Lau­sun­to So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön luon­nok­ses­ta en­si­hoi­to­pal­ve­lus­ta an­net­ta­vak­si ase­tuk­sek­si

Lau­sun­to 29.10.2010

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo, PL 33
00023 Valtioneuvosta
kirjaamo.stm@stm.fi

Vammaisfoorumi ry haluaa lausuntonaan ensihoitopalveluista annettavasta asetuksesta nostaa yhden erittäin tärkeän ja erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevan asian. Vammaisfoorumin 28 jäsenjärjestöä edustavat yhteensä noin 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

Asetusluonnoksen mukaan sairaanhoitopiirin tulee laatia ensihoitopalvelun toiminta-alueen hälytys- ja muuta ensihoitopalvelua koskevat ohjeet. Lisäksi ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä määritellään palvelun saatavuus, taso ja sisältö.

Kaikissa näissä ohjeissa ja ohjeistuksissa tulee ottaa huomioon perustuslain 19 §:n määräykset, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Lisäksi perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan mm terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Ensihoito-ohjeissa ja esimerkiksi kiireellisyysluokituksissa tulee ottaa nämä edellä mainitut perustuslain säännökset huomioon. Ketään ei saa asettaa huonompaan asemaan esimerkiksi sen perusteella, että hänellä on jokin vamma tai sairaus tai että hän asuu hoitolaitoksessa, palveluasunnossa tai muussa vastaavassa yksikössä. Kaikilla kansalaisilla pitää olla samanlainen mahdollisuus saada ensihoitoa.

Helsingissä lokakuun 29. päivänä 2010


VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri