Lau­sun­to JHS-eh­do­tuk­seen "asia­kas­päät­teet jul­kis­hal­lin­nos­sa"

Lausunto 10.11.2004 

JUHTA
JHS-jaosto
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Lausuntopyyntö 19.10.2004

Näkövammaisten Keskusliitto ry kiittää JHS-jaostoa tilaisuudesta saada esittää näkemyksensä JHS-ehdotukseen "Asiakaspäätteet julkishallinnossa". Julkishallinnon sähköisten palveluiden lisääntyessä on perusteltua ohjeistaa julkishallinnon toimijoita asiakas-päätteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja palvelujen hankinnassa sekä päätteiden sijoituksessa, käytössä, hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Ohjeistuksella voidaan osaltaan varmistaa myös erityisryhmien osallisuus tietoyhteiskunnan palveluihin.

Valitettavana yksityiskohtana pidämme sitä, että lausuntoluonnos toimitettiin ainoastaan pdf- tiedostomuodossa (kts. JHS 129 kohta 4. Ulkoasu ja toiminnallinen suunnittelu). Erikseen pyytämällä saimme luonnoksen näkövammaisten atk-apuvälinein luettavassa muodossa.

Näkövammaisten Keskusliitto haluaa kiinnittää JHS-jaoston huomiota suositusluonnoksen seuraaviin kohtiin ja toivoo, että esittämämme kannanotot otetaan huomioon lopullista suositusta tehtäessä:

4. Asiakaspäätteiden kokoonpano

Erityisen myönteisenä pidämme JHS-jaoston kielteistä suhtautumista kosketusnäyttöjen käyttöön asiakaspäätteissä.

Asiointipäätteiden suositeltava varustetaso

Luonnoksessa esitettyyn melko kattavaan listaan tulee lisätä skanneri. Se lisäisi olennaisesti asiakaspäätteiden käyttömahdollisuuksia näkövammaisten kannalta.

5. Ohjelmat

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmän valinnassa tulee varmistua siitä, että valittuun järjestelmään on saatavilla näkövammaisten atk-apuvälinetuki.

Varusohjelmat

Asiakaspäätteet tulee varustaa myös tekstintunnistusohjelmalla (OCR). Lisäksi on varmistettava, että toimikortinlukulaitteen vaatimat ohjelmistot eivät edellytä hiiren käyttöä ja että ne toimivat näkövammaisten atk-apuvälineiden avulla.

7. Päätteiden käyttöönotto ja ylläpito

Näkövammaisten apuvälineillä varustettavista asiakaspäätteistä vastaavalle henkilökunnalle on annettava riittävä koulutus apuvälineiden toimivuudesta. Henkilökunnan on tunnettava asiakaspäätteen apuvälineet ja osattava opastaa esim. apuvälineiden käynnistämisessä.

9. Päätteiden sijoittaminen ja käytettävyys

Kaikkien asiakaspäätteiden varustaminen näkövammaisten kannalta saavutettaviksi ja käytettäviksi on erittäin haasteellista. Näkövammaisten Keskusliitto ei pidä asiaa edes kovin realistisena. Sen sijaan hyvä lähtökohta olisi, että pienemmissä kunnissa olisi vähintään yksi ja suuremmissa useampia asiakaspäätteitä, jotka varustetaan näkövammaisten välttämättömillä apuvälineillä. Näitä ovat puhesyntetisaattori ja ruudunlukuohjelma, suurennusohjelma sekä skanneri ja tekstintunnistusohjelma.

Hyvä sijoituspaikka näkövammaisten apuvälinein varustetulle asiakaspäätteelle olisi esim. kirjasto. Tärkeää on myös huolehtia erityisvarusteltujen asiakaspäätteiden sijoittelun tiedottamisesta kyseisille asiakasryhmille.

Tilan suunnittelu ja kalustaminen

Tilan suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota riittävään yleis- ja kohdevalaistukseen. Toisaalta asiakaspäätteen sijoittelussa on huomioitava, ettei näyttöön kohdistu suoraa valoa, suositeltavaa on myös ettei näytön takana ole voimakasta valolähdettä, kaikenlaiset heijastukset haittaavat asiakaspäätteen käyttöä.

Näytöt ja osoitinlaitteet

Näyttö tulee valita niin, että katseluetäisyys on helposti säädettävissä. Lisäksi on voitava suurentaa koko ruutua suurennusohjelman avulla.

Näkövammaisten Keskusliitto ja sen alueelliset jäsenyhdistykset antavat mielellään kaiken asiantuntemuksensa käyttöönne suunniteltaessa näkövammaisille soveltuvia asiakaspäätteitä.

Yhteyshenkilöinä toimivat tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen ja jäsenpalvelupäällikkö Markku Möttönen.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja