Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton asian­tun­ti­ja­lau­sun­to hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä HE 238/2010 vp edus­kun­nan lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­taan

Lau­sun­to 17.11.2010

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO

PL 30

00030 IIRIS

 

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Viite: HE 238/2010 vp/ Asiantuntijalausuntopyyntö eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys HE 238/2010 vp laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta.

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää hyvänä, että vammaiset käyttäjät ja heidän tarpeensa mainitaan nyt ensimmäistä kertaa nimenomaisesti yleispalvelun yhteydessä ehdotetussa viestintämarkkinalain uudistuksessa (Yleisten puhelinpalveluiden tarjontaa koskeva yleispalveluvelvollisuus, 60 c §). Vammaisilla käyttäjillä tulee siten kaikissa tilanteissa olla yhtäläiset oikeudet pykälässä tarkoitettuihin peruspalveluihin kuin muillakin käyttäjillä. Uudistus lisää osaltaan kansalaisten yhdenvertaisuutta tietoyhteiskunnan jäseninä.

Internet-palvelujen sisällyttäminen peruspalveluihin on erityisen positiivista. Liittymältä edellytetään, että vammaiset käyttäjät voivat puhelinpalvelujen lisäksi käyttää myös internet-palveluja. Esityksessä todetaan, että liittymän tekninen toteutus edellyttää teleyritykseltä verkkosivujen esteettömyyttä ainakin tiettyjen palvelujen osalta. Näkövammaisille tämä merkitsee mm. parempia mahdollisuuksia perehtyä liittymäsopimukseen ja teleyrityksen tiedotusaineistoon.

Viestintämarkkinalain 60 c §:n mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkempia teknisiä määräyksiä siitä, miten liittymä tulee teknisesti toteuttaa tai mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä tulee olla, jotta myös vammaiset voivat sitä käyttää. Ilahduttavaa on, että esityksessä todetaan, että vammaisjärjestöjen kautta Viestintävirasto voi saada asiantuntija-apua esteettömyyskysymyksissä, ja että virastoon on syytä perustaa vammaispalvelutyöryhmä, joka voi avustaa virastoa vammaisia käyttäjiä koskevien erityiskysymysten ratkaisemisessa. Tämä on sopusoinnussa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen periaatteiden kanssa.

Sen sijaan Näkövammaisten Keskusliitto on pettynyt, ettei yleispalveludirektiivin 7 artiklan mahdollistamaa maksutonta tai kohtuuhintaista numerotiedustelupalvelua näkövammaisille ole vieläkään katsottu tarpeelliseksi sisällyttää meillä viestintämarkkinalakiin. Näkövammaiset eivät voi käyttää paperiluetteloja ja internetissä olevat numeropalvelut eivät sovellu kaikille näkövammaisille. Niinpä kalliiden numerotiedotuspalvelujen käyttö jää usein ainoaksi mahdollisuudeksi, mikä asettaa näkövammaiset eriarvoiseen asemaan muihin kansalaisiin verrattuna. Näkövammaisten Keskusliiton mielestä Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön samantapainen ratkaisu kuin esim. Ruotsissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen Teuvo Heikkonen

toimitusjohtaja tiedonsaantijohtaja