NKL:n lau­sun­to kan­sa­lais- ja kan­sa­lais­jär­jes­töst­ra­te­gias­ta 2009 - 2011

Lausunto 30.3.2009

Sisäasiainministeriö
Viestintäyksikkö
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
viestinta@intermin.fi

Asia

Lausuntopyyntö sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta 2009 - 2011


Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää strategian tekemistä tärkeänä ja toivoo että ministeriössä kiinnitetään jo strategian voimassaoloaikana huomiota siihen, että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Ministeriön toimintaa ohjaavat arvot

Ministeriö mainitsee toimintaa ohjaavina arvoina olevan luotettavuus, muutos-kykyisyys, yhteistyökykyisyys ja avoimuus. Avoimuus on kansalaisjärjestöjen ja ministeriön yhteistyön toimivuuden ja vuorovaikutteisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. On hyvä että tähän kiinnitetään huomiota ja toimintaa pyritään kehittämään entistä avoimempaan suuntaan. On tärkeää että kansalaisjärjestöt saavat tietää ministeriössä vireillä olevista hankkeista jo niiden valmistelu-vaiheessa. Ministeriön internet sivujen kehittäminen tähän suuntaan on ollut kiitettävää. Kiitettävää on ollut myös kansliapäällikön järjestämät ihmisoikeus-aamiaiset. Vastaavanlaisia eri teeman ympärille koottuja tapaamisia voisi olla muitakin.

Valmisteluorganisaatiot

Näkövammaisten Keskusliitto pitää kansalaisjärjestöjen vaikuttamisen ja tiedonsaannin kannalta tärkeänä, että kansalaisjärjestöt olisivat laajemmin edustettuina jo valmisteluorganisaatiossa. Hankkeiden työryhmissä tulisi olla asia-kokonaisuuteen liittyen kattava järjestöjen edustus. Olisi myös suotavampaa, että järjestöjenedustus olisi itse toimikunnassa eikä niin että toimikunnan lisäksi perustettaisiin kansalaisjärjestöjaostoja. Näkövammaisten Keskusliitto pitää kannatettavana sitä, että vähemmistöjen esim. vammaisten edustajat otetaan mukaan työryhmiin kun hanke koskee vammaisten asioita. Toisaalta tämä ei saa johtaa siihen, että kansalaisjärjestöjä kutsutaan paikalle vain silloin kun asia nimenomaisesti koskee jotain erityisryhmää. Tavoitteena pitäisi olla että työryhmissä olisi aina kansalaisjärjestöedustus. Toisaalta tätä kautta valmistelevat virkamiehet saavat hyödyllistä tietoa ruohonjuuritasolta ja hankkeen vaikutuksista käytäntöön.

Kuulemiset

Näkövammaisten Keskusliitto pitää tärkeänä, että järjestöjä kuullaan asioita valmisteltaessa ministeriössä. Jotta voitaisiin puhua todellisesta vaikuttamisesta ja vuorovaikutuksesta tulisi järjestöjä kuulla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Olisi myös suotavaa että kuuleminen ei rajoittuisi vaan yhteen kirjalliseen kuulemiseen vaan kuuleminen voisi olla vuorovaikutuksellista koko prosessin kestävää. Kirjallisiin kuulemisiin tulisi varata riittävä aika. Strategiassa puhutaan 4-6 viikosta ja tämä on riittävä aika kun sitä vain noudatetaan. On myös tärkeää, että strategiassa on erityisesti todettu se, että jos kuuleminen on kesäloma-aikana, tulisi lausunnon antamiseen varata vähintään kaksi kuu-kautta aikaa.

Milloin kuuleminen tapahtuu suullisessa kuulemisessa, on keskustelulle ja järjestöjen kuulemiselle varattava riittävästi aikaa. Kuulemiset tulisi olla todellinen mahdollisuus järjestöille esittää kannanottojaan valmisteilla olevaan asiaan.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää kannatettavana Strategiassa mainittua tavoitetta, että kuulemisista tehdään lausuntoyhteenveto joka julkaistaan Haressa ja internetsivuilla.

Esteetön tiedonsaanti

Strategiassa painotetaan paljon sitä, että tiedonsaantia parannetaan ja tietoa välitetään lähinnä internetsivujen ja valtion hankerekisterin kautta. Nämä tiedonjakelu kanavat tulisi olla esteettömästi saavutettavia. Näkövammaisten osalta tämä tarkoittaa sitä että internetsivuja ja hankerekisteriä pitäisi pystyä lukemaan apuvälineiden avulla.

Näkövammaisten Keskusliitossa kolme näkövammaista, kaksi sokeaa ja yksi heikkonäköinen käyttäjä testasivat sisäasiainministeriön sekä hankerekisterin sivujen esteettömyyden. He käyttivät testeissä seuraavia ohjelmia Windows XP + IE7ä sekä uusimpia apuvälineohjelmia merkkipohjainen Linux (Debian) + tekstipohjaiset Lynx- ja Links2 ?selaimet, Symbian puhelinten (N82 ja E71) selaimia puheohjelman kanssa. Molempien sivustojen piirteet ovat lähellä toisiaan ja seuraavat huomiot koskevat siten sekä SM:n että Haren sivuja. Sivujen alussa on pitkät linkkilistat ilman ohituslinkkiä ("ohita navigaatio"). Hidastaa käyttöä merkittävästi. "On mouse over -linkit" ovat hankalia näkövammaisten kannalta. Sivuilla oleva hakukone on toteutettu javascriptillä, samoin laajennettu hakukone. Muutenkin sivun lähdekoodi sisältää aika raskaasti javaa. Tämä voi olla yksi syy miksi sivut latautuvat hitaasti puhelimen selaimella. Linkeistä osa on huonosti nimettyjä: tyypillisiä "Lue lisää" ja muita vähemmän kuvaavia nimiä löytyy. Otsikko-koodausta käytetty suurimmaksi osaksi hyvin. Mm. hakutuloksissa kaipaisi otsikointia navigointia helpottamaan. Koska kuvia oli vähän, jäi epäselväksi, onko alt-tekstejä käytetty hyväksi. Yleisarviona voi sanoa, että uusimmilla ohjelmilla ja apuvälineillä sivujen käyttö on mahdollista vaikkakin työlästä lähinnä joka sivulla aukeavien, jopa yli 100 linkkiä sisältävien linkkilistojen vuoksi. Tekstiselaimilla sekä puhelimen selaimella käytettynä java /javascriptit ovat suuri ongelma. Positiivista on se, että suurin osa aineistosta on hyvin luettavaa HTML:ää ja PDF-muotoisia dokumentteja ei vilise joka paikassa. Jotta testaustulosta voitaisiin pitää edes pääpiirteittäin kattavana, se vaatisi laajojen sivustojen läpikäyntiä ja useamman tunnin / päivän testaustyötä. Esteettömyystestaus olisi hyvä toteuttaa yhdessä käytettävyystestauksen kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Strategiassa on otettu huomioon yhdenvertaisuuden toteuttaminen ja sen huomioiminen että esim. kuulemistilaisuuden tilat ovat esteettömiä. Tässä tulisi myös ottaa huomioon tiedon saavutettavuus näkövammaisille. Taustanaineistoa ym. materiaalia tulisi olla saatavissa sellaisessa sähköisessä muodossa, että se voidaan lukea apuvälineillä ja materiaalia olisi hyvä olla saatavissa myös pisteillä.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja