Vam­mais­foo­ru­mi ry:n lau­sun­to val­tio­neu­vos­ton ih­mi­soi­keus­po­liit­ti­ses­ta se­lon­teos­ta

Lausunto 12.3.2009

Oikeusministeriö

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Vammaisfoorumi keskittyy tässä lausunnossa selonteon kansalliseen osaan. Vammaisfoorumi pitää hyvänä kehityksenä, että selonteossa kansallisten ihmisoikeuksien käsittelyä tullaan entisestään syventämään. Vammaisten osalta keskeisenä on yhdenvertaisuus, osallisuus ja oikeus tarpeellisiin palveluihin

Vammaisfoorumin mielestä selonteossa tulee ottaa vahvemmin huomioon YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimus mainitaan lyhyesti selonteossa ja viitataan lainsäädännön muutostarpeisiin. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen jo maaliskuussa 2007 ja sopimus tuli voimaan toukokuussa 2008. On hyvä, että Suomi saattaa lainsäädännön sopimuksen mukaiseksi ennen ratifiointia mutta tämä tulisi tapahtua huomattavasti nopeammin. Suomen tulisi myös saada sopimuksen suomen- ja ruotsinkielinen käännös tehtyä.

Sopimuksen vaatimat lainsäädäntömuutokset tulisi saattaa pikaisesti päätökseen, jotta sopimus voitaisiin ratifioida. Muutoksille tulisi olla selkeä tavoiteaikataulu eikä voida vaan todeta että muutosten tekeminen vie aikaa. Vammais-foorumi näkee YK:n vammaissopimuksen voimaansaattamisen ja täysivaltaisen soveltamisen yhtenä tärkeänä painopistealueena kansallisessa ihmisoikeustoiminnassa. Sopimus tulisi ottaa laaja-alaisesti huomioon kaikilla hallinnon aloilla ja sopimuksen 4 artiklan mukaiset yleiset velvoitteet tulisi toteuttaa yksityiskohtaisten velvoitteiden lisäksi.

Sopimuksen ratifioinnin mahdollistamiseksi tulisi, kuten selonteossa todetaan; muuttaa kotikuntalakia, sosiaalihuoltolakia ja kehitysvammalakia. Eri hallinnon aloilla tulisi lisäksi selvittää muut sopimuksen edellyttämät muutos- ja kehittämistarpeet ja nämä tulisi saattaa pikaisesti voimaan. Tietoisuuden lisääminen (8art.) vammaisuudesta ja vammaisten oikeuksista on yksi sopimuksen keskeisin kohta laaja-alaisen syrjinnän kiellon ohella. Valtiovallalla on velvollisuus sopimuksen perusteella ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin asenneilmapiirin parantamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi ja näin edistää syrjinnän poistamista.

Sopimuksen velvoitteiden mukaisesti tulisi perustaa riippumaton ja toimiva kansallinen toimielin, joka vastaa sopimuksen täytäntöönpanon edistämisestä, suojelusta ja seurannasta artiklan 33 mukaisesti. Tässä toimielimessä tulee olla osallisena vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt. Yleisestikin vammaisten osallistaminen päätöksentekoon ja toimintaan on sopimuksen yksi tärkeä edellytys. Yhdenvertaisuustoimikunta käsittelee yhdenvertaisuuslain muuttamista, johon sisältyy myös YK:n vammaissopimuksen vaatimukset valvonnan, edistämisen ja seurannan osalta. Vammaisfoorumi pitää tärkeänä että perustettaisiin oma vammaisvaltuutettu. Jos kuitenkin päädytään perusta-maan yhteinen yhdenvertaisuusvaltuutettu, tulee toiminnassa varmistaa, että vammaisasioiden hoitamiseen on riittävä asiantuntemus ja että vammaissopimuksen 33 artiklan mukainen vammaisten osallisuus vaatimus toteutuu.

Vammaisfoorumi korostaa, että YK:n vammaissopimuksen asettamia velvoitteita ja periaatteita tulee tarkastella laajasti ha horisontaalisesti valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa. Käsiteltävien asiakokonaisuuksien osalta kuten työllisyys, toimeentuloturva ja asuminen tulisi huomioida YK:n vammaissopimuksen vaatimukset.

Vammaisfoorumi pitää tärkeänä että selonteossa on nostettu esille oikeusturvan toteutumisen ongelmat Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan osalta. Vaikka lautakuntaa on uudistettu, ovat käsiteltyajat edelleen aivan liian pitkiä. Lautakunnassa käsitellään sellaisia perustavan laatuisia etuuksia, joissa henkilöiden ihmisoikeudet ja perusoikeudet vaarantuvat, jos käsittely muutoksenhaunlautakunnassa kestää kuukausia, jopa yli vuoden. Tällä hetkellä olevien muutosehdotusten mukaisesti ollaan Kelalle siirtämässä uusia tehtäviä, jotka liittyvät vammaisten saamiin etuuksiin ja palveluihin. Ennen kuin näitä tehtäviä voidaan siirtää Kelalle, tulee muutoksenhaun täyttää perus- ja ihmisoikeusvaatimukset.

Ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa vastuuministeriöinä on ulkoministeriö ja oikeusministeriö. Vammaisfoorumi pitää kuitenkin tärkeänä, että kaikkien ministeriöiden osalta kiinnitettäisiin huomiota ihmisoikeusosaamiseen ja ihmisoikeuksien merkitystä tulisi vahvistaa. Keskushallinnon ohella myös kuntien asemaan ja rooliin ihmisoikeuksien vahvistamisessa tulisi kiinnittää eritystä huomiota. Varsinkin kuntalaisten yhdenvertaista asemaa ja perus-oikeuksien yhdenvertaista toteutumista tulisi parantaa.

 

VAMMAISFOORUMI RY

Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri