NKL:n lau­sun­to EU:n ra­ta­tie­vas­tuua­se­tuk­sen täy­tän­töön­pa­nos­ta Suo­mes­sa

Lausunto 9.4.2009

Oikeusministeriö
lainvalmisteluosasto
PL 25, 00230 VALTIONEUVOSTO
oikeusministerio@om.fi

Lausuntopyyntönne 13.3.2009

EU:n ratatievastuuasetuksen täytäntöönpano Suomessa

Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua oikeusministeriön sekä liikenne- ja viestintäminiteriön kantoihin rautatievastuuasetuksen täytäntöönpanosta.

Näkövammaisten keskusliitto pitää tärkeänä että asetusta sovelletaan myös kansallisessa liikenteessä. Pidämme tärkeänä, että vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksista rautatieliikenteessä säädellään asetuksella. Asetuksen voi-maansaattaminen parantaisi näkövammaisten mahdollisuutta matkustaa junilla ja asettaisi heidät yhdenvertaisempaan asemaan muiden matkustajien kanssa. Käyttäessään julkista joukkoliikennettä vammaiset henkilöt kohtaavat usein esteellisiä kulkuneuvoja ja muita ratkaisuja, jotka estävät tosiasiassa heidän mahdollisuutensa liikkua yhdenvertaisesti yhteiskunnassa.

Asetuksen sanamuodoissa on paljon tulkinnanvaraisuuksia. Näitä olisi hyvä tarkentaa kansallisella lainsäädännöllä. Esimerkiksi 19 artiklan 1 kohdan säädös siitä miten säännöt laaditaan ja miten varmistetaan se että vammaisia ja liikuntarajoitteisia edustavat järjestöt ovat mukana tekemässä sääntöjä. Näillä laadittavilla säännöillä on tärkeä merkitys asetuksen soveltamisen kannalta. Näkövammaisten Keskusliitto pitää erityisen tärkeänä että näiden sääntöjen laadintaan järjestöt osallistuvat täysivaltaisesti, eikä vaan niin että ne lähetään mahdollisesti lausunnolle. Samoin tulisi tarkentaa milloin 19 artiklan 2 kohta voi tulla sovellettavaksi.

Poikkeus vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien auttamisvelvollisuudesta

Jäsenvaltiot ovat asetuksessa todenneet että rautateiden matkustajaliikenteen palvelujen tulisi hyödyntää kansalaisia yleisesti. Sen vuoksi henkilöillä, jotka ovat vammaisia taikka vammasta iästä tai muusta tekijästä johtuen liikuntarajoitteisia olisi oltava samanlaiset mahdollisuudet rautateitse matkustamiseen kuin muilla kansalaisilla. Vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on sama oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, valinnanvapauteen ja syrjimättömyyteen kuin kaikilla muilla kansalaisilla.

Asetuksen 2 artiklan perustella jäsenvaltiot voivat tehdä poikkeuksia asetuksen soveltamisen osalta. Poikkeukset täytyy kuitenkin tehdä syrjimättömyyttä noudattaen. Näkövammaisten keskusliitto pitää syrjivänä menettelynä sitä, että myönnettäisiin poikkeuslupa kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisen liikenteen osalta vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien auttamisvelvollisuuteen asemilla (artiklat 22 - 24). Jos poikkeuslupa myönnetään, asetetaan vammaiset ja liikuntarajoitteiset huonompaan asemaan ilman perusteltua syytä. Vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla pitäisi olla samat mahdollisuudet matkustaa rautateillä myös kaupunki-, esikaupunkialueilla.

Artiklan 22 mukainen avunanto rautatieasemilla koskee rautatieasemia, jolla on virantoimituksessa olevaa henkilöstöä. Näillä asemilla pitäisi olla mahdollisuus avustaa vammaista ja liikuntarajoitteista henkilöä myös liikuttaessa kaupunki- ja esikaupunki liikenteessä. Samoin lähiliikenteen ja seutuliikenteen junissa on aina ainakin yksi vaunu jossa on lipunmyyntiä ja näin junan henkilökuntaa. Näissä vaunuissa vammaiset ja liikuntarajoitteiset voisivat saada apua ilman että se aiheuttaisi lisähenkilökunnan tarvetta.

Erityisesti suuremmat lähiliikenteen asemat kuten Pasila ja Tikkurila jossa myös kaukoliikenteen junat pysähtyvät pitäisi olla sellaisia asemia joista vammaiset ja liikuntarajoitteiset saisivat avustusta myös matkustaessa lähi- ja seutuliikenteen liikenteen junissa. Usein näillä asemille myös siirrytään lähiliikenteen junasta kaukoliikenteen junaan. Muillakin lähi- ja seutuliikenteen asemilla, joissa on henkilökuntaa, pitäisi vammaisten ja liikuntarajoitteisten olla mahdollisuus saada apua. Myös vammaisille ja liikuntarajoitteisille pitäisi mahdollistaa työmatkat ja muu liikkuminen paikallis- ja seutujunilla. Kun vammaiset ja liikuntarajoitteiset pystyvät itsenäisesti matkustamaan junilla vähentää se heidän tarvetta turvautua erityispalveluna kunnan järjestämään kuljetuspalveluun.

Muita huomioita

Vammaiset tulisi asettaa myös lipunmyynnin osalta samaan asemaan kuin muut. Tällä hetkellä vammaisten ei ole internetin välityksellä mahdollisuuksia saada ostettuja alennuslippuja eikä esimerkiksi ns. saattajalippua. Näitä lippuja pitäisi pystyä ostamaan internetin välityksellä, jotta vammaisen ja liikuntarajoitteisen joiden muutenkin on vaikea liikkua, eivät joutuisi matkustamaan asemalle ostamaan lippua.

Näkövammaisten keskusliitto pitää tärkeänä että perustettaessa 30 artiklan mukaista elintä valitaan elimeen jäseniksi myös vammaisjärjestöjen edustajat.

Saatettaessa asetusta voiman tulee samalla säätään 32 artiklan mukaiset säännökset asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettäessä seuraamuksista tulee noudattaa artiklan vaatimusta siitä, että seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varottavia. Seuraamusten säätämisellä ja tehokkaan valvontajärjestelmän avulla voidaan vasta taata että asetusta noudatetaan täysimääräisesti käytännössä.

Helsingissä huhtikuun 9 päivänä 2009

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja