Hal­li­tuk­sen esi­tys Edus­kun­nal­le eräi­den kou­lu­tus­ta kos­ke­vien la­kien ja ri­kos­re­kis­te­ri­lain 6 §:n muut­ta­mi­ses­ta

Opis­ke­luun so­vel­tu­mat­to­muu­teen rat­kai­su­ja (SO­RA-työ­ryh­mä), luon­nos 22.3.2010

Vammaisfoorumi suhtautuu varauksella hallituksen esitykseen. Vaarana on, että esitykset heikentävät vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista sekä vaikuttavat kielteisesti vammaisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin heille soveltuvilla aloilla.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja –työryhmän (SORA-työryhmä) työn tuloksena syntyneeseen hallituksen esi-tykseen eräiden koulutusta koskevien lakien ja rikosrekisterilain 6 §:n muutta-misesta.
Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakou-lujen keinoja opiskelijoita koskevien soveltumattomuus- ja turvallisuuskysy-mysten osalta. Lisäksi tavoitteena on parantaa potilas-, asiakas- ja liikenne-turvallisuutta sekä suojata erityisesti alaikäisiä ja muita haavoittuvassa ase-massa olevia ihmisiä.
Vammaisfoorumi suhtautuu varauksella hallituksen esityksessä ehdotettaviin vammaisuutta koskeviin muutoksiin. Vammaisfoorumi muistuttaa työryhmää perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin kirjatuista säännöksistä sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta. Koulutuk-sen yleisiin periaatteisiin tulee liittyä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmis-taminen, esteetön opiskelu ja opiskelijan syrjäytymistä ehkäisevien toiminta-tapojen varhainen käyttö.
Lausunnossaan Vammaisfoorumi käyttää termejä vamma, vammaisuus tai vammainen. Tällä Vammaisfoorumi tarkoittaa vammaa, sairautta tai tervey-dentilaan liittyvää seikkaa.
Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää opetusministeriön huomiota seuraaviin asi-oihin.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Hallituksen esityksessä esitettäviin periaatteisiin liittyvät oleellisesti opiskelijoi-den yhdenvertaisuuden varmistaminen, esteettömän opiskelun tavoitteet ja opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy.

Hallituksen esityksen mukaan tutkinnon suorittamiselle ilmeisenä esteenä ole-va opiskelijan vamma, sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä seikka voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. Peruuttaminen näillä perusteilla oli-si mahdollista, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä tai nii-hin liittyy potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta tai yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Esityksen mukaan päätöksenteossa olisi kyse alalle soveltumattomuuden ratkaisemisesta ja alan turvallisuusvaatimusten varmis-tamisesta sekä lasten ja muiden heikommassa asemassa olevien suojelun edistämisestä. Opiskelualat, joilla suojelu- ja turvallisuusnäkökulmat tulisivat kyseeseen ovat esim. sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala se-kä liikenne- ja turvallisuusala. Tarkemmista tutkinnoista säädetään jokaisen koulutusasteen osalta valtioneuvoston asetuksella.

Vammaisfoorumin mielestä esitys voi vaarantaa opiskelijoiden yhdenvertai-suuden. Yhdenvertaisuus vaarantuu, jos opiskeluoikeus voidaan peruuttaa vammaisuuden vuoksi ilman erityisen pätevää perustetta. Vammaisfoorumi perustelee näkemystään mm. perustuslain syrjinnän kiellolla, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esim. vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Esityksessä mainitut opiskelualat, joilla suojelu- ja turvallisuusasiat tulisivat kyseeseen ovat aloja, joilla on paljon koulutustarjontaa, ja jotka ovat monilta osin soveltuvia myös eri tavoin vammaisille opiskelijoille. Poikkeuksena on kuljetusala, jonka opiskelijalla ei luonnollisesti saa olla turvallisuutta vaaranta-via aistivammoja. Vammaisfoorumin mielestä alarajaukset voivat vaarantaa vammaisten opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet kyseisillä aloilla. Vammaisten kohdalla työllistymiseen vaikuttavat koulutuksen ja työko-kemuksen ohella myös esim. asenteet.

Opiskelijaksi ottamisen esteet sekä tietosuoja ja tiedonvaihto

Opiskelijaksi ottamisen esteistä ehdotetaan säädettäväksi ammatillisesta kou-lutuksesta annetun lain 27 a §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-tun lain 11 §:ssä, ammattikorkeakoululain 20 a §:ssä ja yliopistolain 37 a §:ssä. Näiden perusteella opiskelijaksi ei voitaisi ottaa hakijaa, jonka sairaus, vamma tai muu vastaava terveydentilaan liittyvä seikka on esteenä koulutuk-seen osallistumiselle tai käytännön tehtävistä tai harjoittelusta suoriutumiselle muiden turvallisuutta vaarantamatta.

Vammaisfoorumi on huolestunut vammaisten opiskelijoiden opiskelumahdolli-suuksien tosiasiallisesta toteutumisesta. Esityksessä mainitaan, ettei tervey-dentilaan liittyvä seikka estä automaattisesti opiskelijaksi ottamista, vaan kou-lutuksen järjestäjän tai korkeakoulun tulee ensin selvittää, voidaanko tervey-dentilasta opiskelulle aiheutuvat esteet kohtuudella poistaa erilaisten opiskelu-järjestelyjen ja opiskelijahuoltopalvelujen avulla. Vammaisfoorumi korostaa, että tämän toteutuminen on taattava.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että opiskelijan tulee opintojen aikana pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle tai korkeakoululle terveydentilan arvioinnissa tarvittavat tiedot opiskeluoikeuden edellytysten arviointia varten. Lisäksi esitetään, että opiskelija voidaan perustellusta epäilystä määrätä opin-tojen aikana tarkastuksiin ja tutkimuksiin terveydentilan toteamiseksi. Perustel-tu epäily terveydellisestä esteestä tutkinnon suorittamiseen voi esityksen mu-kaan perustua esim. opettajan tai harjoittelun ohjaajan tekemiin havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai työsuorituksesta.

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti esitykseen. Vammaisuuden vuoksi tut-kimuksiin määrääminen kesken opintojen voi vaarantaa vammaisen opiskeli-jan yhdenvertaisuuden ja oikeuden saada koulutusta. Opettajan tai harjoittelun ohjaajan tekemät havainnot vammaisen opiskelijan toiminnasta eivät välttä-mättä ole päteviä, sillä opetushenkilöstön tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn ei ole kattavaa.

Vammaisuuden toimintakyvylle aiheuttamat rajoitukset ovat asioita, joihin ei kuka tahansa terveydenhuollon ammattihenkilö voi ottaa kantaa. Pelkkä ter-veydenhuollon koulutus ei anna pätevyyttä arvioida vammaisuuden aiheutta-maa haittaa tai rajoitusta. Jos koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu määrää vammaisen opiskelijan opintojen aikana terveydentilan toteamiseen liittyviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, on välttämätöntä, että johtopäätöksen antaa ky-seessä olevaan vammaisuuteen perehtynyt asiantuntija, jolla on tosiasiallista kokemusta vammaisuuteen liittyvistä toimintarajoitteista.

Esityksessä ehdotetaan, että koulutuksen järjestäjällä olisi salassapitosään-nösten estämättä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilöltä kirjallinen johtopäätös opiskelijan terveydentilasta opiskeluoikeuden arviointia varten. Vammaisfoorumi korostaa, ettei tällaista johtopäätöstä voida hankkia opiskeli-jan tietämättä.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä esityksessä olevia opiskelijan tietosuojaan liit-tyviä ehdotuksia ja terveydentilaa koskevien tietojen poistamiseen ehdotetta-vaa aikarajaa.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi

Opiseluoikeuden peruuttamisesta ehdotetaan säädettäväksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-tun lain 11 §:ssä, ammattikorkeakoululain 25 a §:ssä ja yliopistolain 43 a §:ssä.

Opiskeluoikeuden peruuttamisella estettäisiin opintojen jatkaminen ja tutkin-non suorittaminen opiskelemalleen alalle selvästi soveltumattomalta opiskeli-jalta, joka voisi opiskelussa tai niihin liittyvässä harjoittelussa aiheuttaa vaaraa muiden terveydelle tai turvallisuudelle. Esityksen mukaan opiskeluoikeus voi-taisiin peruuttaa, jos opiskelijalla ilmenee koulutuksen aikana sellainen fyysi-nen tai psyykkinen pysyvä sairaus tai vamma, jonka vuoksi tutkinnon suorit-taminen ei ilmeisesti olisi mahdollista. Opiskeluoikeuden peruuttamisen tulisi perustua objektiiviseen arvioon siitä, että vamma estää ko. alan opinnot ja voisi vaarantaa muiden ihmisten turvallisuuden.

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti opiskeluoikeuden peruuttamiseen vammaisuuden perusteella. Vammaisuus rajoittaa ammatin valintaa ja koulu-tusmahdollisuuksia, mutta se ei saa olla este ammatillisten haaveiden ja ta-voitteiden toteuttamiselle. Eri tavoin vammaiset voivat opiskella ja tehdä työtä eri aloilla samalla tavoin kuin vammattomat. Vamman aiheuttamat rajoitukset tulee ottaa huomioon, mutta vammaisuuden käyttö opiskeluoikeuden peruut-tamisen perusteluna on harkittava todella tarkoin. Esityksessä oleva maininta siitä, ettei alalle soveltumattomuudelle voida asettaa diagnostisia rajoja, vaan asia on arvioitava yksilöllisesti ko. alan näkökulmasta, on Vammaisfoorumin mielestä hyvä.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä esityksessä olevaa mainintaa siitä, että koulu-tuksen järjestäjän ja korkeakoulun tulee edistää esteetöntä opiskelua ja pyrkiä ratkaisemaan vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat ensisijas-sa erilaisten opiskelujärjestelyjen ja opiskelijahuoltopalvelujen avulla. Tällaisia ovat mm. apuvälineet, liikkumisen ja viestinnän esteettömyys sekä opiskelun erityisjärjestelyt.

Koulutusalan vaihtaminen opiskelupaikan sisällä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että opiskelijan kanssa olisi tarvittaessa mahdollista sopia siirtymisestä saman koulutuksen järjestäjän tai korkeakou-lun järjestämään muuhun koulutukseen. Siirron edellytyksenä olisi arvio siitä, että opiskelijalla on edellytykset saavuttaa tutkintovaatimukset toisella alalla, ja että hän täyttää tälle alalle asetetut opiskelijavalintakriteerit.

Yhtenä vaihtoehtona mainitaan myös erityisoppilaitokset. Vammaisfoorumin mielestä tässä on vaarana vammaisten opiskelijoiden entistä aktiivisempi oh-jaaminen erityisoppilaitoksiin, joka on vastoin inkluusioajattelua. Erityisoppilai-tos on yksi vaihtoehto muiden koulutusvaihtoehtojen joukossa. Sitä ei tule pi-tää itsestään selvänä koulutuspaikkana vammaisille opiskelijoille. Jo nykyisin osa koulutuksen järjestäjistä suhtautuu negatiivisesti vammaisen opiskelijan oppilaaksi ottamiseen ja ohjaa hänet aktiivisesti saman alan opintoihin erityis-oppilaitokseen.

Jos vammainen opiskelija on hakeutunut ns. väärälle alalle esim. puutteellisen opinto-ohjauksen tai puutteellisten tietojen vuoksi, on suositeltavaa, että hän voi siirtyä saman koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun sisällä toiselle kou-lutusalalle. Siirron tulee perustua vammaisen opiskelijan omaan kiinnostuk-seen uutta alaa kohtaan. Siirrossa on huolehdittava aikaisempien opintojen mahdollisesta hyväksilukemisesta, jottei vammainen opiskelija joudu suoritta-maan uudelleen opintojaksoja, joista hänellä on jo uuteen koulutukseen sovel-tuva suoritus. Ellei siirtyminen ole mahdollista, vammaisen opiskelijan tulee saada riittävää ohjausta opiskelusuunnitelmiensa laatimiseen. Prosessissa on välttämätöntä huolehtia opiskelijan oikeusturvan toteutumisesta.

Opinto-ohjauksen kehittäminen

Opinto-ohjauksella on huomattava merkitys opiskelemaan hakeutumisessa ja alavalinnassa. Vammaisfoorumi korostaa, että opinto-ohjaajilla tulee olla riittä-vä tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksesta opiskelupaikan ja –alan va-lintaan. Työnsä tukena opinto-ohjaajat voivat käyttää mm. järjestöissä olevaa asiantuntemusta.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeuden palauttamista voisi hallituksen esityksen mukaan hakea, jos opiskeluoikeuden peruuttamiseen johtaneet syyt ovat poistuneet. Näyttövel-vollisuus perusteen poistumisesta on opiskeluoikeuden palauttamista hakeval-la.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä esitystä opiskeluoikeuden palauttamisesta. Koulutuksen järjestäjän vaatima näyttö voi perustua esim. lääkärinlausuntoon, toimintakyvyn arviointiin osallistumiseen ja muuhun mahdolliseen lausuntoon. Vammaisfoorumi korostaa, että opiskeluoikeuden palauttamiseen ja vammai-suuteen liittyvät seikat on ohjeistettava tarkoin ja käytäntöjen tulee olla yhte-näiset. Opiskeluoikeuden palauttamisen tulee olla viimesijainen keino, sillä lähtökohtana tulee olla se, ettei vammaisuuden perusteella voida peruuttaa opiskeluoikeutta kuin äärimmäisissä tapauksissa.

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry,

 koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko

050 401 5802

sari.kokko@nkl.fi