Vam­mais­foo­ru­mi ry:n lau­sun­to SO­RA-työ­ryh­män esi­tyk­siin opis­ke­luun so­vel­tu­mat­to­muu­teen rat­kai­suis­ta

Lausunto 20.11.2009

Matti Hietanen, matti.hietanen@minedu.fi
Salla Kalsi, salla.kalsi@minedu.fi
Aira Rajamäki, aira.rajamaki@oph.fi

Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-työryhmä)

Luonnos 21.8.2009

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti SORA-työryhmän esityksiin. Esitykset heikentävät ihmisten yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista, mutta eivät paranna merkittävästi potilasturvallisuutta.

Yleistä

Vammaisfoorumi ry on tutustunut Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja ?työryhmän (SORA-työryhmä) 21.8.2009 päivättyyn esitysluonnokseen.

Opetusministeriö on asettanut SORA-työryhmän valmistelemaan tarvittavat säädösmuutokset yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön koskien koulutuksen aikana ilmenevää eri tekijöiden aiheuttamaa soveltumattomuutta. Valmisteilla olevat säädösmuutokset koskevat pääasiassa opiskeluoikeuden peruuttamista alalle soveltumattomuuden vuoksi, pysyvää oppilaitoksesta erottamista väärinkäytösten seurauksena, välttämättömien päihdetestien käyttöönottoa sekä edellä mainittuihin tilanteisiin liittyviä tiedonvaihtoa ja tietosuojaa koskevia kysymyksiä.

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti SORA-työryhmän esityksiin. Vammais-foorumi muistuttaa työryhmää perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin kirjatuista säännöksistä sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta.

Lausunnossaan Vammaisfoorumi käyttää termejä vamma, vammaisuus tai vammainen. Tällä Vammaisfoorumi tarkoittaa vammaa, sairautta tai muuta terveydentilaan liittyvää seikkaa.

Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää SORA-työryhmän huomiota seuraaviin asioihin.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

SORA-työryhmän esitysten periaatteisiin liittyvät oleellisesti opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmistaminen, esteettömän opiskelun tavoitteet ja opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy.

SORA-työryhmä esittää, että tutkinnon suorittamiselle ilmeisenä esteenä ole-va opiskelijan vamma, sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä seikka voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. Peruuttaminen näillä perusteilla olisi mahdollista, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä tai niihin liittyy potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta tai yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Työryhmän mukaan päätöksenteossa olisi kyse alalle soveltumattomuuden ratkaisemisesta ja alan turvallisuusvaatimusten varmistamisesta. Lisäksi esitys työryhmän mukaan edistää lasten ja muiden heikommassa asemassa olevien suojelua. Opiskelualat, joilla suojelu- ja turvallisuusnäkökulmat tulisivat kyseeseen ovat esim. sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala sekä liikenne- ja turvallisuusala.

Vammaisfoorumin mielestä työryhmän esitys ei kohtele opiskelijoita yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuus vaarantuu, jos opiskeluoikeus voidaan peruuttaa vammaisuuden vuoksi ilman erityisen pätevää perustetta. Vammaisfoorumi perustelee näkemystään mm. perustuslain syrjinnän kiellolla, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esim. vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Työryhmän mainitsemat opiskelualat, joilla suojelu- ja turvallisuusasiat tulisivat kyseeseen ovat aloja, joilla on paljon koulutustarjontaa, ja jotka ovat soveltuvia myös eri tavoin vammaisille opiskelijoille. Poikkeuksena on kuljetusala, jonka opiskelijalla ei luonnollisesti saa olla turvallisuutta vaarantavia aistivammoja. Vammaisfoorumin mielestä tällaiset työryhmän esittämät alarajaukset vaarantavat vammaisten opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet kyseisillä aloilla.

Työryhmän mukaan koulutuksen järjestäjän ja korkeakoulun tulee opiskeluoikeuden peruuttamisen käsittelyn yhteydessä edistää opiskelijan hakeutumista muuhun koulutukseen. Esimerkkeinä työryhmä mainitsee toiselle alalle tai erityisoppilaitokseen hakeutumisen. Vammaisfoorumin mielestä tässä on vaarana vammaisten opiskelijoiden entistä aktiivisempi ohjaaminen erityisoppilaitoksiin, joka on vastoin inkluusioajattelua. Erityisoppilaitos on yksi vaihtoehto muiden koulutusvaihtoehtojen joukossa. Sitä ei tule pitää itsestään selvänä koulutuspaikkana vammaisille opiskelijoille. Jo nykyisin osa koulutuksen järjestäjistä suhtautuu negatiivisesti vammaisen opiskelijan oppilaaksi ottamiseen ja ohjaa hänet aktiivisesti saman alan opintoihin erityisoppilaitokseen. Työryhmän esityksen toteutuminen todennäköisesti lisää tällaista menettelyä.

Esityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevässä luvussa ei lainkaan nosteta esiin eri tavoin vammaisten työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Vammaisten kohdalla työllistymiseen vaikuttavat koulutuksen ja työkokemuksen ohella myös esim. asenteet. Työryhmä ei myöskään ole ottanut huomioon esityksen vaikutuksia vammaisten mahdollisuuksiin hakeutua koulutukseen. Esitettyjen muutosten seurauksena voi olla, etteivät vammaiset opiskelijat enää välttämättä kerro vammaisuuden opiskelussa aiheuttamista erityisjärjestelyjen tarpeista. Vaara on todellinen eikä toteutuessaan hyödytä opiskelijoita eikä koulutuksen järjestäjiä tai korkeakouluja.

Fyysiset ja psyykkiset vammat ja sairaudet

SORA-työryhmän esityksen mukaan opiskelijalta voitaisiin peruuttaa opiskelu-oikeus, jos hänellä ilmenee koulutuksen aikana sellainen terveydentilaan liittyvä seikka, joka on ilmeinen este tutkinnon suorittamiselle. Terveydentilaan liittyvät seikat olisivat fyysisiä tai psyykkisiä vakavia ja luonteeltaan pysyviä sairauksia tai vammoja, joiden vuoksi tutkinnon suorittaminen ei ilmeisesti olisi mahdollista. Opiskeluoikeuden peruuttamisen tulisi perustua objektiiviseen arvioon siitä, että terveydentilaan liittyvä seikka estää ko. alan opinnot ja voisi vaarantaa muiden ihmisten turvallisuuden.

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti opiskeluoikeuden peruuttamiseen vammaisuuden perusteella. Vammaisuus rajoittaa ammatin valintaa ja koulutusmahdollisuuksia, mutta se ei saa olla este ammatillisten haaveiden ja tavoitteiden toteuttamiselle. Eri tavoin vammaiset voivat opiskella ja tehdä työtä eri aloilla samalla tavoin kuin vammattomat. Vamman aiheuttamat rajoitukset tulee ottaa huomioon, mutta vammaisuuden käyttö opiskeluoikeuden peruuttamisen perusteluna on harkittava todella tarkoin.

Vammaisfoorumin mielestä lähtökohtana tulee olla esteettömän opiskelun periaate, joka tulee siirtää myös käytäntöön. Vammaisuuteen ja opiskeluun liittyvät asiat tulee ensisijassa ratkaista opiskelujärjestelyillä, apuvälineillä, liikkumisen ja viestinnän esteettömyydellä sekä muilla tarvittavilla palveluilla ja tuki-toimilla.

Alalle soveltumattomuudelle ei pidä asettaa mitään diagnoosiin liittyviä määrittelyjä. Eri tavoin vammaiset ja heidän toimintakykynsä ovat yksilöllisiä. Diagnoosi tai vammaisuuden aste eivät saa olla suoraan opiskeluoikeutta rajoittavia seikkoja. Koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun on otettava vakavasti asiantuntijoiden lausunnot, jotka koskevat vammaisuutta ja sen vaikutuksia toimintakykyyn. Kyse on monialaisesta osaamisesta, joten vammaisuuteen liittyviä opiskeluoikeuden rajoituksia ei tule ratkaista vain koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun osaamisen perusteella.

Opiskeluoikeuden edellytysten arviointi

SORA-työryhmä ehdottaa, että opiskelijan tulee opintojen aikana pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle tai korkeakoululle terveydentilan arvioinnissa tarvittavat tiedot opiskeluoikeuden edellytysten arviointia varten. Nykyisin vain ammatilliseen koulutukseen pyrkivän opiskelijan tulee antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Lisäksi työryhmä esittää, että opiskelija voidaan perustellusta epäilystä määrätä opintojen aikana tarkastuksiin ja tutkimuksiin terveydentilan toteamiseksi. Perusteltu epäily terveydellisestä esteestä tutkinnon suorittamiseen voi esityksen mukaan perustua esim. opettajan tai harjoittelun ohjaajan tekemiin havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai työsuorituksesta.

Vammaisfoorumi suhtautuu kriittisesti esitykseen. Vammaisuuden vuoksi tutkimuksiin määrääminen kesken opintojen voi vaarantaa vammaisen opiskelijan yhdenvertaisuuden ja oikeuden saada koulutusta. Opettajan tai harjoittelun ohjaajan tekemät havainnot vammaisen opiskelijan toiminnasta eivät välttämättä ole päteviä, sillä opetushenkilöstön tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn ei ole kattavaa. Lisäksi esitys saattaa vaikuttaa siihen, miten halukkaasti opiskelijat kertovat vammaisuuden opiskeluun aiheuttamien erityisjärjestelyjen tarpeesta, koska mahdollisuus opiskeluoikeuden peruuttamiseen vammaisuuden vuoksi ylläpitää epävarmuutta todellisesta mahdollisuudesta opiskella, valmistua ja työllistyä.

Työryhmä esittää, että koulutuksen järjestäjällä olisi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilöltä kirjallinen johto-päätös opiskelijan terveydentilasta opiskeluoikeuden arviointia varten. Vammaisfoorumi korostaa, ettei tällaista johtopäätöstä voida hankkia opiskelijan tietämättä. Vammaisuuden toimintakyvylle aiheuttamat rajoitukset ovat asioita, joihin ei kuka tahansa terveydenhuollon ammattihenkilö voi ottaa kantaa. Pelkkä terveydenhuollon koulutus ei anna pätevyyttä arvioida vammaisuuden aiheuttamaa haittaa tai rajoitusta. On välttämätöntä, että johtopäätöksen antaa kyseessä olevaan vammaisuuteen perehtynyt asiantuntija, jolla on tosiasiallista kokemusta vammaisuuteen liittyvistä toimintarajoitteista.

Jos rekisteriin kirjataan terveydentilaa koskevia tietoja, ne on poistettava sieltä viimeistään neljän vuoden kuluttua. Vammaisfoorumi pitää hyvänä esityksen selkeää aikarajaa, sillä esim. vammaisuuteen liittyvien tietojen säilyttäminen tarpeettomasti ei ole suositeltavaa.

Koulutusalan vaihtaminen opiskelupaikan sisällä

SORA-työryhmä ehdottaa, että opiskelijan kanssa olisi tarvittaessa mahdollista sopia siirtymisestä saman koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun järjestämään muuhun koulutukseen. Siirron edellytyksenä olisi arvio siitä, että opiskelijalla on edellytykset saavuttaa tutkintovaatimukset toisella alalla, ja että opiskelija täyttää tälle alalle asetetut opiskelijavalintakriteerit.

Jos vammainen opiskelija on hakeutunut ns. väärälle alalle esim. puutteellisen opinto-ohjauksen tai puutteellisten tietojen vuoksi, on suositeltavaa, että hän voi siirtyä saman koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun sisällä toiselle koulutusalalle. Siirron tulee perustua vammaisen opiskelijan omaan kiinnostukseen uutta alaa kohtaan. Siirrossa on huolehdittava aikaisempien opintojen mahdollisesta hyväksilukemisesta, jottei vammainen opiskelija joudu suorittamaan uudelleen opintojaksoja, joista hänellä on jo uuteen koulutukseen soveltuva suoritus. Kuten työryhmäkin toteaa, siirto on vahvistettava kirjallisesti myös oppilaitoksen taholta. Ellei siirtyminen ole mahdollista, vammaisen opiskelijan tulee saada riittävää ohjausta opiskelusuunnitelmiensa laatimiseen. Prosessissa on välttämätöntä huolehtia opiskelijan oikeusturvan toteutumisesta.

Opinto-ohjauksen kehittäminen

Opinto-ohjauksella on huomattava merkitys opiskelemaan hakeutumisessa ja alavalinnassa. Vammaisfoorumi korostaa, että opinto-ohjaajilla tulee olla riittävä tietämys vammaisuudesta ja sen vaikutuksesta opiskelupaikan ja ?alan valintaan. Työnsä tukena opinto-ohjaajat voivat käyttää mm. järjestöissä olevaa asiantuntemusta.

Koulutuskokeilun tavoitteena on mm. tutustua opiskelualaan ja sen vaatimuksiin sekä opiskelun käytännön asioihin. Opinto-ohjauksen kehittämisen ohella on muistettava mahdollisuus koulutuskokeiluihin.

Koeaika opintojen yhteydessä

SORA-työryhmä ottaa esiin koeajan mahdollisuuden opintojen yhteydessä. Koeaika tekisi opiskeluoikeuden peruuttamisesta erittäin helppoa ja aiheuttaisi opiskelijalle turhaa epävarmuutta heti opintojen alkuvaiheessa. Vammaisfoorumin mielestä koeajan käyttöön ottaminen aiheuttaisi useita ongelmia, joiden vuoksi ajatusta opintoihin liittyvästä koeajasta ei voida pitää hyvänä. Koeaika sopii paremmin työelämään ja on käytössä myös oppisopimuskoulutuksessa.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeuden palauttamista voisi SORA-työryhmän esityksen mukaan hakea, jos opiskeluoikeus on peruutettu esim. siksi, ettei opiskelija saavuttanut tutkinnolle asetettuja erityisiä ammattitaitovaatimuksia tai opiskelijalla ilmeni tutkinnon suorittamisen ilmeisesti estävä terveydentilaan liittyvä seikka. Koulutuksen järjestäjä voisi esityksen mukaan palauttaa opiskeluoikeuden, jos opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttanut peruste on poistunut. Näyttövelvollisuus perusteen poistumisesta on opiskeluoikeuden palauttamista hakevalla.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä esitystä opiskeluoikeuden palauttamisesta. Koulutuksen järjestäjän vaatima näyttö voi perustua esim. lääkärinlausuntoon, toimintakyvyn arviointiin osallistumiseen ja muuhun mahdolliseen lausuntoon. Vammaisfoorumi korostaa, että opiskeluoikeuden palauttamiseen ja vammaisuuteen liittyvät seikat on ohjeistettava tarkoin ja käytäntöjen tulee olla yhtenäiset. Opiskeluoikeuden palauttamisen tulee olla viimesijainen keino, sillä lähtökohtana tulee olla se, ettei vammaisuuden perusteella voida peruuttaa opiskeluoikeutta kuin äärimmäisissä tapauksissa.

Lisätietoa

Näkövammaisten Keskusliitto ry, Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri