Lau­sun­to Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton pää­tök­ses­tä mat­kus­ta­ja-alus­ten es­teet­tö­myy­des­tä

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Lausunto 10.2.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto
Pertti Haatainen

Näkövammaisten Keskusliitto ry pyytää saada lausua Liikenteen turvallisuusviraston päätöksestä matkustaja-alusten esteettömyydestä. Näkövammaisten Keskusliitto pitää esitettyä päätöstä ja siihen liittyviä määräyksiä lähtökohtaisesti hyvinä ja erittäin tarpeellisina. On tärkeää, että kaikilla mahdollisilla keinoilla varmistetaan vammaisten mahdollisuus yhdenvertaiseen liikkumiseen ja matkustamiseen. Määräyksissä on kiitettävästi huomioitu myös niitä seikkoja, jotka auttavat näkövammaisen esteetöntä liikkumista ja on erittäin hyvä, että määräyksissä on erikseen huomioitu opaskoiran pääsy laivalle. Joissakin kohdin toivoisimme kuitenkin vielä tarkennusta määräyksiin, liittyen näkövammaisten henkilöiden esteettömään ja turvalliseen matkustamiseen.

Määräyksien tarkoituksena on varmistaa, että liikuntarajoitteiset henkilöt voivat päästä kulkemaan riittävän esteettömästi ja turvallisesti aluksissa. Esteettömyyttä säänneltäessä tulee ottaa myös huomioon tiedonsaannin esteettömyys. Kaikki tieto on annettava myös sellaisessa muodossa, että näkövammainen saa siitä tiedon. Esimerkiksi kuulutukset ovat näkövammaisille erittäin tärkeitä, samoin pistekirjoitusta tulisi käyttää kirjallisten ohjeiden rinnalla.

Määräyksen liitteessä 1 todetaan, että opastusmerkkien olisi oltava sellaisia, että liikuntarajoitteiset henkilöt, aistivammaiset henkilöt mukaan lukien pääsevät esteettömästi niiden luokse ja pystyvät helposti lukemaan niitä. Nämä opasteet tulee olla merkitty myös pisteillä ja toisinaan koholla tilanteesta riippuen, esim. symbolit. Näkövammaisen matkustajan kannalta esteetöntä ja turvallista liikkumista laivalla auttaisivat taktiiliopasteet. Kulkureitit tulisi merkitä niin, että näkö-vammainen pystyy tuntoaistin tai valkoisen kepin avulla löytämään tarvitsemansa kulkureitin ja paikan. Esimerkiksi kerrosnumeroita voi monin tavoin merkitä porraskaiteisiin jne.

Määräyksen liitteen 1 kohdassa 5 todetaan, että liikuntarajoitteisella henkilöllä tulee olla mainittuihin tiloihin "kohtuullinen ja riittävä pääsy". Tämä määritelmä on epämääräinen ja sitä tulisikin tarkentaa. Tilojen täytyy olla sellaisia, että lii-kuntarajoitteinen henkilö oikeasti pääsee hisseihin, matkustajien oleskelutiloihin, majoitustiloihin, peseytymistiloihin ym. Saavutettavuuden määritelmän tulee lähteä liikuntarajoitteisesta henkilöstä käsin ja hänen mahdollisuudesta päästä ko tilaan tosiasiallisesti.

Määräyksen liitteessä 2 määritellään hissin varustelusta. Näkövammaisten henkilöiden kannalta olisi tarpeellista, että hississä olisi painikkeet merkitty pisteillä ja että hississä olisi ääniopaste. Erityisen hankalia näkövammaisten kannalta ovat hipaisupainikkeet ja niitä tulisi välttää. Hissin painikkeissa on myös tärkeää, että poistumiskerroksen painike on erityismerkitty, esim. painike korkeampi kuin muut. Tällä on merkitystä myös turvallisuuden kannalta.

Liitteen 2 kohdassa 10 on huomioitu henkilökunnan koulutus. Tässä olisi hyvä myös erikseen mainita aistivammaiset. Henkilökunnalle tulee antaa koulutusta ja ohjeistusta myös siitä, miten näkövammaisia henkilöitä avustetaan hätätilanteissa.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja