Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä laik­si ta­kuue­läk­kees­tä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lausunto 18.12.2009

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta saada lausua hallituksen esityksestä laiksi takuueläkkeestä.

Vammaisfoorumi kannattaa lakiesityksen tavoitetta turvata nykyistä paremmin kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulo. Kaikki toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan pitkäaikaisesti kansaneläkkeen ja pienimpien työeläkkeiden varassa elävien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asemaa, ovat kannatettavia. Suurin merkitys takuueläkkeellä on kuitenkin lyhyen ajan Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka ovat vanhuuseläkeiässä tai työkyvyttömiä ja ovat oikeutettuja maahanmuuttajien erityistukeen.

Vammaisfoorumi kiittää lakiesitystä siitä, että takuueläke esitetyssä muodossa toteutuessaan poistaisi perhesuhteiden vaikutuksen vähimmäiseläkkeen määrään. Täysimääräinen takuueläke olisi yhtä suuri riippumatta siitä, onko henkilö avio- tai avoliitossa vai asuuko hän yksin. Kuten hallituksen esitysluonnoksessakin todetaan, kansaneläke on tällä hetkellä toimeentulotuen lisäksi ainoa toimeentuloturvan muoto, jossa puolison olemassaolo alentaa etuuden täyttä määrää. Tällainen säännös voi käytännössä estää kansaneläkettä saavien avioitumiset ja avoliitot.

Vammaisfoorumi kannattaa lakiesitykseen sisältyvää kerran vaalikaudessa tehtävää takuueläkkeen tason tarkistamista. Positiivista on, että hallituksen esityksen 34 §:n 2 momentissa otetaan kantaa siihen, miten takuueläkkeen taso muutetaan, mikäli valtioneuvosto katsoo, ettei takuueläkkeen taso vastaa ansiotason kehitystä.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että esitetty täysimääräinen takuueläke (685 ?/kk vuoden 2010 tasossa) ei kuitenkaan yksinään riitä turvaamaan kohtuullista toimeentuloa pienituloisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille, joille kohdentuu kaikkein suurin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksurasitus.
Vammaisfoorumi haluaa myös kiinnittää huomiota eräisiin lakiesityksen puutteisiin, joiden vaikutukset eivät tue tavoitetta parantaa kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa ja jotka ovat osin ristiriidassa mm. yhdenvertaisuuslain ja YK:n vammaisten oikeuksia koskevan ihmisoikeussopimuksen kanssa.

Sokean tai liikuntakyvyttömän maahanmuuttajan asema

Takuueläkkeen määräytymisperusteita koskevan luvun 7§ todetaan, että kansaneläkelaista poiketen sokealla tai liikuntakyvyttömällä maahanmuuttajalla ei olisi oikeutta takuueläkkeeseen. Lakiesityksen yleisperusteluissa tätä rajausta kommentoidaan seuraavasti: ? Maahanmuuttajan erityistukea ei kuitenkaan myönnetä pelkästään sillä perusteella, että henkilö on sokea, liikuntakyvytön tai pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua?.

Vammaisfoorumi pitää tätä rajausta syrjivänä ja vaatii sen poistamista.
Vammaisfoorumi katsoo, että tämä määritelmä tulee korvata laissa maahanmuuttajan erityistuesta annetulla määritelmällä (2§ 1 mom.) työkyvyttömyydestä. Näin mahdollistetaan yhdenvertaisesti myös näkö- ja liikuntavammaisille maahanmuuttajille oikeus takuueläkkeeseen työkyvyttömyyden perusteella.

Eläkkeen lepäämäänjättämisessä noudatettava takuueläkkeen väliaikaista keskeyttämistä

Pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelmassa painotetaan erityisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaan ja työelämään osallistumisen tukemista. Työ on hallitusohjelman mukaan paras keino syrjäytymisen ehkäisemisessä ja köyhyyden torjumisessa. Vammaisten henkilöiden työelämään osallistuminen on tärkeää ja tarpeellista myös työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Nyt annetun lakiesityksen suurimpana ongelmana Vammaisfoorumi pitää lakiesityksen 23§ sisältyviä takuueläkkeen lakkaamisen kriteereitä, joiden mukaan takuueläke lakkautettaisiin muutosta seuraavan kuukauden alusta, jos eläkkeensaajan työkyvyttömyyseläke jätetään lepäämään. Vammaisfoorumi katsoo, että eläkkeen lepäämäänjättäminen ei sovi takuueläkkeen lakkauttamisperusteeksi. Eläkkeen lepääminen on kaikissa työkyvyttömyyseläkemuodoissa rinnastettu eläkkeen maksatuksen väliaikaiseen keskeyttämiseen, Näin niin tulee olla myös takuueläkkeen kohdalla. Vammaisfoorumi vaatii, että eläkkeen lepäämäänjättämisen osalta takuueläkkeeseen tulee soveltaa lakiesityksen 22§ mukaista maksatuksen väliaikaista keskeyttämistä.

Eläkkeensaajan asumistuki uudistettava

Nyt esitetyssä muodossaan takuueläke luetaan tuloksi määriteltäessä eläkkeensaajan asumistukea. Tämä tarkoittaa sitä, että takuueläke ylittäisi eläkkeensaajan asumistuessa yksinäisen henkilön ja puolisoiden lisäomavastuurajat, jolloin se vähentäisi noin 44 900 yksinäisen henkilön ja 7 600 avio- tai avoliitossa olevan eläkkeensaajan asumistukea. Tämä merkitsee samalla takuueläkkeellä tavoiteltavien vaikutusten tosiasiallista heikentämistä. Kuten lakiesityksessäkin todetaan, pienenisi esimerkiksi täyttä kansaneläkettä saavan yksinäisen henkilön asumistuki noin 4,5 euroa kuukaudessa. Summa voi vaikuttaa mitättömältä mutta kaikkein pienimpien eläketulojen varassa eläville henkilöille kyseessä on ennen kaikkea inhimillisiin perustarpeisiin kohdistuva negatiivinen tulovaikutus.

Sosiaaliturvan uudistamista pohtivan SATA-komitean yhtenä tehtävänä on ollut asumistukijärjestelmän selkeyttäminen. Saatujen ennakkotietojen mukaan määräaikaan mennessä tultaisiin antamaan ehdotuksia vain yleisestä asumistuesta. Vammaisfoorumi vaatii eläkkeensaajan asumistuen uudistamista siten, etteivät vähäiset tai pienet tulojen lisäykset, olivat ne sitten eläkkeen tai ansiotulojen muodossa, automaattisesti alentaisi eläkkeensaajan asumistukea. Nykyisellään säännökset melko tehokkaasti estävät vammaisia henkilöitä mm. hankkimasta pieniä lisäansioita eläkkeensä jatkeeksi ja aiheuttavat paljon puhutun tuloloukun.

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri