NKL:n lau­sun­to edk:n lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nal­le

Lausunto 22.9.2009

EDUSKUNNAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA
00102 Eduskunta

Viite: HE 87/2009, valiokunnan pyyntö kirjallisesta lausunnosta

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää saamastaan mahdollisuudesta lausua mielipiteensä hallituksen esityksestä HE 87/2009 vp laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta.

Ehdotuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston audiovisuaalisista mediapalveluista antama direktiivi.

Näkövammaisten Keskusliitto toteaa, että hallituksen esityksestä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta on jätetty kokonaan pois direktiivin 3 c artiklan velvoite saattaa palvelut asteittain näkö- ja kuulorajoitteisten saataville. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi, joka oli laajalla lausuntokierroksella alkuvuodesta, televisiotoiminnan harjoittajille ehdotettu velvoite saattaa ohjelmistot näkö- ja kuulorajoitteisten saataville oli vielä mukana. Poisjättämistä perustellaan kaupallisten tahojen vastustuksella, teknisten ja taloudellisten selvitysten keskeneräisyydellä ja toisaalta ehdotuksen sanamuotoa, velvoittavuutta ja ulottuvuutta kohtaan esitetyllä kritiikillä. Tekstitys- ja selostusvelvoite on päätetty erottaa nyt käsiteltävästä hallituksen esityksestä valmisteltavaksi yhdessä viestintämarkkinalain (393/2003) 134 §:n siirtovelvoitteen uudelleentarkastelun yhteydessä.

Näkövammaisten Keskusliitto on pettynyt erityisryhmien kannalta erittäin tärkeän velvoitteen jättämisestä pois televisio- ja radiolaista, joka olisi ollut oikea ja looginen säädös ko. määräyksille. Näkövammaisten Keskusliitto pelkää, että direktiivin 3 c artiklan velvoite vesitetään ja sen voimaan saattaminen venyy kohtuuttoman pitkälle tulevaisuuteen. Asia tulisi selvittää pikaisesti ja valtioneuvoston lupaehtoihin tulee saada selkeät velvoittavat määräykset näkö- ja kuulorajoitteisten palvelujen toteuttamisesta. Tämä koskee sekä jatko- että uusia lupia. Kysymys on erityisryhmien osalta sananvapaudesta ja yhdenvertaisuudesta, mihin direktiivin lisäksi Suomea velvoittavat YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksen säännökset, jotka koskevat mm. esteettömän ja saavutettavan viestinnän ja sanan- ja mielipiteen vapauden ja tiedonsaannin yhdenvertaista toteutumista sekä vammaisten henkilöiden oikeutta osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa kulttuurielämään (9, 21 ja 30 artiklat).

Kun Suomi on kansainvälisten tutkimusten valossa muutenkin pudonnut esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevissa toimenpiteissä keskikastiin tai sen alapuolellekin,

Näkövammaisten keskusliitto toivoo, että myös meillä otettaisiin vihdoin käyttöön suosituksia ja itsesäätelyä tehokkaammat lainsäädännölliset toimenpiteet erityisryhmien yhdenvertaisuuden ja osallistumisen toteuttamisessa tietoyhteiskunnassa.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Esko Jantunen
puheenjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja