Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to opis­ke­luoi­keu­den pe­ruut­ta­mi­seen ja opis­ke­li­jak­si ot­ta­mi­sen es­tei­siin liit­ty­väs­tä hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä HE 164/2010

Lau­sun­to 24.1.2011

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Eduskunta
Sivistysvaliokunta
siv@eduskunta.fi

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta HE 164/2010 VP

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti hallituksen esitykseen. Vaarana on, että esitykset heikentävät vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista sekä vaikuttavat kielteisesti vammaisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin heille soveltuvilla aloilla.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja –työryhmän (SORA-työryhmä) työn tuloksena syntyneeseen hallituksen esitykseen laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen keinoja opiskelijoita koskevien soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymysten osalta. Lisäksi tavoitteena on parantaa potilas-, asiakas- ja liikenteen turvallisuutta sekä suojata erityisesti alaikäisiä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti ehdotettaviin vammaisuutta koskeviin muutoksiin. Vammaisfoorumi muistuttaa työryhmää perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin kirjatuista säännöksistä sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta. Koulutuksen yleisiin periaatteisiin tulee liittyä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmistaminen, esteetön opiskelu ja opiskelijan syrjäytymistä ehkäisevien toimintatapojen varhainen käyttö.

Lausunnossaan Vammaisfoorumi käyttää termejä vamma, vammaisuus tai vammainen. Tällä Vammaisfoorumi tarkoittaa vammaa, sairautta tai terveydentilaan liittyvää seikkaa.

Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää sivistysvaliokunnan huomiota seuraaviin asioihin.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Suomalaisen koulutuksen periaatteisiin liittyvät oleellisesti opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmistaminen, esteettömän opiskelun tavoitteet ja opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy.

Esityksen mukaan tutkinnon suorittamiselle ilmeisenä esteenä oleva opiskelijan vamma, sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä seikka voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. Peruuttaminen näillä perusteilla olisi mahdollista, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä tai niihin liittyy potilas- tai asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta tai yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Esityksen mukaan päätöksenteossa olisi kyse alan turvallisuusvaatimusten varmistamisesta sekä siitä, ettei opiskelijaksi voida ottaa ihmistä, joka ei ole terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva toimimaan tiettyihin opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä ja harjoittelussa. Opiskelualat, joilla suojelu- ja turvallisuusnäkökulmat tulisivat kyseeseen ovat esim. sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala sekä liikenne- ja turvallisuusala. Tarkemmista tutkinnoista säädetään jokaisen koulutusasteen osalta valtioneuvoston asetuksella.

Vammaisfoorumi korostaa, että esitys vaarantaa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden. Yhdenvertaisuus vaarantuu, jos opiskeluoikeus voidaan peruuttaa vammaisuuden vuoksi ilman erityisen pätevää perustetta. Vammaisfoorumi perustelee näkemystään mm. perustuslain syrjinnän kiellolla, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esim. vammaisuuden tai terveydentilan perusteella. Myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 24 artiklassa korostetaan yhdenvertaista oikeutta perus-, toisen ja kolmannen asteen koulutukseen.

Opiskelualat, joilla suojelu- ja turvallisuusasiat tulisivat kyseeseen ovat aloja, joilla on paljon koulutustarjontaa, ja jotka ovat monilta osin soveltuvia myös eri tavoin vammaisille opiskelijoille. Poikkeuksena on kuljetusala, jonka opiskelijalla ei luonnollisesti saa olla turvallisuutta vaarantavia aistivammoja. Vammaisfoorumin mielestä alarajaukset vaarantavat vammaisten opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet kyseisillä aloilla. Vammaisten kohdalla työllistymiseen vaikuttavat koulutuksen ja työkokemuksen ohella myös esim. asenteet.

Perusoikeuksien rajoittaminen ja turvallisuuden määrittely

Esitetyt muutokset rajoittavat yksilön perusoikeuksia suojellakseen toisten turvallisuutta. Vammaisfoorumi muistuttaa, että turvallisuus on määriteltävä hyvin tarkasti, sillä yksilön perusoikeuksien rajoittamisen perusteena ei voi olla vain yleinen turvallisuusuhka. Lisäksi perusteena tulee olla todellinen turvallisuusuhka eikä vain turvallisuusuhan mahdollisuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteet sekä tietosuoja ja tiedonvaihto

Opiskelijaksi ottamisen esteistä ehdotetaan säädettäväksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 a §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:ssä, ammattikorkeakoululain 20 a §:ssä ja yliopistolain 37 a §:ssä. Näiden perusteella opiskelijaksi ei voitaisi ottaa hakijaa, jonka sairaus, vamma tai muu vastaava terveydentilaan liittyvä seikka on esteenä koulutukseen osallistumiselle tai käytännön tehtävistä tai harjoittelusta suoriutumiselle.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on turvallisuuden parantaminen koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei opiskelijaksi ottamisen esteinä mainittua vammaa, sairautta tai muuta toimintakykyyn liittyvää seikkaa ole riittävän selkeästi yhdistetty nimenomaan turvallisuuteen. On välttämätöntä, että näiden yhdistäminen turvallisuusuhkaan mainitaan suoraan pykälätasolla.

Vammaisfoorumi on huolestunut vammaisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien tosiasiallisesta toteutumisesta. Esityksessä mainitaan, ettei terveydentilaan liittyvä seikka estä automaattisesti opiskelijaksi ottamista, vaan koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun tulee ensin selvittää, voidaanko terveydentilasta opiskelulle aiheutuvat esteet kohtuudella poistaa erilaisten opiskelujärjestelyjen ja opiskelijahuoltopalvelujen avulla. Vammaisfoorumi vaatii, että tämän toteutuminen on taattava.

Esityksessä ehdotetaan, että opiskelijan tulee opintojen aikana pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle tai korkeakoululle terveydentilan arvioinnissa tarvittavat tiedot opiskeluoikeuden edellytysten arviointia varten. Lisäksi esitetään, että opiskelija voidaan perustellusta epäilystä määrätä opintojen aikana tarkastuksiin ja tutkimuksiin terveydentilan toteamiseksi. Perusteltu epäily terveydellisestä esteestä tutkinnon suorittamiseen voi esityksen mukaan perustua esim. opettajan tai harjoittelun ohjaajan tekemiin havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai työsuorituksesta.

Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei esityksessä ole riittävän tarkasti määritelty niitä oppilaitosten toimielimiä, jotka ovat oikeutettuja saamaan ko. tietoja. Myös tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat opiskelun asianmukaisen järjestämisen ja turvallisuuden varmistamisen edellyttämät välttämättömät tiedot on määriteltävä tarkemmin, sillä tässä muodossa esitys on hyvin tulkinnanvarainen.

Vammaisuuden vuoksi tutkimuksiin määrääminen kesken opintojen voi vaarantaa vammaisen opiskelijan yhdenvertaisuuden ja oikeuden saada koulutusta. Opettajan tai harjoittelun ohjaajan tekemät havainnot vammaisen opiskelijan toiminnasta eivät välttämättä ole päteviä, sillä opetushenkilöstön tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn ei ole kattavaa.

Vammaisuuden toimintakyvylle aiheuttamat rajoitukset ovat asioita, joihin ei kuka tahansa terveydenhuollon ammattihenkilö voi ottaa kantaa. Pelkkä terveydenhuollon koulutus ei anna pätevyyttä arvioida vammaisuuden aiheuttamaa haittaa tai rajoitusta. Jos koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu määrää vammaisen opiskelijan opintojen aikana terveydentilan toteamiseen liittyviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, on välttämätöntä, että johtopäätöksen antaa kyseessä olevaan vammaisuuteen perehtynyt asiantuntija, jolla on tosiasiallista kokemusta vammaisuuteen liittyvistä toimintarajoitteista.

Esityksessä ehdotetaan, että koulutuksen järjestäjällä olisi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilöltä kirjallinen johtopäätös opiskelijan terveydentilasta opiskeluoikeuden arviointia varten. Vammaisfoorumi korostaa, ettei tällaista johtopäätöstä voida hankkia opiskelijan tietämättä.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ehdotetaan säädettäväksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:ssä, ammattikorkeakoululain 25 a §:ssä ja yliopistolain 43 a §:ssä.

Opiskeluoikeuden peruuttamisella estettäisiin opintojen jatkaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelemalleen alalle selvästi soveltumattomalta opiskelijalta, joka esim. on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden. Esityksen mukaan opiskeluoikeus voitaisiin myös peruuttaa, jos opiskelija ei terveydeltään eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. Opiskeluoikeuden peruuttamisen tulisi perustua objektiiviseen arvioon siitä, että vamma estää ko. alan opinnot ja voisi vaarantaa muiden ihmisten turvallisuuden.

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti opiskeluoikeuden peruuttamiseen vammaisuuden perusteella. Vammaisuus rajoittaa ammatin valintaa ja koulutusmahdollisuuksia, mutta se ei saa olla este ammatillisten haaveiden ja tavoitteiden toteuttamiselle. Eri tavoin vammaiset voivat opiskella ja tehdä työtä eri aloilla samalla tavoin kuin vammattomat. Vamman aiheuttamat rajoitukset tulee ottaa huomioon, mutta vammaisuuden käyttö opiskeluoikeuden peruuttamisen perusteluna on harkittava todella tarkoin. Esityksessä oleva maininta siitä, ettei alalle soveltumattomuudelle voida asettaa diagnostisia rajoja, vaan asia on arvioitava yksilöllisesti ko. alan näkökulmasta, on Vammaisfoorumin mielestä hyvä.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä esityksessä olevaa mainintaa siitä, että koulutuksen järjestäjän ja korkeakoulun tulee edistää esteetöntä opiskelua ja pyrkiä ratkaisemaan vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat ensisijassa erilaisten opiskelujärjestelyjen ja opiskelijahuoltopalvelujen avulla. Tällaisia ovat mm. apuvälineet, liikkumisen ja viestinnän esteettömyys sekä opiskelun erityisjärjestelyt.

Esityksen mukaan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja opiskelijaksi ottamisen esteistä päättää koulutuksen järjestäjä, ammattikorkeakoulu tai yliopisto. Opiskelijan opinto-oikeuteen puuttuminen on äärimmäinen teko ja sen yksilöä leimaava vaikutus on voimakas. Vammaisfoorumi ei pidä vammaisen opiskelijan oikeusturvan kannalta hyvänä, että ratkaisuvalta opiskeluoikeuden peruuttamisessa on koulutuksen järjestäjällä, ammattikorkeakoululla tai yliopistolla. Opiskelijan kannalta parempi ratkaisu on pysyvä valtakunnallinen lautakunta, jossa on juridista sekä koulutukseen, työelämään ja vammaisuuteen liittyvää asiantuntemusta.

Koulutusalan vaihtaminen opiskelupaikan sisällä

Esityksessä ehdotetaan, että opiskelijan kanssa olisi tarvittaessa mahdollista sopia siirtymisestä saman koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun järjestämään muuhun koulutukseen. Siirron edellytyksenä olisi arvio siitä, että opiskelijalla on edellytykset saavuttaa tutkintovaatimukset toisella alalla, ja että hän täyttää tälle alalle asetetut opiskelijavalintakriteerit.

Yhtenä vaihtoehtona mainitaan myös erityisoppilaitokset. Vammaisfoorumin mielestä tässä on vaarana vammaisten opiskelijoiden entistä aktiivisempi ohjaaminen erityisoppilaitoksiin, joka on vastoin inkluusioajattelua. Erityisoppilaitos on yksi vaihtoehto muiden koulutusvaihtoehtojen joukossa. Sitä ei tule pitää itsestään selvänä koulutuspaikkana vammaisille opiskelijoille. Jo nykyisin osa koulutuksen järjestäjistä suhtautuu negatiivisesti vammaisen opiskelijan oppilaaksi ottamiseen ja ohjaa hänet aktiivisesti saman alan opintoihin erityisoppilaitokseen.

Jos vammainen opiskelija on hakeutunut ns. väärälle alalle esim. puutteellisen opinto-ohjauksen tai puutteellisten tietojen vuoksi, on suositeltavaa, että hän voi siirtyä saman koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun sisällä toiselle koulutusalalle. Siirron tulee perustua vammaisen opiskelijan omaan kiinnostukseen uutta alaa kohtaan. Siirrossa on huolehdittava aikaisempien opintojen mahdollisesta hyväksilukemisesta, jottei vammainen opiskelija joudu suorittamaan uudelleen opintojaksoja, joista hänellä on jo uuteen koulutukseen soveltuva suoritus. Ellei siirtyminen ole mahdollista, vammaisen opiskelijan tulee saada riittävää ohjausta opiskelusuunnitelmiensa laatimiseen. Prosessissa on välttämätöntä huolehtia opiskelijan oikeusturvan toteutumisesta.

Opinto-ohjauksen kehittäminen

Opinto-ohjauksella on huomattava merkitys opiskelemaan hakeutumisessa ja alavalinnassa. Vammaisfoorumi korostaa, että opinto-ohjaajilla tulee olla riittävä tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksesta opiskelupaikan ja –alan valintaan. Työnsä tukena opinto-ohjaajat voivat käyttää mm. järjestöissä olevaa asiantuntemusta.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeuden palauttamista voisi esityksen mukaan hakea, jos opiskeluoikeuden peruuttamiseen johtaneet syyt ovat poistuneet. Näyttövelvollisuus perusteen poistumisesta on opiskeluoikeuden palauttamista hakevalla.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä esitystä opiskeluoikeuden palauttamisesta. Koulutuksen järjestäjän vaatima näyttö voi perustua esim. lääkärinlausuntoon, toimintakyvyn arviointiin osallistumiseen ja muuhun mahdolliseen lausuntoon. Vammaisfoorumi korostaa, että opiskeluoikeuden palauttamiseen ja vammaisuuteen liittyvät seikat on ohjeistettava tarkoin ja käytäntöjen tulee olla yhtenäiset. Opiskeluoikeuden palauttamisen tulee olla viimesijainen keino, sillä lähtökohtana tulee olla se, ettei vammaisuuden perusteella voida peruuttaa opiskeluoikeutta kuin äärimmäisissä tapauksissa.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

Merja Heikkonen
Puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
Pääsihteeri