So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ase­tus mui­den kuin eläi­mis­tä saa­ta­via elin­tar­vik­kei­ta kä­sit­te­le­vien elin­tar­vi­ke­huo­neis­to­jen elin­tar­vi­ke­hy­gie­nias­ta (elin­tar­vi­ke­huo­neis­toa­se­tus)

Lausunto 24.1.2007
Sosiaali- ja terveysministeriö
Lausuntopyyntö 10.1.2007 (stm/75/2007)

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Asetusluonnoksen luvussa 5, pykälässä 12 säädetään opaskoirien pääsystä elintarvikehuoneistojen asiakastiloihin. Näkövammaisten Keskusliitto ottaa kantaa esitettyyn luonnokseen vain tältä osin.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää 5 luvun 12 pykälää ja siihen tehtyä kuulokoiria koskevaa lisäystä sisällöltään asiallisena. Liitto haluaa tuoda esiin kuitenkin kyseiseen pykälään liittyvän ongelman, joka koskee näkövammaisten käyttämiä opaskoiria.

Viime vuosina on enenevässä määrin ilmennyt tapauksia, joissa opaskoiraa käyttävältä näkövammaiselta on estetty pääsy ravintolaan, vaikka ravintolan pitäjällä olisi oikeus päästää opaskoira ravintolan asiakastiloihin. Tällöin tavallisesti vedotaan siihen, ettei koiria saa tuoda niihin tiloihin, joissa elintarvikkeita myydään tai tarjoillaan. Yhdenvertaista sisäänpääsyä kuitenkin edellyttävät maassamme voimassa olevat syrjintäsäännökset, kuten perustuslain syrjintäkielto ja rikoslain syrjintäpykälä 11:9.

Vuosina 2005 ja 2006 on käräjäoikeuksien käsittelyyn päätynyt kaksi opaskoirankäyttäjän ravintolaan pääsyyn liittyvää syrjintätapausta (esim. Vaasan käräjäoikeus, päätös 05/970). Molemmissa tapauksissa ravintolan henkilökunnan edustajalle on määrätty sakkorangaistus syrjinnästä, koska hän on estänyt opaskoiran käyttäjän pääsyn ravintolaan asiakkaan vammaisuuden perusteella. Monet opaskoirankäyttäjän sisään pääsemisen eväystilanteet eivät kuitenkaan edes tule järjestön tai viranomaisten tietoon.

Opaskoiran käyttäjillä on käytössään niin kutsuttu opaskoirakortti, jonka kääntöpuolelle on kirjoitettu asetustekstin opaskoiria koskeva pykälä. Useimmat ristiriitatilanteet selviävät tätä korttia näyttämällä, mutta koska tekstissä sanotaan ensimmäiseksi, ettei koiria ja kissoja tai muita eläimiä saa päästää elintarvikehuoneistoon, kiinnittyy lukijan päähuomio toisinaan ainoastaan tekstin alkuosaan, loppuosan jäädessä huomiotta. Näin on tilanne erityisesti silloin, jos lukijan äidinkieli ei ole suomi.

Jotta tulevaisuudessa voisimme vähentää tämän tyyppisiä syrjintärikoksia, Näkövammaisten Keskusliitto esittää, että kyseessä olevan elintarvikehuoneistoja koskevan asetuksen pykälä kirjoitettaisiin sellaiseen muotoon, josta opas-, avustaja- ja kuulokoirien poikkeuslupa selviäisi ensin.

Tällä perusteella Näkövammaisten Keskusliitto esittää ko. pykälän sanamuodon muuttamista seuraavaksi:

Näkövammaisten käyttämien opaskoirien, liikuntavammaisten avustajakoirien sekä kuulovammaisten henkilöiden kuulokoirien pääsy elintarvikehuoneistoihin ja muihin asiakastiloihin on sallittua. Muita koiria, kissoja tai eläimiä ei kuitenkaan saa elintarvikehuoneistoon päästää, lukuun ottamatta ulkotilaa, jossa tarjoillaan ainoastaan juomia.

Lisätietoja asiasta antaa järjestöjohtaja Merja Heikkonen, p. (09) 3960 4602, 050 3835 226, sähköposti merja.heikkonen@nkl.fi.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Esko Jantunen
puheenjohtaja

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja