NKL:n lau­sun­to liik­ku­mis­ra­joit­teis­ten ih­mis­ten huo­mioi­mi­ses­ta rau­ta­tie­jär­jes­tel­mäs­sä

Lausunto 24.8.2009

Rautatievirasto
kirjaamo@rvi.fi

Lausuntopyyntönne 10.7.2009

Rautatieviraston määräysluonnos liikkumisrajoitteisten henkilöiden
huomioimisesta rautatiejärjestelmässä.

Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Rautatieviraston määräysluonnoksesta liikkumisrajoitteisten henkilöiden huomioimisesta rautatie-järjestelmässä.

Näkövammaisten keskusliitto pitää erittäin tärkeänä, että määräyksen toimenpi-teet toteutetaan rautatiejärjestelmässä kokonaisvaltaisesti mahdollisimman pi-kaisesti. Rautatiejärjestelmän saattaminen esteettömäksi liikkumisrajoitteisille henkilöille turvaa heidän liikkumisvapauden ja saattaa heidät paremmin yhden-vertaiseen asemaan muiden matkustajien kanssa.

Seuraavassa on esitetty yksityiskohtaisia kommentteja ja korjausehdotuksia määräysluonnokseen.

Yksityiskohtaiset kommentit

Kohta 2 Määritelmät

Katsoisimme että kontrastin määritelmää tulisi muuttaa seuraavasti:
Kontrastilla tarkoitetaan kahdella vierekkäisellä pinnalla käytettävän värin välistä tummuusaste-eroa, toisin sanoen kummankin heijastuvuuden (luminanssin) mukaista erottumista toisistaan.

Kohta 3.1 Pysäköinti

Kohdassa käytettyä inva sanaa ei tulisi mielellään enää käyttää, oikea nimitys on vammaisen pysäköintilupa ja liikkumisesteisen autopaikka. Ehdottaisimme, että teksti korvattaisiin seuraavasti: "Rautatieliikennepaikalla, jolla on pysäköintialue, on varattava liikkumisesteisen autopaikka vammaisen pysäköintiluvan haltijan avoneuvolle mahdollisimman lähelle hänelle soveltuvaa sisäänkäyntiä

Kohta 3.4.1 Ovien ja sisäänkäyntien toiminnalliset vaatimukset

Oven sisäpuolella, saranapuolella, tulee olla vaakasuuntainen lankavedin 800 mm:n korkeudella lattiasta, jotta oven kiinnivetäminen pyörätuolista käsin on mahdollista. Mielestämme sanan työntötangot tulee korvata sanalla lankavetimet.

Kohta 3.9.1 Lipunmyynti-, neuvontapistettä sekä asiakkaan tukipalvelupistettä koskevat toiminnalliset vaatimukset

Asiakaspalvelupöydän vapaan polvitilan oikeat mitat ovat: syvyys 600 mm, leveys 800 mm, korkeus 670 mm.

Kohta 3.11.1 Näkyvää tiedotusta koskevat toiminnalliset vaatimukset

Mielestämme tässäkään ei tulisi käyttää invalidisanaa vaan sivulla 20 kohdassa "Seuraavat symbolit ja merkit on oltava" kohta a muutettaisiin seuraavaan muotoon "kansainvälinen pyörätuolisymboli" (ISA, International Symbol of Access)

Kohta 3.15 Portaikko

Tekstissä mainittu sana kaistale tulee korvata sanalla varoitusalue
Varoitusalueita käytetään näkövammaisten liikkumisen ohjauksessa tai varoittamassa suojatiestä, portaista, reunatuesta, luiskasta tai muista tasoeroista. Varoitusalueissa tulee olla päällysteestä selvästi erottuva tummuus- tai tuntokontrasti

Kohta 4.3.1 Oven käyttölaitteen yleiset vaatimukset

Käsitoimisen käyttölaitteen on erotuttava kontrastin avulla taustastaan.

Kohta 4.3.2.1 Toiminnalliset vaatimukset

Oviaukon on erotuttava kontrastivärinsä tai -merkintöjensä puolesta rautatiekaluston kyljestä.

Kohta 4.3.5.1 Toiminnalliset vaatimukset (viides kappale)

Sana kaistale tulee korvata sanalla kontrastimerkintä.

Kohta 4.5.2.2 Esteetön wc

Oven lukituksesta on oltava näköön ja tuntoon perustuva merkintä ja kuuluva äänimerkki.

Koskien WC:n hälyttimiä on määräyksessä mainittu että, "yhden hälyttimen on sijaittava enintään 200-300 mm korkeudella pystysuoraan lattiapinnasta ja yhden hälyttimen on sijaittava 800 mm korkeudella pystysuoraan lattiapinnasta"

Suosituksena kuitenkin olisi että, Wc-tilassa tulee olla kaksi eri hälytyspaikkaa: naru, joka kiertää seinällä koko wc-tilan ympäri noin 200 ? 300 mm:n korkeudella lattiasta (ulottuminen lattialta, naru ei ole siivouksen tiellä) sekä katosta roikkuva naru, joka ulottuu wc-istuimen etupuolella noin 800 mm:n korkeudelle lattiasta (ulottuminen wc-istuimelta, naru ei ole siivouksen tiellä)

Kohta 4.7.4 Reittiä ja paikanvarausta koskevan tiedottamisen toiminnalliset vaatimukset (kolmanneksi alin kappale)

Määräyksessä on todettu seuraavasti: Jos istuimet on yksilöity numeroilla tai kirjaimilla, istuimen numero tai kirjain on esitettävä jokaisessa istuimessa tai jokaisen istuimen vieressä vähintään 12 mm korkeilla kohomerkinnöillä.
Tähän tulisi lisätä, että numerot ja kirjaimet on Lisäksi esitettävä pistekirjoitus-merkinnöillä.

Pistemerkinnöillä tulisi olla merkittynä myös vaunujen numerot ja hyttien numerot.

Kohta 4.7.5 Reittiä ja paikanvarausta koskevan tiedottamisen osatekijä-vaatimukset (viimeinen kappale)

Määräyksessä on nyt todettu että "jos lukuetäisyys on yli 5000 mm, merkkien kirjasinkorkeuden on oltava vähintään 35 mm."

Suosituksena kuitenkin on, että sopiva kirjasinkoko opasteissa, joiden välittömään läheisyyteen pääsee, on 15 mm. Sijaintia ja suuntaa osoittavissa opasteissa, jotka luetaan muutaman metrin etäisyydeltä, mutta joiden välittömään läheisyyteen myös pääsee, suositeltava kirjasinkoko on 25?40 mm. Nimikilvissä tms., jotka luetaan 1?3 metrin etäisyydeltä kirjasinkoon tulee olla 70?100 mm. Kulkuväylän yläpuolella, yli kahden metrin korkeudella sijaitsevissa opasteissa suositeltava kirjasinkoko on 100 mm.)

Kohta 4.8 Sisäporras ja kynnys

Tässä kohdassa tulisi sana kaistale korvata sanalla kontrastiraita

Taulukko 3

Näissä määräyksissä tulisi soveltaa Suomen rakennusmääräyskokoelman osa F1 kohta 2.2.3 määräyksiä. Tämän mukaan luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena enintään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä edellytetään vaakasuoraa vähintään 2000 mm pituista väli-tasannetta. Ilman välitasanteita jatkuva luiska saa olla enintään 5 % (1:20) kalteva. Jos ulkotilassa olevaa luiskaa ei voida pitää sisätilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa, kaltevuutta vastaavasti loivennetaan.

Kohta 4.11.2 Sisään- ja uloskäyntiportaat

Tässä kohdassa sana kaistale tulisi korvata sanalla kontrastiraita

Liite B.5 Induktiosilmukan merkki

Induktiosilmukan merkkinä tulisi käyttää Suomessa ja pohjoismaissa käytössä olevaa ns. T-merkki. Nykyisin käytössä on myös yleiseurooppalainen ETSI-standardin mukainen apuvälinesymboli.

T-merkki

ETSI-standardin mukainen merkki

Lopuksi

Näkövammaisten Keskusliitto pitää lisäksi erittäin tärkeänä, että junavaunuissa on varattuna paikka näkövammaiselle matkustajalle, joka matkustaa opaskoiran kanssa. Liikuntarajoitteisille henkilöille tarkoitettujen paikkojen tulee olla sellaisia, että ne soveltuvat myös opaskoiran kanssa matkustavalle.

Lisäksi pidämme tärkeänä, että tuolien numeromerkinnät sekä vuodeosaston oven numeromerkinnät on merkitty myös pisteillä.

 

Helsingissä elokuun 24. päivänä 2009

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
Toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja

Lisätietoja antaa:

  •  esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen p. (09) 3960 4677, hanna-leena.rissanen@nkl.fi
  • oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto p. (09) 3960 4604, liisa.murto@nkl.fi