Kou­lu­tuk­seen siir­ty­mis­tä ja tut­kin­non suo­rit­ta­mis­ta poh­ti­neen työ­ryh­män muis­tio

Ei pai­koil­lan­ne, vaan val­miit, hep!

26.4.2010

Opetusministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

nopeuttamismuistio@minedu.fi

Vammaisfoorumi korostaa yleisen käytettävyyden, esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisen merkitystä sähköisiä palveluja kehitettäessä. Opinto-ohjaajilla tulee olla riittävä tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksista koulutusalan valintaan. Vammaisilla opiskelijoilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen opiskeluun ja uraan liittyvien suunnitelmien laadinnassa. Vammaisuuden vuoksi opiskelussa tarvittavat erityisjärjestelyt ja muu tuki on turvattava myös tulevaisuudessa.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistioon Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11).

Opetusministeriön työryhmän tehtävänä oli mm. kartoittaa toiselta asteelta korkeakouluopintoihin siirtymisen nykytilanne ja ongelmakohdat sekä tehdä esitykset, joilla siirtymistä koulutukseen ja koulutuksen jälkeen työelämään voidaan nopeuttaa.

Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää opetusministeriön huomiota seuraaviin asioihin.

Koulutukseen hakeutumiseen liittyvät sähköiset palvelut

Työryhmä esittää koulutukseen hakeutumiseen, seurantaan, ohjaukseen, neuvontaan ja tietopalveluihin liittyvien sähköisten palvelujen kehittämistä ja kokoamista yhteen, jolloin ne palvelisivat paremmin erilaisia koulutukseen hakeutujia.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä sähköisten palvelujen kehittämistä, sähköisen haun laajentamista ja esitetyn sähköisen koulutustietopalvelun luomista. Sähköisiin palveluihin sekä yleensä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyy oleellisena osana esteettömyys. Vammaisfoorumi korostaa, että koulutukseen liittyviä sähköisiä palveluja kehitettäessä ja laajennettaessa on välttämätöntä huolehtia yleisen käytettävyyden, esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta. Käytettävyys on tärkeää kaikille, mutta erityinen merkitys sillä on näkövammaisille verkkopalvelujen käyttäjille.

Ammattistartti

Työryhmä esittää eduskunnan päätöksellä vakinaistetun ammattistartin käytön tehostamista. Asiasta laaditussa hallituksen esityksessä (HE 107/2009 vp) mainitaan, ettei ammattistartti olisi pääsääntöisesti tarkoitettu erityisopetuksen tarpeessa oleville opiskelijoille, koska he voivat tarvittaessa hakeutua vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen. Vammais-foorumi muistuttaa, ettei vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ole yksiselitteisesti oikea vaihtoehto kaikille vammaisille nuorille, jotka tarvitsevat vahvistusta perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen hakeutumiseen. Ammattistartin on voitava olla yksi vaihtoehto niille vammaisille opiskelijoille, joille vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ei ole tarkoituksenmukainen, sillä sen avulla he voivat esim. vahvistaa alavalintaansa tai tutustua riittävän monipuolisesti eri koulutusaloihin ja perehtyä työelämään. Samansuuntaisen kannan on ottanut eduskunnan sivistysvaliokunta hallituksen esityksestä laatimassaan mietinnössä (SiVM 7/2009 vp).

Opinto-ohjaus, opintosuunnitelma ja urasuunnitelma

Työryhmä korostaa tavoitteellisen opinto-ohjauksen tärkeyttä. Sen mukaan kaikilla lukiolaisilla tulee olla jatko-opintosuunnitelma ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen päättävillä ura- tai opintosuunnitelma. Suunnitelmien laadinta ja mahdolliset tarkennukset tehtäisiin yhdessä opinto-ohjauksen ja uraohjauksen asiantuntijoiden kanssa. Tämä edellyttää opinto-ohjauksen riittävien resurssien varmistamista.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä perus- ja toisen asteen opinto-ohjauksen kehittämistä, voimavarojen riittävyyden varmistamista ja yhteistyön tiivistämistä eri koulutusasteiden välillä. Jokaisella koulutusasteella on myös vammaisia opiskelijoita, joilla on yhtäläinen oikeus opinto-ohjaukseen ja systemaattiseen tukeen urakysymyksissä. Vammaisfoorumi korostaa, että opinto-ohjaajilla tulee olla riittävä tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksesta opiskelupaikan ja –alan valintaan. Työnsä tukena opinto-ohjaajat voivat käyttää mm. järjestöissä olevaa asiantuntemusta.

Esitetty jatko-opintosuunnitelma ja ura- tai opintosuunnitelma tulee laatia ja tarvittaessa tarkentaa myös vammaisen opiskelijan kanssa. Opinto-ohjaajan rooli on tärkeä ja vammaisella opiskelijalla tulee olla tasavertainen oikeus saada henkilökohtaista ohjausta suunnitelmien laatimisessa.

Työryhmä esittää työ- ja elinkeinohallinnon roolin ja osaamisen vahvistamista nuorten koulutukseen ohjaamisessa. Vammaisfoorumi huomauttaa, että myös työ- ja elinkeinohallinnossa tarvitaan riittävää tietämystä vammaisuudesta ja sen vaikutuksista koulutusalan ja –paikan valintaan.

Opiskelijavalinta

Vammaisfoorumi korostaa, että vammaisuuden aiheuttamat erityistarpeet on tulevaisuudessakin otettava huomioon toisen asteen ja korkeakoulujen valintaprosesseissa. Esitetyn suoran todistusvalinnan rinnalla tulee säilyttää mahdollisuus hakeutua opiskelemaan pääsykokeiden tai muun vaihtoehtoisen väylän kautta.

Työryhmä esittää, että toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleville luodaan monipuolisempia mahdollisuuksia siirtyä alalta toiselle ja oppilaitoksesta toiseen opintotuen aikana. Suurin osa vammaisista opiskelijoista ei saa opintotukea vaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista kuntoutusrahaa. Vammaisfoorumi huomauttaa, että myös heillä tulee olla vastaava mahdollisuus, mikäli se toteutetaan opintotukea saavien opiskelijoiden kohdalla.

Joustavia siirtymis- ja hakumahdollisuuksia korkeakoulujen ja korkeakoulujärjestelmän sisällä esitetään luotavaksi myös niille, joilla on jo opiskeluoikeus korkeakoulussa. Vammaisfoorumi muistuttaa, että tämän tulee olla mahdollista myös vammaisille opiskelijoille. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen kuntoutusraha ei saa estää vammaista opiskelijaa siirtymästä korkeakoulujärjestelmän sisällä samalla tavoin kuin opintotukea saava opiskelija.

Opiskelun tuki

Työryhmä esittää useita opintoprosessien tehostamiseen ja opiskelukyvyn parantamiseen liittyviä ehdotuksia. Vammaisfoorumi korostaa, että vammaisten opiskelijoiden tarvitsemat erityisjärjestelyt ja muu opiskeluun liittyvä tuki tulee turvata. Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa –hankkeen tulokset ja hankkeen myötä lisääntynyt esteettömyyteen liittyvä tietämys antavat hyvän pohjan vammaisten opiskelijoiden aseman parantamiselle toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa.

Työelämässä olevan aikuisväestön koulutusmahdollisuudet

Työelämässä olevan aikuisväestön mahdollisuuksia täydentää osaamistaan työuran aikana on tarkoitus vahvistaa. Yksi osa tätä on ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, jonka ehdotuksista esim. aikuis-koulutustuesta annetun lain muuttaminen on jo toteutunut.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta otti aikuiskoulutustukea koskevan lain muuttamista käsitellessään kantaa ansiotyössä olevien pysyvästi sokeiden tai liikuntakyvyttömien mahdollisuuksiin saada aikuiskoulutustukea omaehtoiseen opiskeluun (TyV 10/2009 vp). Aikuiskoulutustukeen ei ole mahdollisuutta, jos pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön saa kansaneläkelain 12 § 4 momentin mukaista työkyvyttömyyseläkettä. Kyseisellä eläkkeellä olevilla ei ole ansiotulorajoja ja tätä eläkettä käsitellään useissa tilanteissa eri tavalla kuin tavanomaista työkyvyttömyyseläkettä. Kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin mukainen eläke on pikemminkin rinnastettava vammaistukeen kuin yleiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Vammaisfoorumi muistuttaa opetusministeriötä, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on katsonut, että edellä mainittua eläkettä saavien palkansaajien tulee olla aikuiskoulutustuen myöntämisen suhteen yhdenvertaisessa asemassa vammattomien palkansaajien ja vammaistukea saavien palkansaajien kanssa ja pitää tärkeänä, että heidän mahdollisuutensa saada tukea selvitetään.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry, koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko,050 401 5802, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

VAMMAISFOORUMI  RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri