Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to Hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä edus­kun­nal­le laik­si työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ole­vien työ­hön pa­luun edis­tä­mi­sek­si an­ne­tun lain muut­ta­mi­ses­ta

Vammaisfoorumi ry 28.10.2010

Sosiaali- ja terveysministeriö

Viite Lausuntopyyntö 30.09.2010

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua Hallituksen esityksestä. Vammaisfoorumin 28 jäsenjärjestöä edustavat yhteensä noin 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä, joille työhön paluuta edistävän lain muuttaminen on tärkeä asia.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansaittavien työtulojen enimmäismäärään esitetty korotus sekä ansaintarajan sitominen takuueläkkeen myötä indeksiin ovat oikeansuuntaisia muutoksia. Samalla kuitenkin muistutamme, että SATA - komitea on ehdottanut, että eläkkeen lepäämään jättämisen keskimääräinen ansaintaraja tulisi olla 700 euroa. Vammaisfoorumi vaatiikin, että ansaintaraja korotetaan SATA - komitean ehdottamaan 700 euron suuruuteen lain muutoksen yhteydessä. Selkeys, ennustettavuus ja yksinkertaiset käytännöt tukevat parhaiten työhön osallistumista. Tulevaisuudessa - määräaikaislain jälkeen - tulisi ansaintarajaa tarkastella työhön kannustavalla tavalla suhteessa koko sosiaaliturvan tasoon.

Muutosesityksen perusteluissa on nähtävissä, että uusi lainsäädäntö on lähtenyt Kelan eläkkeiden osalta liikkeelle kutakuinkin odotetulla tavalla. Lainsäädännön tuoreus ja työllisyystilanteen heikkous huomioiden voidaan olettaa, että lainsäädännön vaikutukset tulevat olemaan vähintään lakia säädettäessä asetetulla tavoitetasolla. Lainsäädännöstä saadut ensimmäiset kokemukset paljastavat myös lain heikkouden työhön kannustamisessa. Heinäkuussa 2010 määräaikaislain perusteella lepäämään jätettyjä kansaneläkkeitä oli 118 kpl. Ylintä vammaistukea maksettiin vain 11 henkilölle määräaikaislain perusteella kansaneläkkeensä lepäämään jättäneelle. Aikaisemmassa Kelan lainsäädännössä ylimmän vammaistuen suuruinen avustus eläkkeen lepäämäänjättämisaikana on toiminut eläkkeen lepäämäänjättämisen taloudellisena kannustimena. Ylimmän vammaistuen suuruisen avustuksen olisi edelleen syytä toimia lepäämäänjättämislain kannusteena, mutta nykyisestä laista on poistettu tämä mahdollisuus. Nykyisellään laki on kyllä parantanut työssäkäynnin mahdollisuutta, mutta se ei toimi työhön kannustavasti.

Vammaisfoorumi vaatii, että lainsäädäntöä uudistettaessa tulee samalla korjata myös lain ilmeinen kannustavuusvaje. Työllistymiseen liittyvän lepäämäänjättämisen aiemman kannustavan osuuden sitominen vammaistuen saamiseen ennen eläkkeen lepäämään jättämistä jättää potentiaalisimmat eläkkeeltä työhön pyrkijät tuen ulkopuolelle. Lakia tulee muuttaa siten, että vammaistuen suuruista avustusta käytetään työhön siirtymisen kannustamiseen. Samalla tavoin kuin lepäämäänjättäminen oli järjestetty ennen työkyvyttömyyseläkkeellä työllistymistä voimassa olleessa Kelan lainsäädännössä.

Muutetussa laissa vammaistuen suuruinen kannustin voitaisiin sitoa Kelan eläkkeen maksuun, jolloin kaikkein suurituloisimmat rajautuisivat kannustimen ulkopuolelle ja se kohdentuisi ryhmään, jonka työllistymistä kannustin tukee parhaiten. Tämä muutos lisäisi lain työllistymisvaikutusta merkittävästi pienituloisten työkyvyttömyyseläkeläisten keskuudessa. Lain työhön osallistumista lisäävä vaikutus vahvistuisi tämän muutoksen myötä.

Lisätietoja: Mika Vuorela, koulutusjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 050-527 1762 sähköposti mika.vuorela@mtkl.fi


Vammaisfoorumi ry

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri