Vam­mais­foo­ru­mi ry:n lau­sun­to hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä Edus­kun­nal­le jouk­ko­lii­ken­ne­laik­si ja laeik­si eräi­den sii­hen liit­ty­vien la­kien muut­ta­mi­ses­ta (HE 110/2009)

Lausunto 23.9.2009

Eduskunta
liikenne- ja viestintävaliokunta

Asiantuntijakuuleminen 23.9.2009

Yleistä

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi joukkoliikennelakia koskevaan hallituksen esitykseen.

Esityksessä todetaan, että uudistuksen strategisena tavoitteena on luoda lainsäädännön keinoin edellytyksiä peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalvelujen turvaamiselle koko maassa sekä joukkoliikenteen käytön lisäämiselle keskeisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä.

Vammaisfoorumi pitää lain tavoitetta kannatettavana. Maamme laajuus ja harva asutus aiheuttavat sen, että linja-autoliikenne on erittäin merkittävässä asemassa järjestettäessä joukkoliikennettä. Joukkoliikenne on puolestaan erittäin merkittävä vammaisten ihmisten näkökulmasta, koska vammaiset ihmiset voivat vain harvoin turvata liikkumistaan yksityisautoilun avulla. Vammaisten ihmisten liikkumisen vaihtoehtoja ovat useimmiten joko vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu tai joukkoliikenne, jos se on esteettömästi järjestetty. Jälkimmäinen vaihtoehto toteutuu vain hyvin harvoin, siksi Vammaisfoorumin mielestä olisi välttämätöntä, että joukkoliikennelaissa otettaisiin tiukka kanta esteettömyysvelvoitteisiin.

Hallituksen esityksessä todetaan mm.: "Vaikka esimerkiksi esteettömyyden lisääminen on tärkeää, tällaisten vaatimusten asettaminen voi ylittää joidenkin liikenteenharjoittajien mahdollisuudet ja johtaa tarjonnan vähentymiseen."

Edelleen esityksessä todetaan: "Palvelutasoa määriteltäessä otettaisiin kantaa siihen, kuinka hyväksi joukkoliikenteen palvelutaso halutaan. Vaikka laissa on yleinen joukkoliikenteen palvelutasoa koskeva säännös, jokainen toimivaltainen viranomainen päättäisi lopulta itse, millainen palvelutaso on kussakin tapauksessa perusteltu. Merkityksellisiä valintoihin vaikuttavia seikkoja olisivat erityisesti kansalaisten tarpeet, käytettävissä olevat varat sekä joukkoliikenteen ympäristöhyödyt ja muut yhteiskunnalliset hyödyt."

Vammaisfoorumin mielestä tällaisia näkemyksiä ei pitäisi hyväksyä, vaan esteettömyys olisi otettava oikeasti vakavasti ja luotava sellaiset olosuhteet, että liikenteenharjoittajien on mahdollista toteuttaa esteetöntä joukkoliikennettä. Tällainen asenne ei myöskään ole Perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksen mukainen. Esteettömyyttä ei pitäisi nähdä niinkään hyöty/haitta -ulottuvuuden kautta, vaan vapaaseen liikkumiseen liittyvänä perusoikeutena.
Vammaisfoorumin mielestä joukkoliikenteen esteettömyyteen liittyvä palvelutaso ei saisi olla paikallisten viranomaisten päätettävissä, vaan esteettömyyssäännökset tulisi määritellä valtakunnan tasolla. Jos esteettömyyteen liittyvä palvelutason määrittely tapahtuu paikallisesti, johtaa se väistämättä alueelliseen eriarvoisuuteen.

Vammaisfoorumi haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että esteettömyys ei merkitse vain fyysistä esteettömyyttä, vaan myös tiedonsaannin esteettömyyttä sekä joukkoliikenteestä että joukkoliikenteessä. Esimerkiksi bussien matalalattiaisuus on vasta osaratkaisu, tarvitaan eri vammaryhmille saavutettavaa tiedotusta reiteistä ja pysäkeistä sekä esteetöntä tiedonkulkua itse joukkoliikennevälineessä, esimerkiksi toimivat pysäkkikuulutukset. Myös avun saanti tarvittaessa on tekijä, joka monta kertaa ratkaisee sen, voiko vammainen ihminen edes harkita joukkoliikenteen hyödyntämistä.

Vammaisfoorumi pitää erittäin tärkeänä sitä, ettei joukkoliikenteen järjestämisessä tukeuduta vain markkinapohjaiseen palvelutuotantoon. Tällainen tuotanto ei yleensä huomioi marginaalissa olevien asiakasryhmien palveluiden ja oikeuksien toteutumista.

Pykäläkohtaiset huomiot

3 § Lain tavoite

"Joukkoliikenteen palvelutason kehittämisen tavoitteena on, että ihmisten käytettävissä on välttämättömiä jokapäiväisiä liikkumistarpeita vastaavat joukkoliikenteen palvelut koko maassa ja että runsasväkisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä palvelutaso on niin korkea, että joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa."

Vammaisfoorumi epäilee, että pykälässä mainittu välttämätön palvelutaso ei pidä sisällään sellaista palvelutasoa, että vammaiset ihmiset voisivat tosiasiassa käyttää joukkoliikennettä. Lain tavoite toteutuu vammaisten ihmisten osalta vain, jos esteettömyyssäännökset ovat velvoittavia.

4 § Joukkoliikenteen palvelutason määrittely

"Tämän lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Valtakunnallisen liikenteen palvelutason määrittelee liikenne- ja viestintäministeriö. Eri väestöryhmien tarpeet on otettava palvelutason määrittelyssä huomioon."

Vammaisfoorumin mielestä esteettömyyttä koskeva palvelutaso ei saisi jäädä paikallisten viranomaisten varaan, vaan esteettömyysvaatimukset pitäisi ehdottomasti määritellä lain tasolla,

6 § Viranomaisen liikennesuunnittelun periaatteet

"Toimivaltaisten viranomaisten tulee suunnitella joukkoliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina. Suunnittelussa on liikennetarpeet ja -palvelut aina pyrittävä yhteen sovittamaan. Eri väestöryhmien kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet on otettava huomioon. "

Vammaisfoorumi haluaa kysyä, miten erityisryhmien tarpeet käytännössä otetaan huomioon? Ko. pykälä edellyttäisi jälleen tarkempia velvoitteita, jotta vammaisten ihmisten asema joukkoliikenteessä ja mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä tosiasiallisesti paranisi.

38 - 39 § Tarjouspyyntö ja tarjoajien valinta

Pykälän 38 yksityiskohtaisessa perustelussa todetaan:"
"Pykälän 2 momentti vastaisi pitkälle hankintalain 41 §:ää. Kohdassa kuitenkin mainittaisiin laatua koskevat vähimmäisvaatimukset?".

Vammaisfoorumi haluaa lisättäväksi tarjouspyynnössä esitettäviin laatuvaatimuksiin esteettömyyden, palvelua koskevan tiedon saavutettavuuden ja muun valmiuden palvella erilaisia asiakasryhmiä. Näin vahvistettaisiin tosiasiallisesti pykälässä 6 mainittua velvoitetta huomioida eri väestöryhmien tarpeet, kuten vammaisten matkustajien tarpeet.

41 § Tarjouksen valinta

"Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on toimivaltaisen viranomaisen kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi tarjotun palvelun laatua, kaluston laatua, esteettömyyttä, palvelun integrointia, hintaa, tarjonnan määrää, matkustajahintoja, ympäristöystävällisyyttä sekä ympäristövaatimusten täyttymistä."

Maininta siitä, että kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa "voidaan käyttää" esimerkiksi kaluston laatua ja esteettömyyttä, on Vammaisfoorumin mielestä liian väljästi ilmaistu. Esteetön kalusto on useimmiten kalliimpaa, ja jos sen kustannusten huomioon ottaminen vertailussa on "hyvän tahdon" varassa, jää esteetön kalusto vain haaveeksi. Vammaisfoorumi on sitä mieltä, että esteettömyyden vähimmäistaso tulisi olla määritelty jo tarjouspyynnössä, mutta vähimmäistason ylittävältä osalta voitaisiin tarjouskilpailussa antaa lisäpisteitä. Tarjoukset, jotka eivät täyttäisi esteettömyyden vähimmäisvaatimuksia, tulisi hylätä.

48 § Liikennepalveluja koskeva laatulupaus

Vammaisfoorumi pitää pykälässä mainittuja asioita erittäin tärkeinä, mutta vammaisten kannalta olisi lisäksi velvoitettava, että myös tiedottamisessa otettaisiin huomioon esteettömyys. Internet-sivustojen tulisi ehdottomasti olla apuvälineillä käytettävissä, tarjolla tulisi olla tietoa myös pistekirjoituksella, viittomakielellä ja selkokielellä. Muutoin pykälässä mainitut hyvät sisällöt eivät tavoita ryhmiä, joille ne on suunnattu.

Lopuksi

Vammaisfoorumin mielestä lakiesityksessä tulisi määritellä sitovammin ja tarkemmin esteettömyysvaatimukset jotta lain tavoite ja vammaisten henkilöiden perusoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuisivat. Lakiesityksessä tulisi ottaa huomioon EU:ssa valmisteilla oleva asetus matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä ja sen asettamat vaatimukset. Asetuksessa on säännökset esteettömyydestä sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudesta avunsaantiin. Asetusta käsiteltäessä toukokuussa Neuvostossa, kaikki jäsenvaltiot ilmoittivat kannattavansa komission ehdotuksen yleistä tavoitetta, joka koskee matkustajien oikeuksien vahvistamista yleisesti ja ennen kaikkea vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimättömyyden varmistamista.

Lakiesityksessä tulisi myös ottaa huomioon Suomen allekirjoittama vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus ja sen kansalliselle lainsäädännölle asettamat vaatimukset.

Lisätietoja:

  • puheenjohtaja Merja Heikkonen, p. 09 3960 4602, merja.heikkonen@nkl.fi ja
  • oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, p. 09 3960 4604, liisa.murto@nkl.fi

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri