Luon­nos hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si edus­kun­nal­le laik­si ylio­pis­to­lain muut­ta­mi­ses­ta (11.8.2004

Lausunto 21.10.2004
Opetusministeriö
Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto/
yliopistoyksikkö

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi yliopistolain muuttamisesta korostetaan opintosuunnitelman laatimista edellytyksenä lisäajan myöntämiselle opintojen loppuun saattamiseksi. Lakiesityksessä mainittua opiskelijan ja oppilaitoksen yhteistyössä laatimaa tarkoituksenmukaista suunnitelmaa on pidettävä hyvänä opintojen toteutumisen seurannan välineenä.

Jotta vammaisten ja opintojen aikana vammautuvien opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet toteutuisivat tosiasiallisesti yhdenvertaisesti esittää Näkövammaisten Keskusliitto ry seuraavien seikkojen huomioon ottamista lakiesityksen viimeistelyssä:

Opiskeluoikeus 18 d §

Lakiin ehdotetaan kirjattavaksi, että opintojen enimmäisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden suorittamisesta, perhevapaiden pitämisestä tai enintään kahden vuoden ajasta, joksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi 18 c §:n mukaisesti.

Ehdotamme säännökseen kirjattavaksi myös, että opintojen enimmäisaikaan ei lasketa pitkäaikaisen sairauden tai vammautumisen ja niiden jälkeisen kuntoutumisen vaatimaa aikaa, jolloin opiskelija sopeutuu muuttuneeseen tilanteeseen ja mm. opettelee käyttämään apuvälineitä sekä harjoittelee muita opiskelun jatkamisen kannalta välttämättömiä valmiuksia.

Kuntoutuminen ja uusien taitojen omaksuminen etenee hyvin yksilöllisesti. Näin ollen opintojen pariin palaamisen on oltava joustavaa. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus osallistua aluksi halutessaan vain joillekin kursseille ja näin vähitellen ottaa tehokkaaseen käyttöön uudet opiskelutekniikat ja apuvälineet. Tämä toteutuu parhaiten, jos opintojen pariin palaaminen voi tapahtua ilman hakumenettelyä ja myös kesken lukukauden.

Opiskeluoikeuden menettäminen 18 e §

Lakiin ehdotetaan kirjattavaksi, että yliopisto voi myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa.

Ehdotamme, että lisäaikaa tulee myöntää opintonsa terveydellisistä syistä tai vamman vuoksi tilapäisesti keskeyttämään joutuneelle opiskelijalle. Terveydentilassa tapahtuneita muutoksia ei voida pitää laiminlyöntinä tms. opiskelijan omista valinnoista johtuvana elämäntilanteeseen liittyvänä seikkana. Lisäajan saantia ei tulisi jättää oppilaitoksen harkittavaksi vaan oikeus terveydentilasta tai vammautumisesta johtuvaan opiskeluajan pidentämiseen tulisi kirjata lakiin, jotta vältyttäisiin erilaisten käytäntöjen mahdollisesti aiheuttamalta eriarvoiselta kohtelulta riippuen oppilaitosten itsensä laatimista säännöistä.

Terveydentilan muuttumista kuten esimerkiksi näön heikentymistä on mahdoton ennakoida ja siten varata laissa ehdotettu vapaan pitämisen mahdollisuus tähän tarkoitukseen. Tässä yhteydessä huomioon on otettava myös vammaisten opiskelijoiden yhdenvertainen oikeus perhe- ja muiden vastaavien vapaiden pitämiseen opintojen aikana.

Edellä esitettyjä muutoksia lakiluonnokseen puoltavat sekä perustuslain (1999/731) 6 § että yhdenvertaisuuslain (2004/21) 7 § säännökset, jotka mahdollistavat sellaisiin erityistoimenpiteisiin ryhtymisen (= positiivisen erityiskohtelun), joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen syrjinnästä tai eriarvoiseen asemaan joutumisesta johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY