Vam­mais­foo­ru­min lau­sun­to hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä Edus­kun­nal­le laeik­si vam­mais­ten hen­ki­löi­den tulk­kaus­pal­ve­luis­ta

Lausunto 17.11.2009

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuultavaksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluja koskevan lakiesityksen osalta. Kiitämme valmisteluvaiheessa tehdystä yhteistyöstä sekä järjestöjen asiantuntijuuden hyödyntämisestä lain valmistelussa. Erityisen myönteistä on esityksessä esitetyt VPL:n mukaisista tulkkipalveluista poikkeavat lain tasoiset täsmennykset ulkomailla tapahtuvaan tulkkaukseen, opiskelutulkkauksessa tarkoitettuun opiskeluun ja säädökset etätulkkauksesta ja etätulkkauksessa tarvittavista apuvälineistä. Esityksessä lain yleis- ja yksityiskohtaisissa perusteluissa tuodaan hyvin esiin myös niitä ongelmia ja huolia, joita järjestöt ovat tuoneet esille.

Mielestämme uudessa laissa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista ei tule säätää vähimmäistuntimääriä työhön, asiointiin, harrastuksiin ja yhteis-kunnalliseen osallistumiseen myönnettäviin tunteihin. Hallituksen esityksessä lain yleisperusteluosassa tuodaan hyvin esiin niin perusoikeudet kuin YK:n vammaisten oikeuksien sopimusten velvoitteet, mitkä puoltavat vähimmäistuntimääristä luopumista.

Esitämme hallituksen esityksen lain 6 §:n poistamista ja 5 §:n kirjoittamista seuraavasti (muutokset kursiivilla):

5 §
Tulkkauspalvelun edellytykset ja määrä

Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistykseen.

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.
Tulkkauspalveluja on järjestettävä edellä mainittuihin toimintoihin yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Perustelut vähimmäistuntimäärien poistamiseksi

Hallituksen esityksessä lain 6 §:n 1 momentissa määritellään vähimmäistuntimäärät ja 2 momentissa säädetään, että tulkkauspalvelua järjestetään 1 momentissa säädettyä enemmän, jos se asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. Tämä on ristiriitaista, koska määrite vähintään jo itsessään pitää sisällä sen, että tunteja voidaan myöntää enemmän. Lisäksi lakiluonnoksen 10 § 2 momentissa todetaan, että tulkkauspalvelua toteutettaessa on otettava huomioon palvelunkäyttäjän toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Vähimmäistuntimäärien säätäminen on ristiriidassa sekä 10 § 2 momentin että 6 § 2 momentin säädösten kanssa.

Hallituksen esityksessä lain yleisperusteluissa ja yksityiskohtaisissa perusteluissa tuodaan useita kertoja esiin, että tulkkipalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirrossa kunnilta Kelalle ei lisätä eikä vähennetä palvelun saajien oikeuksia. Vammaispalvelulain tarkoitus ja henki sekä käytäntö ovat tukeneet sitä, että VPL:n mukaisia tulkkipalveluja on myönnetty henkilön tarpeen mukaan. Näin ollen vähimmäistuntimäärästä luopuminen ei lisää vammaisen henkilön oikeuksia.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että siirto tehdään kustannusneutraalisti. On esitetty epäily, että vähimmäistuntimäärien poistaminen aiheuttaisi kustannusten nousua. Vammaispalvelulain mukaisia tulkkipalveluja toteutettaessakin tuntimäärät ovat olleet vähimmäistuntimääriä, joilla on haluttu turvata tietty minimitaso kaikille palvelunkäyttäjille kaikissa kunnissa, mutta tulkkipalvelua on myönnetty asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Vähimmäistuntimääristä luopumisen vuoksi ei ole odotettavissa palvelun käytön kasvua. Sen sijaan vähimmäistunti-määriä ylittävien tuntien erillinen hakeminen, päätöksenteko ja seuranta aiheuttavat työtä ja kustannuksia.

Helsingissä marraskuun 17. päivänä 2009

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

  • Palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto ry, p. 040 757 8223, ilona.toljamo@cp-liitto.fi
  • oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, p. 050-550 8899,  liisa.murto@nkl.fi