Lau­sun­to vies­tin­tä­mark­ki­na­lain muu­tos­tar­peis­ta

31.8.2004

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt viestintämarkkinalain vaikutusten tarkastelun yhteydessä lausuntoa em. lain muutostarpeista ja mahdollisia aloitteita lain muutoksiksi. Näkövammaisten Keskusliitto esittää seuraavia muutostarpeita viestintämarkkinalakiin.

Viestintämarkkinalailla on pantu täytäntöön mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annettu direktiivi 2002/22/EY. Direktiivin 7.1 artiklassa todetaan, että jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava erityistoimenpiteitä vammaisia loppukäyttäjiä varten, jotta yleisesti saatavilla olevat puhelinpalvelut, mm. numerotiedotus ja luettelopalvelut, ovat näiden saatavilla kohtuuhintaan ja muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia vastaavalla tavalla. Direktiivi antaa siis mahdollisuuden lainsäätäjälle huomioida näkövammaisten erityistarpeet luettelo- ja numerotiedotuspalveluissa lakiin otettavilla säännöksillä. Muissa pohjoismaissa näin onkin tehty, turvaamalla vammaisille kohtuuhintaiset luettelo- ja numerotiedustelupalvelut. Näkövammaisten Keskusliitto ihmettelee liikenne- ja viestintäministeriön penseyttä muutokselle. Ministeriö ei ole mielestämme esittänyt riittäviä vastaperusteluita vaatimillemme muutoksille.

Viestintämarkkinalain 56 §:ään sisältyvällä säännöksellä ei pystytä takaamaan numerotiedustelupalvelun kohtuuhintaisuutta näkövammaisille. Maksullinen numerotiedustelupalvelu merkitsee näkövammaisille samaa kuin maksuton painetusta tai sähköisestä puhelinluettelosta katsominen muille.

Näkövammaisten Keskusliiton mielestä viestintämarkkinalain muutostarpeesta aiheutuvat taloudelliset kustannukset on korvattava sektoriperiaatteen mukaisesti valtion budjetista liikenne- ja viestintäministeriön määrärahoista.

Näkövammaisten Keskusliitto esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan viestintämarkkinalain muutosta kohtuuhintaisten luettelo- ja numerotiedustelupalveluiden saamiseksi vammaisille henkilöille. Kyseisen muutostarpeen eteen on viime vuosina tehty jo kattava esityö (Viestintäviraston työryhmäraportti 5/2000: Luettelopalvelu Näkövammaisille).

Ko. asian yhteyshenkilöinä Näkövammaisten Keskusliitossa toimivat tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen ja jäsenpalvelupäällikkö Markku Möttönen.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja