvistaa kyseisessä sopimuspuolessa rakennetta, johon kuuluu tarpeen mukaan yksi tai useampi riippumaton järjestelmä ja jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa, tai nimeää/perustaa tällaisen rakenteen. Nimetessään tai perustaessaan tällaisen järjestelmän sopimuspuolet ottavat huomioon periaatteet, jotka koskevat ihmisoikeuksia suojelevien ja edistävien kansallisten instituutioiden asemaa ja toimintaa.

Vammaisfoorumi on aikaisemmin esittänyt, että yhtenä tämän kohdan vaatimana elimenä olisi voinut toimia Ihmisoikeuskeskus. Laissa ihmisoikeuskeskuksesta ei keskukselle ole kuitenkaan annettu erityistehtävänä tätä artiklan 2 kohdan mukaista tehtävää ja ihmisoikeuskeskuksen pienet resurssit eivät mahdollista tämän laajan tehtävän hoitamista. Yhdenvertaisuuslakia ollaan uudistamassa ja uudistuksen yhteydessä ollaan perustamassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voisi toimia tämän 2 kohdan vaatimana elimenä. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että valtuutetulla tulee olla toimivalta kaikilla elämän aloilla myös työelämässä. Työelämään liittyviä kysymyksiä ei voida sulkea yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvan ulkopuolelle.

YK:n sopimuksen edistämisestä, seurannasta ja valvonnasta tulee säätää lailla, jossa tämä säädetään yhdenvertaisuusvaltuutetulle erityistehtäväksi ja tämän tehtävän hoitamiseksi tulee valtuutetun toimistoon varata riittävät resurssit. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa tulisi olla riittävä määrä henkilöitä toteuttamassa tätä tehtävää. Työntekijöinä tulee olla myös itse vammaisia ihmisiä ja heillä tulee olla laaja ja monipuolinen tieto vammaiskysymyksistä. Vammaiset ihmiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä ja heitä koskevat asiat ovat hyvin laajoja ja kaikille elämän alueille ulottuvia. Tämä edellyttää valvonta- ja seurantataholta hyvin laajaa asiantuntijuutta.

Koska tällä hetkellä ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, koska uusi yhdenvertaisuuslaki tultaisiin säätämään, niin Vammaisfoorumi katsoo, että nämä YK:n sopimuksen vaatimat erityistehtävät tulee pikaisesti säätää lailla vähemmistövaltuutetun erillistehtäväksi. Sitten, kun uusi yhdenvertaisuuslaki säädetään, tulee nämä tehtävät sijoittaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston hoidettavaksi.

3. Artiklan 33 (3) mukaan Kansalaisyhteiskunta, erityisesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on osallistettava ja heidän on osallistuttava valvontaprosessiin täysimääräisesti.

Vammaisfoorumi katsoo, että tämän sopimuskohdan perusteella tulee aikaisemmin mainituissa artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisissa elimissä olla riittävä vammaisedustus. Vammaiset ihmiset itse ovat vammaisasioiden parhaita asiantuntijoita. Lisäksi vammaisjärjestöjä tulee kuulla riittävässä määrin. Vammaisfoorumi toimii vammaisjärjestöjen yhteistyöelimenä ja kokoaa tehokkaasti vammaisjärjestöjen yhteisiä näkemyksiä, ja siksi sen hyödyntäminen vammaisten ihmisten osallistamisessa on tärkeää.

Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE on puolestaan vammaisten ihmisoikeuskysymysten erityisasiantuntija ja sen kuulemisesta on myös huolehdittava. Tarpeen vaatiessa on myös kuultava alan erityisjärjestöjä, kuten esim. viittomakielisten kysymyksissä ao. järjestöjä tai kehitysvammakysymyksissä kehitysvammajärjestöjä.

Lisäksi vammaisia ihmisiä osallistettaessa tulee huomioida YK:n sopimuksen artikla 4 (3), jonka mukaan laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkaa, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.

Tämä artikla edellyttää, että vammaisia ja heidän järjestöjään kuullaan aina heitä koskevissa asioissa. Tämä kuuleminen pitää olla todellista ja oikea-aikaista, jotta todellinen vaikuttaminen on mahdollista.

Jotta sopimuksen vaatimukset vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen täysimääräisestä kuulemisesta ja osallistamisesta voidaan toteuttaa, tulee

turvata se, että vammaisjärjestöjä edustavilla järjestöillä; Vammaisfoorumilla ja Vikellä, on toimintaansa riittävät resurssit.

Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri