Lau­sun­to pe­las­tus­la­ki­luon­nok­ses­ta

Lausunto 18.11.2009

Sisäasiainministeriö
Pelastusosasto
sm.kirjaamo@intermin.fi

Asia: Lausunto pelastuslakiluonnoksesta

Viite: Lausuntopyyntö SM 108:00/2008

Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua pelastuslakiluonnoksesta. Pidämme tärkeänä, että pelastuslakia uudistettaessa otetaan kaikessa huomioon myös näkövammaisten ihmisten erityistarpeet. Säännöksiä luotaessa tulee kuitenkin säilyttää tasapaino turvallisuusvaatimusten ja erilaisten rajoitusten suhteessa. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että lain säännösten tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Turvallisuusvaatimusten osalta tulee kuitenkin säilyttää kohtuus, ettei turvallisuuden perusteella kajota henkilön muihin perustavanlaatuisiin oikeuksiin. Myös turvallisuuden perusteella vaadittavat laitteet, esim. automaattiset sammutuslaitteet, ovat useissa tapauksissa erittäin tarpeellisia mutta esim., jos niitä vaaditaan yksityiseen asuntoon, voi tämä olla kohtuuttoman kallis investointi yksityiselle henkilölle. Taloyhtiöiden osalta tämän tyyppiset vaatimukset voivat johtaa ympäristön taholta jopa vammaisten syrjintään. Tämän päivän vammaispoliittisten periaatteiden mukaisesti myös vammaisten asumisessa pyritään ensisijaisesti integroituihin ratkaisuihin, joissa vammaiset ihmiset voivat asua ja elää aivan kuten vammattomatkin ihmiset.

Lausunnossamme olemme keskittyneet niihin seikkoihin, jotka ovat oleellisia nimenomaan näkövammaisten kannalta.

Lain yksityiskohtaiset kommentit

10 § Rakennusten uloskäytävät

On erittäin tärkeätä että uloskäytävät ja kulkureitit pidetään esteettöminä niin, että myös näkövammaiset voivat mahdollisimman helposti ne hahmottaa. Uloskäytävien ja kulkureittien merkinnän ja valaistuksen osalta tulee huomioida, että myös näkövammaiset pystyvät havainnoimaan turvallisen kulkureitin. Heikkonäköisiä auttavat usein hyvä valaistus ja voimakkaat kontrastit, sokeita erilaiset kohomerkinnät ja materiaalien vaihtelu, ohjauslistat ym.

15 § Rakennuksen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelmaan tulee ehdotetun pykälän mukaan sisällyttää asukkaille ja muille henkilöille annettavat ohjeet. Nämä ohjeet tulee antaa myös näkövammaisille esteettömässä muodossa. Ohjeet voidaan antaa pistekirjoituksella tai sellaisessa sähköisessä muodossa, että se on luettavissa apuvälineillä.

16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa tulee huomioida erikseen myös näkövammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt.

18 § Poistumisturvallisuusvaatimus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Laissa ja perusteluissa on pyritty määrittelemään, mikä on palvelu- ja tukiasuminen. Tämä lista ei ole tyhjentävä. Pidämme tärkeänä, että pykälää sovelletaan nimenomaan asumisyksiköihin mutta laissa tulisi tehdä selkeä rajaus, että tätä lakia ei sovelleta silloin, kun kyseessä on esim. vammaispalvelulain mukainen kotona järjestettävä palveluasuminen. Kun palveluasuminen on järjestetty yksityiseen omistus- tai vuokra-asuntoon, ei tätä pykälää tule soveltaa. Tällöin ei voitaisi esim. vaatia, että yksityiseen asuntoon olisi asennettava automaattinen sammutusjärjestelmä.

46 § Yhteistyö pelastustoiminnassa

Pykälän 8 kohdassa mainitut viranomaistiedotteet tulee välittää esteettömässä muodossa.

89 § Tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten

Pykälässä todetaan, että pelastusviranomaisella on oikeus saada tietoja, jotka koskevat siviilisäätyä, lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa, kansalaisuutta tai ammattia. Esityksessä ei ole esitetty perusteita sille, miksi nämä edellä esitetyt tiedot olisivat nimenomaan tarpeelliset pelastustoiminnan ja valvontatehtävän hoitamisessa. Kun kyse on henkilön yksityisyyteen liittyvistä tiedoista, niin tulee olla selkeät perustelut sille, miksi juuri näitä tietoja kerättäisiin ja mihin tietoja käytettäisiin. Tai jos tietojen keräämiselle ei ole perusteita, niin niitä ei saa kerätä.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja

Lisätietoja:

oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, 050 550 8899,
liisa.murto@nkl.fi