Lau­sun­to kos­kien Hal­li­tuk­sen esi­tys­tä Edus­kun­nal­le laeik­si ta­kuue­läk­kees­tä ja eräi­den sii­hen liit­ty­vien la­kien muut­ta­mi­ses­ta (HE 50/2010 vp)

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

28.4.2010

Eduskunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta saada lausua Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Yleistä

Vammaisfoorumi kannattaa lakiesityksen tavoitetta turvata nykyistä paremmin kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulo. Kaikki toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan kansaneläkkeen ja pienimpien työeläkkeiden varassa pitkäaikaisesti elävien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asemaa, ovat kannatettavia. Positiivista on myös, että ehdotus parantaa erityisesti kaikkein pienituloisimpien naisten asemaa. Suuri merkitys takuueläkkeellä on lyhyen ajan Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka ovat vanhuuseläkeiässä tai työkyvyttömiä ja jotka ovat oikeutettuja maahanmuuttajien erityistukeen. Vaikka takuueläke ei kuitenkaan yksinään riitä turvaamaan kohtuullista toimeentuloa pienituloisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille, joille kohdentuu kaikkein suurin sosiaali- ja terveydenhuollon maksurasitus, se on kuitenkin parannus vallitsevaan tilanteeseen.

Vammaisfoorumi kiittää hallituksen esitystä siitä, että takuueläke poistaa perhesuhteiden vaikutuksen vähimmäiseläkkeen määrään. Täysimääräinen takuueläke on yhtä suuri riippumatta siitä, onko henkilö avio- tai avoliitossa vai asuuko hän yksin.


Takuueläke ja eläkkeen lepäämäänjättäminen

Vammaisfoorumilla oli mahdollisuus lausua myös hallituksen esitysluonnoksesta takuueläkkeestä. Vaadimme silloin, että takuueläkettä ei saa lakkauttaa, jos eläkkeensaajan työkyvyttömyyseläke jätetään lepäämään. Iloitsemme siitä, että vaatimamme muutos on lisätty lakiin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä 2 ja 5 pykäliin. Vaadimme myös muutosta sokean tai liikuntakyvyttömän maahanmuuttajan asemaan. Esitysluonnoksessa todettiin, että kansaneläkelaista poiketen sokealla ja liikuntakyvyttömällä maahanmuuttajalla ei olisi oikeutta takuueläkkeeseen perustellen tätä sillä, ettei maahanmuuttajien erityistukeakaan myönnetä pelkästään näillä perusteilla. Nyt hallituksen esityksessä asia on täsmennetty siten, että sokea tai liikuntakyvytön maahanmuuttaja saa takuueläkkeen työkyvyttömyyden perusteella, jos hän muutoin on kansaneläkelain 12 § tarkoitetulla tavalla työkyvytön. Työkyvyttömyyden määritelmä vastaa kumottavan maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain mukaista oikeutta maahanmuuttajien erityistukeen. Vammaisfoorumi ehdottaa, että lain takuueläkkeestä 7 § 2 mom 2 kohtaa muutetaan seuraavasti: Takuueläkkeeseen on oikeus myös maahanmuuttajalla, joka on täyttänyt: 2) 16 vuotta ja on kansaneläkelain 12 §:n mukaan työkyvytön. Pykälän muuttaminen esitetyllä tavalla vastaisi hallituksen esityksen yksityiskohtaisia perusteluja.


Takuueläke tarkistettava kerran vaalikaudessa

Hallituksen esityksestä on poistettu pykälä kerran vaalikaudessa tehtävän takuueläkkeen tarkistamisesta osana muita perusturvaetuuksia, joka sisältyi esitysluonnokseen. Vammaisfoorumi vaatii, että tarkistamispykälä palautetaan hallituksen esitykseen,

Vähäiset tulojen lisäykset eivät saa pienentää eläkkeensaajan asumistukea

Takuueläke luetaan tuloksi määriteltäessä eläkkeensaajan asumistukea. Tämä tarkoittaa sitä, että takuueläke ylittää eläkkeensaajan asumistuessa yksinäisen henkilön ja puolisoiden lisäomavastuurajat, jolloin se vähentää noin 44 900 yksinäisen henkilön ja 7 600 avio- tai avoliitossa olevan henkilön asumistukea. Tämä merkitsee takuueläkkeellä tavoiteltavien vaikutusten tosiasiallista heikentämistä. Vammaisfoorumi vaatii eläkkeensaajan asumistuen uudistamista siten, etteivät vähäiset tai pienet tulojen lisäykset, olivat ne sitten eläkkeen tai ansiotulojen muodossa, automaattisesti alentaisi eläkkeensaajan asumistukea. Nykyisellään säännökset melko tehokkaasti estävät vammaisia henkilöitä mm. hankkimasta pieniä lisäansioita eläkkeensä jatkeeksi ja aiheuttavat paljon puhutun tuloloukun.

Eläkeläisten työhön paluuta edistettävä – ansaintaraja korotettava 700 euroon kuukaudessa

SATA-komitea on ehdottanut, että eläkkeen lepäämään jättämisen keskimääräinen ansaintaraja määritellään suhteessa käyttöön otettavan takuueläkkeen tasoon vastaavasti kuin sen määrä on vuoden 2010 alusta suhteutettu täyden kansaneläkkeen tasoon, jolloin ansaintarajan määrä olisi 700 euroa. Tämä oli alun perinkin vammaisjärjestöjen vaatimuksena. Vammaisfoorumi vaatii, että ansaintaraja korotetaan SATA-komitean ehdottamalla tavalla.

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

  • Suunnittelija Anssi Kemppi, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, anssi.kemppi@sosteryty.fi
  • Vammaispoliittinen suunnittelija Terttu Manelius, Invalidiliitto ry,
    terttu.manelius@invalidiliitto.fi