Vam­mais­foo­ru­mi ry:n kan­na­not­to 10.6.2008

KELA, eläkeosasto, etuuspäällikkö Marja-Leena Seppälä
Työeläkevakuuttajat Tela ry, johtaja Pekka Piispanen
Eläketurvakeskus, johtaja Riitta Korpiluoma

Eläkkeen lepäämään jättämisraja

Työministeri Tarja Cronberg asetti elokuussa 2007 selvityshenkilö Mika Vuorelan selvittämään kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työllistymistä ja työelämään paluun edistämistä. Selvityshenkilö antoi loppuraporttinsa helmikuun lopussa 2008. Raportti sisältää runsaasti huomionarvoisia kehittämisehdotuksia. Yksi niistä liittyy eläkkeen lepäämään jättämisrajan laajentamiseen ja korottamiseen.

Nykyisen lainsäädännön mukaan eläkkeen voi jättää lepäämään vain täysimääräistä Kelan työkyvyttömyyseläkettä saava henkilö. Täysimääräistä Kelan työkyvyttömyyseläkettä saa, jos muiden eläkkeiden suuruus on alle 49,29 euroa kuukaudessa. Lepäämään jättäminen ei koske määräaikaisia, kuntoutustukena myönnettäviä eläkkeitä. Eläkkeen voi jättää lepäämään, jos ansaitsee 588,66 euroa kuukaudessa tai enemmän. Ansaintaraja on pysynyt samana vuodesta 1999 alkaen, jolloin eläkkeen lepäämään jättämissäännös astui voimaan. Ansaintarajaa ei sidottu indeksiin, vaikka vammaisjärjestöt sitä yksimielisesti aikanaan vaativat.

Selvityshenkilö Mika Vuorela on ehdottanut, että määritettäisiin kaikkia työkyvyttömyys- eläkkeitä koskeva yhtäläinen ansioraja eläkkeen ohessa tehtävälle työlle. Se olisi määrältään 700 euroa kuukaudessa ja sen alle jäävät ansiotulot eivät vaikuttaisi eläkkeen maksatukseen. Ansioraja sidottaisiin indeksiin. Mikäli työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen 40 %.n säännön ansioraja olisi korkeampi, noudatettaisiin sitä.

Vammaisfoorumin saaman ennakkotiedon mukaan selvityshenkilön esitykseen on suhtauduttu positiivisesti, mutta ansiorajaksi ehdotetaan 600 euroa kuukaudessa ja indeksiin sitomista. Tämä tarkoittaisi nykyisen Kel-rajan korottamista vajaalla 12 eurolla.

On vammaisia ihmisiä, jotka eivät vammansa tai sairautensa luonteen vuoksi voi tai uskalla jättää eläkettään lepäämään ja ovat silti halunneet hankkia lisätuloja niukan peruseläkkeen lisäksi. Kun palkat ovat nousseet vuodesta 1999 lähtien ansiorajan pysyessä samana, tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän työaikaa joudutaan lyhentämään jokaisen palkankorotuksen yhteydessä, ettei ansioraja ylittyisi. Tällaisessa kehityksessä ei ole järkeä sen paremmin työnantajan kuin työntekijänkään kannalta. Selvityshenkilön mukaan 700 euroa kuukaudessa vastaa suunnilleen yhdeksän vuoden indeksikehitystä.

Vammaisfoorumi vaatii, että ansiorajauudistus toteutetaan selvityshenkilö Mika Vuorelan ehdottamalla tavalla.

 

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri